Historia szko造

HISTORIA SZKOΧ

  
  Pa雟twowe Liceum Pedagogiczne PLP, LP
  Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczy Przedszkoli
  Zespó Szkó Zawodowych nr 3
  Studium Wychowania Przedszkolnego
   Studium Nauczycielskie
  Liceum Ogólnokszta販帷e
  Studium Reklamy Wizualnej
   Dyrektorzy
  Hymn szko造

PA垶TWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE PLP, LP

W latach 1945-1946 na teren powojennej 安idnicy zacz瘭i przybywa pierwsi osadnicy polscy, wielu z nich jako przesiedle鎍y . W鈔ód nich znale幢i si te byli warszawiacy i repatrianci ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Z tej mozaiki osadniczej tworzy這 si polskie spo貫cze雟two w mie軼ie i powiecie 鈍idnickim. Dla jego potrzeb powo豉no do 篡cia placówki kulturalne i o鈍iatowe. W latach 1945- 1946 dzia豉造 ju w 安idnicy cztery polskie szko造 podstawowe, w tym jedna muzyczna oraz siedem ró積ego typu ponadpodstawowych. W zwi您ku z dynamicznym rozwojem szkolnictwa problemem w豉dz o鈍iatowych sta si brak kadry nauczycielskiej, dotkliwie przetrzebionej w wyniku wojny i okupacji oraz eksterminacji na terenach wschodnich zaj皻ych przez Zwi您ek Radziecki. Wobec pilnej potrzeby kszta販enia nauczycieli Kuratorium Szkolne we Wroc豉wiu podj窸o decyzje o za這瞠niu 6 maja 1946 roku trzymiesi璚znego Kursu Wprowadzaj帷ego do zawodu nauczycielskiego, w budynku istniej帷ej ju od 15 kwietnia Szko造 Podstawowej nr 2 przy ul. Ko軼ielnej 32.Organizatorem i kierownikiem kursu by豉 mgr Kalina Statkiewicz. Dat o szczególnym znaczeniu w dziejach szko造 by dzie 3 wrze郾ia 1946 roku, kiedy to decyzj Kuratorium Szkolnego we Wroc豉wiu rozpocz窸o dzia豉lno嗆 Pa雟twowe Liceum Pedagogiczne w 安idnicy. Oficjaln jego “metryk” stanowi這 Zarz康zenie Ministra O鈍iaty z dnia 22 listopada 1946 roku. Po skromnej inauguracji roku szkolnego 1946/47 rozpocz窸a si nauka w Liceum tylko w dwu klasach: do pierwszej licealnej zapisa這 si 13 uczniów, a na pierwszy semestr dwuletnich klas przygotowawczych – 14 uczniów. Dwuletnie klasy przygotowawcze oparte by造 na strukturze semestralnej. Semestr czwarty ko鎍zy si pisemnym i ustnym egzaminem, umo磧iwia這 to przej軼ie do pierwszej klasy licealnej. W pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczy這 4 nauczycieli: mgr Kalina Statkiewicz- pierwszy dyrektor szko造, Franciszek Czekaj- nauczyciel rysunków i zaj耩 praktycznych, Katarzyna Krakowi雟ka- nauczycielka geografii i Kazimierz Ros豉nowski- nauczyciel biologii, fizyki i matematyki. Z czasem liczba nauczycieli wzros豉 do 11, uczniów do 50, a nowym dyrektorem zosta Stefan Góralski, który kierowa placówk do 1951r. 10 pa寮ziernika przy Liceum zosta zorganizowany 6-miesi璚zny Wst瘼ny Kurs Pedagogiczny dla kandydatów posiadaj帷ych tzw. Ma陰 Matur. Na kurs zapisa這 si 17 s逝chaczy w wieku 17-35 lat. Nieod陰cznym elementem kszta販enia przysz造ch nauczycieli by豉 konieczno嗆 odbywania praktyk pedagogicznych, dlatego te mieszcz帷a si w tym samym budynku Szko豉 Podstawowa nr 2 zosta豉 przekszta販ona na Szko喚 鑿icze Liceum Pedagogicznego (grudzie 1946).Kierownikiem tej szko造 zosta Zygmunt Morawski. 27 czerwca 1947 roku m這dzie i grono nauczycielskie uroczy軼ie obchodzi這 zako鎍zenie pierwszego w dziejach liceum roku szkolnego.

W wyniku zmian reorganizacyjnych, obejmuj帷ych wszystkie licea pedagogiczne w roku szkolnym1947/48, nast徙i這 po陰czenie dotychczasowych dwuletnich klas przygotowawczych, opartych na systemie semestralnym, w jedn ca這嗆 organizacyjno- programow z klasami licealnymi i utworzenie 4- letniego liceum pedagogicznego opartego na bazie siódmej klasy szko造 podstawowej. Taka forma organizacyjna obowi您ywa豉 od roku szkolnego 1956/57, kiedy to czteroletnie licea pedagogiczne zosta造 przekszta販one w pi璚ioletnie. Po przeniesieniu dotychczasowego dyrektora szko造 mgr Stefana Góralskiego do Jeleniej Góry funkcj t pe軟i przej軼iowo w latach 1951- 52 mgr Wojciech Polak i Edward Mierzwi雟ki, a od pa寮ziernika 1952 r. stanowisko dyrektora obj掖 mgr Franciszek Zalewski, uzyskuj帷 pó幡iej stopie doktora nauk przyrodniczych. Pierwszym etatowym zast瘼c zosta Zygmunt Potoczny, a od 1960 r. mgr Janina Kocemba, która pozosta豉 na tym stanowisku do 1985 r. W roku 1951/52 zrezygnowano z u篡wania w nazwie szko造 przymiotnika “pa雟twowe”, pozostaj帷 przy nazwie Liceum Pedagogiczne. Równolegle z podstawowym systemem kszta販enia nauczycieli od kwietnia 1947 r. rozpocz窸a dzia豉lno嗆 Regionowa Komisja Kszta販enia Nauczycieli Niewykwalifikowanych rekrutuj帷a kandydatów z powiatu 鈍idnickiego i dzier穎niowskiego. W latach 1960-1962 i 1965- 1967 przy liceum by zorganizowany Pa雟twowy Kurs Nauczycielski dla absolwentów liceów ogólnokszta販帷ych. W styczniu 1963 r . zorganizowano w liceum punkt konsultacyjny dla s逝chaczy wydzia逝 zaocznego i eksternistycznego z filologii polskiej, geografii i matematyki. Natomiast w latach 1952-1958 istnia造 równie stacjonarne klasy Liceum Pedagogicznego oraz klasy Komisji Rejonowej, które kszta販i造 nauczycieli systemem zaocznym, z niemieckim j瞛ykiem wyk豉dowym. W dniach 28-29 maja 1962 r. nadano szkole imi Marii Sk這dowskiej- Curie. Uroczysto嗆 ta po陰czona by豉 z wr璚zeniem sztandaru oraz trzecim Zjazdem Absolwentów.

LICEUM PEDAGOGICZNE DLA WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLI – LPWP

Rok szkolny 1966/1967 przyniós zmiany w zakresie kszta販enia nauczycieli dla szkó podstawowych. W miejsce liceów pedagogicznych  powsta造 dwuletnie Studia Nauczycielskie (SN). W zwi您ku z tym nast徙i豉 w latach 1966-1971 stopniowa likwidacja liceów pedagogicznych, przekszta販anie niektórych z nich w pi璚ioletnie Licea Pedagogiczne dla Wychowawczy Przedszkoli. Nasze liceum równie przekszta販ono i w roku szkolnym 1966/67 powsta豉 w naszej szkole pierwsza klasa LPWP. W roku 1968 nast徙i造 zmiany dyrekcji. Po przeniesieniu dyrektora mgr Franciszka Zalewskiego do Legnicy funkcj t obj掖 mgr Jan Musiej.

Okres przekszta販ania Liceum przysporzy wiele nowych problemów, by造 nimi m.in. inne za這瞠nia organizacyjno-programowe. Ponadto w okresie przej軼iowym obejmuj帷ym lata1966-1971 realizowane by造 ró積e programy – inne w ko鎍owych klasach liceum o profilu nauczycielskim, inne w klasach LPWP na podbudowie klasy 7 i jeszcze inne na podbudowie klasy 8. Zmiana profilu kszta販enia spowodowa豉 w roku szkolnym likwidacj Szko造 鑿icze, mieszcz帷ej si w naszej szkole podczas istnienia Liceum Pedagogicznego. Jesieni 1971 r .egzamin dojrza這軼i sk豉dali w 安idnicy uczniowie zlikwidowanych liceów pedagogicznych. Ostatnie absolwentki LPWP opu軼i造 szkol w czerwcu 1975 r.

 

ZESPÓ SZKO ZAWODOWYCH nr 3

Rozwijaj帷a si stale baza materialna szko造 i jej wysoka ocena w województwie spowodowa造, i obok istniej帷ego LPWP, a pó幡iej SWP, dzia豉造 w latach 1967-1980 zespolone pod wspóln dyrekcj nast瘼uj帷e placówki szkolne:

 • Zasadnicza Szko豉 Handlowa
 • Zasadnicza Szko豉 Zawodowa Dokszta販aj帷a
 • Liceum Ekonomiczne
 • Liceum Ekonomiczne po II klasie LO
 • Liceum Zawodowe (prac administracyjno – biurowych)

1 IX 1975 nast徙i這 po陰czenie wymienionych szkó w jeden Zespól Szkó Zawodowych nr 3, dzia豉j帷y od 31 sierpnia 1980 r.

 

STUDIUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (SWP)

W zwi您ku ze zwi瘯szeniem zada wychowania przedszkolnego jako pierwszego etapu kszta販enia w zintegrowanym systemie o鈍iaty dotychczasowe pi璚ioletnie Licea Pedagogiczne dla Wychowawczy Przedszkoli w dniu 1 wrze郾ia 1973r., przekszta販one zosta造 w sze軼ioletnie Studium Wychowania Przedszkolnego. Zmiany organizacyjno-programowe zmusi造 dyrekcj i grono pedagogiczne do poszerzenia dotychczasowej bazy dydaktycznej, m.in. zorganizowania nowych pracowni, zakupu pomocy naukowych. Nowy regulamin przewidywa przyjmowanie do tego typu szkó równie ch這pców. Wed逝g za這瞠 obowi您ywa豉 dwustopniowo嗆 kszta販enia przy równoczesnym ukierunkowaniu zawodowym w zakresie takich przedmiotów jak: wychowanie plastyczne, techniczne, fizyczne, biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia i pedagogika.

Na identycznych zasadach zacz窸o dzia豉 od roku szkolnego 1975/76 2-letnie pomaturalne studium, oparte na bazie liceum ogólnokszta販帷ego. W tym czasie w SWP zaistnia豉 konieczno嗆 powo豉nia drugiego zast瘼cy dyrektora do spraw praktyki pedagogicznej i kszta販enia zawodowego, którym zosta豉 mgr Teresa ㄊczkowska.

Wraz ze wzrostem liczby s逝chaczy nast徙i這 zwi瘯szenie zaplecza do odbywania praktyk pedagogicznych, dzi瘯i temu otworzono przedszkola 獞icze: nr 3 przy ul.Okr篹nej, nr 9 przy ul. Wroc豉wskiej.

W czerwcu 1977 r. nast徙i這 uroczyste rozdanie pierwszych dyplomów dla s逝chaczy SWP.

W latach 1974-1984 SWP w 安idnicy by這 jedyn tego typu szko陰 w woj. wa豚rzyskim zaspakajaj帷 potrzeby kadrowe tego terenu.

STUDIUM NAUCZYCIELSKIE (SN)

Od 1 wrze郾ia 1984 r. nast徙i造 kolejne zmiany organizacyjno- programowe, ale kierunek kszta販enia pozosta nadal nauczycielski. SWP zosta這 przekszta販one w Studia Nauczycielskie, kszta販帷e w cyklu 6-letnim. Program i 84 984 plany by造 tak skonstruowane, by w dalszej perspektywie zapewnia absolwentom mo磧iwo嗆 kontynuowania studiów w Wy窺zych Szko豉ch Pedagogicznych. W zwi您ku z przej軼iem na emerytur d逝goletniego zast瘼cy dyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych dr Janiny Kocemby, funkcj t przej窸a mgr Teresa ㄊczkowska, zast瘼c dyrektora do spraw praktyki pedagogicznej i kszta販enia zawodowego zosta豉 mgr Urszula Czerkawska. Mimo rozlicznych problemów w naszej powojennej historii, zdawano sobie spraw z ogromnej spo貫cznej rangi szko造 i z faktu, 瞠 absolwenci b璠 czynnymi zawodowo nauczycielami po roku 2000 i b璠 musieli umie sprosta potrzebom edukacyjnym XXI w. Tylko do 1986 r. szko喚 opu軼i這 2454 absolwentów-nauczycieli szkó podstawowych 75/76 2-i 1508 nauczycieli przedszkoli. Efektywno嗆 kszta販enia LP, LPWP, SWP i SN wyra瘸 si nie tylko w bilansie liczbowym, ale i przydatno軼i mierzonej teoretycznym i praktycznym przygotowaniem absolwentów do zawodu oraz zwi您anym z tym problemem identyfikowania si z nim w toku pracy. Zdecydowana wi瘯szo嗆 absolwentów uko鎍zy豉 wy窺ze studia, najcz窷ciej na kierunkach pedagogicznych lub pokrewnych, cz窷 zajmuje wysokie pozycje w innych dziedzinach-artystycznej, naukowej, w administracji szkolnej. Do wybitnych naszych absolwentów nale瘸 zmar造 przedwcze郾ie artysta i malarz, a zarazem teoretyk sztuki wspó販zesnej Jerzy Rosowicz, osiad造 we Wroc豉wiu. W dziedzinie muzyki zaznaczy豉 si Helena Reczuch, Regina Juzukajtis i Maria Miko豉jewicz (酥iewaczki operowe) oraz Jadwiga Paduch (酥iewaczka estradowa), Renata 安iechowska (酥iewaczka i pianistka). Naszymi absolwentami s znani naukowcy: prof. dr. hab. Kazimierz Pospieszyl autor licznych publikacji z dziedziny psychologii i psychoanalizy, prof. dr hab. Stanis豉w Nicieja autor równie licznych publikacji oraz znanych w kraju i zagranic pozycji takich jak ,, Cmentarz ㄊczakowski''.

D逝goletnim zast瘼c dyrektora by豉 nasza absolwentka dr Janina Kocemba - Koehler. Ponadto wielu naszych absolwentów po uko鎍zeniu studiów pracowa這 lub pracuje w naszej szkole jako nauczyciele ró積ych przedmiotów. Nale膨 do nich m.in.:

 • Zdzis豉w Christ - nauczyciel przedmiotów muzycznych
 • Danuta Kote趾o - nauczycielka historii
 • Jadwiga Musiej - nauczycielka matematyki
 • El瘺ieta Suchecka - nauczycielka matematyki
 • Józef Szczurowski- rusycysta
 • Magdalena Winiarz - polonistka
 • Leszek Olejarczyk - nauczyciel historii i PO
 • Katarzyna Kaczy雟ka - nauczycielka matematyki
 • Dorota Micha這wska- nauczycielka matematyki
 • Barbara Rogó- nauczycielka matematyki
 • Aneta Woli雟ka- katechetka
 • Warto odnotowa fakt uczczenia 40-lecia Szko造 powstaniem hymnu z tekstem mgr Aleksandry Szymkiewicz i muzyk mgr Joanny Jarzynówny.

  HYMN SZKOΧ

  ,,W 鈍iecie zaznacz swój w豉sny 郵ad
  Zadanie, które nas czeka.
  Pokole przysz造ch tworzy kszta速
  Ucz帷 m這dego cz這wieka.
  Przed nami wiele dróg
  Wiod帷ych nas do celu,
  By cz這wiek cz這wiekowi móg
  Powiedzie: Przyjacielu!
  Marii Sk這dowskiej s豉wi帷 trud,
  Tradycjom pozosta闓y wierni!
  Dla przysz造ch jasnych Ojczyzny dni
  Prac sw s逝禦y codziennie.
  Przed nami wiele dróg...
  Mi這嗆 i praca, poznania ch耩
  Niech nam wskazuje kierunek.
  Ze szko造 naszej bior帷 wzór
  Dla wiedzy bud幟y szacunek.”

LICEUM OGÓLNOKSZTAz。E (LO)

Ostatnie dzieje naszej szko造 mo積a podzieli na dwie fazy. Znacz帷y okaza si rok szkolny 1989/90. Parlamentarne wybory w czerwcu 1989r. przynios造 powa積e zmiany polityczne w naszym kraju, te za mia造 ogromny wp造w na dzieje szko造.

Do wrze郾ia 1990 r szko陰 kierowa jej wieloletni dyrektor mgr Jan M usiej. W kronice szko造 i dokumentacji Rad Pedagogicznych znajduj si zapisy, 鈍iadcz帷e o ustalonym przez lata wcze郾iejsze modelu pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Rok szkolny 1989/90 obfituje w 瘸rliwe dyskusje, zebrania zwi您ków zawodowych – ZNP i “Solidarno嗆”, przez co kreuj si nowe podzia造 w鈔ód Rady Pedagogicznej. Dyrektor Jan Musiej korzysta z prawa odej軼ia na emerytur, a w wyniku konkursu od wrze郾ia 1990r . dyrektorem szko造 zostaje mgr Ryszard Myd這wski.

Nast瘼ne lata okazuj si okresem bardzo trudnym. Szko豉 staje przed konieczno軼i zmiany statusu i musi boryka si z powa積ymi problemami ekonomicznymi. W kwietniu 1991r. Rada Pedagogiczna SN zosta豉 zobowi您ana do przygotowania programu transformacji studium nauczycielskiego w liceum ogólnokszta販帷e. Jednak w wyniku pertraktacji z KO i MEN dyrektor otrzyma przyrzeczenie, 瞠 uczniowie klas II, III, IV b璠 kontynuowali nauk w studium a do naturalnego wyga郾i璚ia jego istnienia. Uczniowie ubiegaj帷y si o przyj璚ie do szko造 na rok szkolny 1991/92 zostan przyj璚i do III Liceum Ogólnokszta販帷ego w 安idnicy. Decyzja Kuratora O鈍iaty w sprawie utworzenia takiej szko造 z dniem 01.09.1991r. zostaje wydana 21 czerwca 1991r. Nowym dyrektorem szko造 zostaje mgr Janina Szczerbak, która wraz z zespo貫m nauczycieli przygotowuje program umo磧iwiaj帷y uczniom podj璚ie nauki w klasach o profilach: muzycznym, plastycznym, informatycznymi ogólnym oraz o profilu obejmuj帷ym wychowanie fizyczne, elementy turystyki i ekologii.

Rok szkolny 1992/93 przynosi kolejn zmian na stanowisku dyrektora szko造. Z pe軟ienia tej funkcji rezygnuje mgr Janina Szczerbak, a nowym dyrektorem zostaje mianowany Marian Dudek.

W czerwcu 1992r. opuszczaj nasz szko喚 ostatni absolwenci SN. Dzia豉lno嗆 Studium Nauczycielskiego w 安idnicy ko鎍zy si z dniem 07.06 1994r.

Od 1 wrze郾ia 1993 roku szko喚 obejmuje Ryszard Skórka – wygrywaj帷 najpierw konkurs og這szony przez Kuratorium O鈍iaty w Wa豚rzychu. Obecnie jest on dyrektorem Liceum i Studium Reklamy Wizualnej.

Ostatnie lata to d捫enie do osi庵ni璚ia przez szko喚 okre郵onej pozycji jako III LO w 安idnicy. Na pozycj t z這篡這 si wiele czynników. Uda這 si ca貫mu zespo這wi Rady Pedagogicznej i uczniom wykreowa obraz szko造 jako liceum o profilach:

 • muzycznym
 • plastycznym
 • wychowanie fizyczne
 • informatycznym
 • humanistycznym
 • z poszerzonym j瞛ykiem angielskim
 • mened瞠rsko- j瞛ykowym

Uczniowie w naszej szkole ucz si j瞛yka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Nauka muzyki i plastyki w klasach profilowanych obejmuje uczniów ju w klasach pierwszych, zapewniaj to nauczyciele maj帷y bowiem bogate do鈍iadczenie wyniesione ju z pracy w SN i dobrze wyposa穎ne pracownie muzyczne i plastyczne. Pierwsi absolwenci z naboru do LO 鈍iadectwa dojrza這軼i otrzymali 10 czerwca 1995r.

Przez ca造 okres reorganizacji szko造 wszyscy cz這nkowie Rady Pedagogicznej dbali, by odby豉 si ona najmniejszym kosztem ze strony m這dzie篡. Korzystaj帷 z do鈍iadczenia, nowy obraz szko造 tworzyli w oparciu o tradycje rzetelnej pracy pedagogicznej nie tylko w czasie lekcji, ale prowadzili dodatkowe zaj璚ia przygotowuj帷e uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych. Stworzono m這dzie篡 mo磧iwo軼i do rozwoju samorz康no軼i uczniowskiej, reaktywowano dzia豉lno嗆 szkolnego chóru. Z inicjatywy nauczycieli i uczniów odbywaj si koncerty s這wno-muzyczne, u鈍ietniaj帷e obchody tradycyjnych 鈍i徠 szkolnych.

STUDIUM REKLAMY WIZUALNEJ

W trosce o uchronienie przed zaprzepaszczeniem dorobku zlikwidowanego SN, kadra kierownicza szko造 podj窸a dzia豉nie zmierzaj帷e do utworzenia takiej placówki, która korzystaj帷 z wiedzy i do鈍iadczenia pedagogicznego nauczycieli i dobrze wyposa穎nych pracowni, da豉by absolwentom szkó 鈔ednich mo磧iwo嗆 dalszego kszta販enia si. Na mocy decyzji z dnia 1.09.1993 roku powo豉ne zosta這 Dwuletnie Policealne Studium Zawodowe Reklamy Wizualnej.

Wyspecjalizowan kadr dydaktyczn Studium Reklamy stanowi byli wyk豉dowcy SN i nauczyciele przyj璚i z chwil utworzenia szko造. Obecnie z s逝chaczami SRW pracuje dziewi璚iu nauczycieli: mgr Ryszard Skórka- dyrektor, mgr Urszula Czerkawska, mgr Andrzej Konik, mgr Jolanta Kornel, mgr Aldona Staro, mgr Leopold Stendera, mgr Józef Szczurowski, mgr Wanda Szwegler, mgr Tomasz Wyrwa. Uznani s oni za najlepiej przygotowan i najbardziej wszechstronn kadr ucz帷ych w tego typu szko豉ch w województwie wa豚rzyskim. Dziewi耩dziesi璚iu o鄉iu absolwentów SWR znalaz這 zatrudnienie w agencjach reklamy na terenie ca貫go województwa, w pracowniach plastycznych, pracowniach poligraficznych. Wielu kontynuuje nauk w Wy窺zych Szko豉ch Plastycznych. S逝chacze SWR bior z powodzeniem udzia w konkursach plastycznych, przygotowuj opraw plastyczn wa積iejszych imprez kulturalnych organizowanych w szkole i 鈔odowisku. Studium cieszy si uznaniem w 鈔odowisku 鈍idnickim i województwie, a absolwenci maj opini  ,,fachowców'' dobrze przygotowanych do ró積ych form pracy w tzw. reklamie.

 

DYREKTORZY


mgr Kalina Statkiewicz
mgr Stefan Góralski
mgr Wojciech Polak
dr Franciszek Zalewski
mgr Jan Musiej
mgr Ryszard Myd這wski
mgr Janina Szczerbak
mgr Marian Dudek
mgr Ryszard Skórka

 

 mgr Kalina Statkiewicz

mgr Kalina Statkiewicz Urodzi豉 si w 1914r. w Kole. Uko鎍zy豉 Pedagogium im. Stanis豉wa Konarskego w Warszawie. Studia na Uniwersytecie Warszawskim podj皻e w 1936 r. kontynuowa豉 w tajnym, zorganizowanym systemie i w 1945r. zosta豉 magistrem pedagogiki. W czasie okupacji zajmowa豉 si tajnym nauczaniem. Po upadku powstania warszawskiego zajmowa豉 si rannymi i chorymi dzie熤i w szpitalu. W latach 1945- 1946 organizowa豉 kursy pedagogiczne i gimnazjum oraz liceum ogólnokszta販帷e w Tucholi. Od 1 kwietnia 1946r. przebywa豉 w 安idnicy wraz z m篹em, który zosta dyrektorem obecnych zak豉dów ,,Pafal". Tutaj zorganizowa豉 Wst瘼ny Kurs Pedagogiczny, a od 15.09.1946 r. zosta豉 dyrektorem Pa雟twowego Liceum Pedagogicznego. Przez trzy lata by豉 nauczycielk tego Liceum. W dziejach naszej szko造 pozostawi豉 wyra幡y 郵ad swej niezwyk貫j osobowo軼i. Od 1949 r. uczy豉 w szkole w Warszawie, a nast瘼nie kierowa豉 sekcj psychologii i Porad Psychologiczn w Okr璕owym Zespole Medyczno-Programowym Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie

 

mgr Stefan Góralski

mgr Stefan Góralski Urodzi si w 1909r. w Ciszycy Przewozowej w Kieleckim w rodzinie ch這pskiej. Uko鎍zy seminarium Nauczycielskie w Solcu, napocz掖 studia na wydziale humanistycznym KUL w Lublinie w 1937r., uko鎍zy je w 1947r. Dyplom nauczyciela szkó 鈔ednich otrzyma w 1948r. W okresie przedwojennym pracowa jako nauczyciel i kierownik w szko豉ch powszechnych ró積ych stopni i w szkole specjalnej. Po wojnie w latach 1945/46 uczy przedmiotów pedagogicznych w Liceum Pedagogicznym w Lublinie. W lipcu 1946r. kuratorium lubelskie wydelegowa這 go wraz z grup 6 nauczycieli jako wyk豉dowc na kurs dla niewykwalifikowanych nauczycieli Pomorza Zachodniego w Szczecinie. W okresie od 15 wrze郾ia 1946r. do 1 marca 1951r. pracowa jako organizator i dyrektor Liceum Pedagogicznego w 安idnicy. By równie wspó這rganizatorem i wyk豉dowc Wy窺zego Kursu Nauczycielskiego. Od 1951 do 1953 pracowa jako dyrektor II Liceum Ogólnokszta販帷ego w Kielcach. Zosta przeniesiony do Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego gdzie pracowa do czasu przej軼ia na emerytur w 1975r. zmar w 1994r. w Kielcach.

 

  mgr Wojciech Polak

mgr Wojciech Polak Urodzi si w 1911r. we wsi Gorajec w powiecie zamojskim. Uko鎍zy Seminarium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie w 1931r. Do wrze郾ia 1939 r. pracowa jako nauczyciel w szkolnictwie podstawowym z dwuletni przerw na uko鎍zenie Collegium Pedagogicum Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Poza prac oficjaln zajmowa si organizacj tajnego nauczania. Bra czynny udzia w konspiracyjnym ruchu ludowym ROCH, wspó逗edagowa tajne pismo “Z Ziemi Wysiedlonych”. Po wyzwoleniu bra udzia w organizowaniu Liceum Pedagogicznego w Zamo軼iu. Uko鎍zy studia w υdzi, uzyskuj帷 dyplom magisterski. W roku 1946 przyje盥瘸 do 安idnicy. Od roku 1951 pe軟i funkcje dyrektora naszej szko造, po przeniesieniu do Kielc dyrektora S. Góralskiego. Nast瘼nie przenosi si do Cz瘰tochowy na stanowisko zast瘼cy, pó幡iej dyrektora Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczy Przedszkoli. Po przej軼iu na emerytur kontynuuje swoje zainteresowania praktyk 篡cia szkolnego i pozaszkolnego, a zw豉szcza organizacj pracy domowej ucznia i obci捫eniem prac nauczycieli w ró積ych 鈔odowiskach. Pasjonuje go równie pami皻nikarstwo.

 

dr Franciszek Zalewski

dr Franciszek Zalewski W roku 1947 uko鎍zy studia na wydziale nauk matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopie doktora nauk w zakresie typologii spo貫czno-ekonomicznej uzyska w roku 1964 na Uniwersytecie Wroc豉wskim. W豉dze o鈍iatowe skierowa造 go do pracy w Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta販帷ym we W這szowej ko這 Kielc. Uczy tam geografii i biologii w latach szkolnych 1945-47.Jednocze郾ie z prac nauczycielsk, w latach 1948-51 pe軟i obowi您ki kierownika Okr璕owego O鈔odka Dydaktyczno-Naukowego Geografii i Geologii na Dolny 奸御k z siedzib w Liceum Pedagogicznym w 安idnicy. W roku szkolnym 1951/51, z polecenia Ministerstwa O鈍iaty, zorganizowa we Wroc豉wiu Wojewódzki O鈔odek Doskonalenia Kadr O鈍iatowych, doje盥瘸j帷 codziennie ze 安idnicy do Wroc豉wia.W latach szkolnych 1952-68 piastowa funkcj dyrektora Liceum Pedagogicznego w 安idnicy. Ponadto w okresie od 1953 r. do 1956 roku zorganizowa i prowadzi Liceum Pedagogiczne z niemieckim j瞛ykiem nauczania – jedyn tego typu placówk w Polsce. W latach 1950-64; cz這nek Komisji Programowej Geografii i Geologii przy Ministerstwie O鈍iaty, kierownik naukowy centralnych kursów wakacyjnych dla nauczycieli szkó 鈔ednich, autor i recenzent podr璚zników, programów i innych materiaów dydaktycznych wydawanych przez PZWS i Nasz Ksi璕arni. W latach szkolnych 1968-73 by dyrektorem Studium Nauczycielskiego w Legnicy, a nast瘼nie organizowa w Raciborzu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Od roku 1974 osiad na sta貫 w Opolu, pracuj帷 jako zast瘼ca dyrektora Instytutu Kszta販enia Nauczycieli i Bada O鈍iatowych oraz wyk豉dowca geografii ekonomicznej w WSP. W latach 1968-74 prowadzi badania na temat zmian w strukturze spo貫czno-ekonomicznej Dolno郵御kiego Zag喚bia Miedziowego, czego efektem bu豉 opublikowana w 1985 r praca habilitacyjna.

Odznaczony Krzy瞠m Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami i wyró積ieniami. Zmar w 1995 r w Opolu.

 

mgr Jan Musiej

mgr Jan Musiej Urodzi si w 1936 roku w Kornicy. W roku 1955 ko鎍zy Liceum Pedagogiczne w Gda雟ku. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce typowany na studia. Pasjonuje go zawód nauczycielski i dlatego wybiera studia w Wy窺zej Szkole Pedagogicznej w Gda雟ku. Od szko造 鈔edniej zwi您any z ruchem m這dzie穎wym. Studia sko鎍zy w roku 1955 i jako mgr historii rozpocz掖 prac nauczycielsk w Liceum Pedagogicznym w 安idnicy. Uczy historii i wiedzy o spo貫cze雟twie. Wiele czasu po鈍i璚a pracy w 鈔odowisku, pe軟i帷 miedzy innymi funkcj Przewodnicz帷ego Zarz康u Powiatowego i Miejskiego TWP, Prezesa Mi璠zyszkolnego Klubu Sportowego ,,BOLKO”. W 1968 r. powo豉ny zostaje na Dyrektora Liceum Pedagogicznego w 安idnicy, które pod jego kierunkiem uzyskiwa這 wysokie wyniki i przekszta販one zosta這 w Studium Pedagogiczne, które w cyklu sze軼ioletnim i dwuletnim po maturze kszta販i這 nauczycieli przedszkoli oraz dla szkó podstawowych nauczycieli muzyki i plastyki. Pe軟i帷 funkcj dyrektora, umiej皻nie wprowadzi szko喚 w kolejne struktury organizacyjne. Energia, talent organizacyjny, gospodarskie spojrzenie i pracowito嗆 z這篡造 si na efekty pracy szko造 z okresu jego kierownictwa. Zmodernizowano wszystkie pomieszczenia, sale gimnastyczn i unowocze郾iono budynki internatu, przebudowano aul, wyposa穎no wiele pracowni. Jako nauczyciel uko鎍zy kilka form doskonalenia zawodowego, uzyskuj帷 鈍iadectwa studiów podyplomowych. B璠帷 dyrektorem, uko鎍zy Studium Podyplomowe, z這篡 egzamin i uzyska drugi stopie specjalizacji zawodowej. W roku 1994 typowany przez Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego, zosta wybrany radnym Rady Miejskiej w 安idnicy. Odznaczony: Krzy瞠m Kawalerskim Odrodzenia Polski, Z這tym i Br您owym Krzy瞠m Zas逝gi, medalem KEN, medalem 40–lecia PR i innymi.

 

mgr Ryszard Myd這wski

mgr Ryszard Myd這wskiUrodzony 20.04.1959r. Przebieg pracy zawodowej:

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc豉wiu o specjalno軼i nauczycielskiej
 • W latach 1984-86 nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó Ekonomicznych w 安idnicy.
 • W latach 1986-93 nauczyciel wychowania fizycznego w Studium Nauczycielskim w 安idnicy, a nast瘼nie w III LO

W trakcie pracy w Studium Nauczycielskim zako鎍zy trenerskie studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nast瘼nie  w 1990r. odby szkolenie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wroc豉wiu. W roku szkolnym 1990/91 pe軟i funkcj dyrektora studium. W trakcie pe軟ienia tej funkcji otrzyma nagrod specjaln Kuratora O鈍iaty i Wychowania za osi庵ni璚ia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wspó透a這篡ciel Spo貫cznej Szko造 Podstawowej w 安idnicy.

 

mgr Janina Szczerbak

mgr Janina Szczebrak Urodzi豉 si w 1942r. w Grodzisku. W roku 1964 uko鎍zy豉 studia na Uniwersytecie Wroc豉wskim, uzyskuj帷 tytu magistra filologii germa雟kiej. Od wrze郾ia 1964 roku pracuje w Liceum Pedagogicznym w 安idnicy. W roku 1990/91 pe軟i funkcj wicedyrektora Studium Nauczycielskiego w 安idnicy, a w roku 1991/92 funkcj dyrektora Studium Nauczycielskiego. W okresie pracy zawodowej uko鎍zy豉 nast瘼uj帷e formy doskonalenia zawodowego:

 • W 1976r. podyplomowy kurs j瞛yka niemieckiego w Lipsku
 • Seminarium j瞛ykowe w Instytucie Goethego w Grafing – Niemcy 1981r.
 • W 1993r. seminarium podyplomowe dla nauczycieli j瞛yka niemieckiego na Uniwersytecie w Bochum
 • Studia podyplomowe metody nauczania j瞛yków obcych w 1980r.
 • studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Unii Europejskiej w 1995r.
Za swoje osi庵ni璚ia pracy wychowawczej i dydaktycznej otrzyma豉 liczne nagrody. Za prac zwi您kow otrzyma豉 Z這t Odznak Zwi您ku Nauczycielstwa Polskiego.


mgr Marian Dudek

 

mgr Marian DudekW roku szkolnym 1992/93 pe軟i funkcj dyrektora III Liceum Ogólnokszta販帷ego w 安idnicy.

mgr Ryszard Skórka

 

mgr Ryszard Skórka   Urodzi si w 1948 roku w Lwówku 奸御kim. W 1969 roku uko鎍zy Studium Nauczycielskie w Legnicy o kierunku plastycznym. Po uko鎍zeniu Studium
Kulturalno-O鈍iatowego we Wroc豉wiu podejmuje prac w Domu Kultury „字ódmie軼ie” jako kierownik. Od 1974 roku pe軟i funkcj kierownika O鈔odka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Sobótce. Absolwent Uniwersytetu 奸御kiego, Wydzia逝 Artystyczno-Pedagogicznego. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Z. Ko這dziejczyka. Od 1987 roku podejmuje prac jako nauczyciel plastyki w Studium Wychowania Plastycznego w 安idnicy, ucz帷 historii sztuki, malarstwa i rysunku. Uko鎍zy Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wroc豉wskim w zakresie „Wiedzy o Unii Europejskiej", Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wroc豉wiu w zakresie „Kierowanie O鈍iat w warunkach transformacji”. Jest recenzentem programu nauczania dla zawodu „Technik organizacji reklamy” w ramach wspó逍racy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Instytutem Bada Edukacyjnych w zakresie tworzenia podstaw programowych dla szkó policealnych.

Od 1999 roku pe軟i funkcj Prezesa Wa豚rzyskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkó 字ednich, a od 2001r. wiceprezesa Dolno郵御kiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkó 字ednich. W styczniu 2001roku, jako jeden z pierwszych na Dolnym 奸御ku uzyska tytu nauczyciela dyplomowanego.