Statut  WSO   Regulamin Internatu  Regulamin naboru


 

 

Regulamin Internatu

III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466 z późn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U.
z 2005 r.  Nr 181,

poz. 1507);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów

 i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późn. zmian.);

 

I      Postanowienia ogólne.

1.    Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą w ramach III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

2.         Internat jest placówką koedukacyjną.

3.         Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu i wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r.

 

II    Cele i zadania internatu.

1.  Zapewnienie wychowankom opieki i wychowania w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2.          Zapewnienie wychowankom:

 

-     całkowitego wyżywienia i zakwaterowania,

-     właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

-     optymalnych warunków do nauki.

 

3.          Stwarzanie wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie rozrywki.

4.          Zapewnianie wychowankom optymalnych warunków do relaksu i wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

5.         Wdrażanie młodzieży do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.

6.Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.

7.    Wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły oraz rodziny.

 

III   Warunki finansowe.

1.    Rodzice lub opiekunowie uczniów mieszkających w internacie wnoszą opłatą za:

-        zakwaterowanie (opłata uzależniona od ilości osób mieszkających w danym pokoju).

-      posiłki w stołówce internatu

-      jednorazową kaucję 

2.         Każdy rozpoczęty miesiąc pobytu w Internacie,  powinien być opłacony w całości gotówką

     u Kierownika Internatu lub przelewem na konto szkoły do 15-tego danego miesiąca.

3.         Wysokość opłat ustalana jest przez dyrektora szkoły, na początku każdego roku szkolnego.

     Może ona ulec zmianie w ciągu jego trwania w związku z podwyższeniem kosztów utrzymania.

4.         Opłaty za wyżywienie dokonywane są bezpośrednio u prowadzących stołówkę. 

5.         Zmniejszenie opłat lub ich nie pobieranie za pobyt w internacie i wyżywienie, może nastąpić jedynie w przypadku nieobecności ucznia w internacie podczas:

- praktyki  zawodowej trwającej minimum miesiąc   

- ferii zimowych

- wakacji

- zgłoszonej nieobecności ( dotyczy wyżywienia ).

 

IV   Organizacja pracy w internacie.

1.  Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole.

2.         Internat sprawuje całodobową opiekę nad młodzieżą.

3.         Pracą internatu kieruje Kierownik powołany przez Dyrektora szkoły.

4.         Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Radę Wychowawców Internatu (RWI).

5.         Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy w szczególności:

 

-     opracowanie planów pracy i programów działania wychowawców,

-     opiniowanie całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych.

-     inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- wychowawczych,

-     podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom,

-     dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu,

-     ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia efektywności pracy placówki,

-     organizowanie samokształcenia wychowawców.

 

6.         Internat zatrudnia również pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

7.         Reprezentantami ogółu mieszkańców jest Młodzieżowa Rada Internatu (MRI).

8.         Zasady wybierania i działania organów MRI określa regulamin zatwierdzony przez Radę Wychowawców (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

9.         Rodzice każdego z wychowanków zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.

10.   Za zniszczenia w pokojach i na terenie internatu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice wychowanków (dotyczy także wychowanków pełnoletnich).

11.           W przypadku rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia internatu i niemożności ustalenia sprawcy, odpowiedzialność materialną ponoszą wszyscy mieszkańcy internatu.

12.           Pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty i pieniądze nie pozostawione w depozycie.

13.           Osoby odpowiedzialne za internat (pracownicy pedagogiczni oraz obsługi) są uprawnione do wejścia do pokoju wychowanka podczas jego nieobecności w celu przeprowadzenia koniecznych napraw oraz ze względów bezpieczeństwa.

14.           Wychowawcy w uzasadnionych przypadkach mają prawo podczas nieobecności wychowanków dokonać szczegółowego przeglądu pokojów mieszkalnych (w tym szaf i szafek nocnych).

15.           Wychowawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za życie i zdrowie wychowanków, którzy samowolnie opuścili internat.

16.           Wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne wyrządzone przez nich szkody na terenie internatu. Przyjmowanie gości odbywać się może wyłącznie za zgodą wychowawcy.

17. Wychowankom zabrania się samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli i innych sprzętów będących własnością internatu. Wszystkie zmiany należy uzgodnić

z wychowawcą.

 

V    Dokumentacja.

W internacie prowadzona jest następująca dokumentacja pedagogiczna:

-     dziennik zajęć wychowawczych,

-     zeszyt spostrzeżeń,

-     zeszyt wyjść i wyjazdów,

-     protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawczego.

 

VI   Przyjęcia do internatu.

1.    Internat jest przeznaczony dla uczniów szkół   ponadgimnazjalnych mieszkających poza Świdnicą.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi

i wychowawczymi lub na mocy wyroku sądu rodzinnego, do internatu może być przyjęty uczeń

z miasta Świdnica.

2.         Szczegółowe zasady przyjęć do internatu określa Regulamin przyjęć do internatu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.         Wychowanek, który nie zgłosi się do internatu do dnia 10 września danego roku szkolnego lub nie usprawiedliwi swojej nieobecności, automatycznie traci miejsce w internacie.

 

 

VII Obowiązki wychowanków.

1. Dbać o dobre imię internatu i właściwie reprezentować go na zewnątrz.

2.      Okazywać szacunek nauczycielom-wychowawcom, kolegom oraz innym pracownikom internatu.

3.      Przestrzegać ustalonego porządku dnia zgodnie z wewnętrznym rozkładem dnia (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) 

4.      Przestrzegać przepisów bhp i p.poż. (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).

5.      Przestrzegać regulaminu korzystania ze stołówki  (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu)

6.      Utrzymywać porządek, czystość i estetykę w pokojach mieszkalnych.

 

7.         Troszczyć się o utrzymanie w jak najlepszym stanie mienia internatu oraz ponosić odpowiedzialność

za dokonane zniszczenia.

8.         Sumiennie wypełniać określone dyżury i uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu.

9.         Dbać o wysoki poziom kultury osobistej i kulturę słowa.

10.   Przestrzegać zasad prawidłowego współżycia w grupie, tolerancji, szacunku, godzenia interesów własnych z interesem innych.

11.  Przestrzegać zakazu używania i posiadania środków uzależniających (zgodnie z art. 43 ustawy 1 z dnia 26.X. 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Wychowawcy mają prawo korzystać z alkomatu.  

12.   Przestrzegać zakazu stosowania jakichkolwiek form przemocy w stosunku do współmieszkańców internatu.

13.   Uczestniczyć przynajmniej jeden raz w miesiącu w zajęciach wychowawczo-edukacyjnych organizowanych przez wychowawców.

14.     Informować wychowawcę i uzyskać zgodę na każdorazowe wyjście lub wyjazd z internatu. Zgoda na wyjście poza godzinami przewidzianymi w rozkładzie dnia jest możliwa wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

15.   Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne w pokoju przed jego opuszczeniem oraz pozostawić klucz w Kancelarii Internatu.

16.   Terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie do 15 każdego miesiąca. Za zaleganie z opłatami do 29-tego każdego miesiąca wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców.

 

VIII     Prawa wychowanków.

Wychowanek ma prawo do:

1.  Prywatności, wyrażania swoich myśli i opinii o ile nie narusza to godności osobistej i dobra innych ludzi, poszanowania własnej godności i podmiotowego traktowania.

2.         Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę a także obronę przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

3.         Korzystania z ogólnych pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży.

4.         Wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu

z wychowawcą, innych zajęciach kulturalnych, sportowych w środowisku.

5.         Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.

6.         Opuszczania internatu w godzinach przewidzianych rozkładem dnia za zgodą wychowawcy.

7.         Przyjmowania gości w określonym czasie i za zgodą wychowawcy.

8.         Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu za pośrednictwem MRI.

9.         Poręczenia za niego przez wychowawców i MRI w przypadku naruszenia regulaminu internatu.

10.   Odliczenia z opłaty za wyżywienie za każdą zgłoszoną wcześniej nieobecność
w internacie.

11.   Odwołania się od kary do osoby wymierzającej ją w terminie tygodnia po przedstawieniu argumentów potwierdzających.

 

IX     Nagrody i kary.

1.    Za wzorową i przykładną postawę w internacie, aktywność społeczną wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

-        pochwałę wychowawcy wobec wychowanków,

-        pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków,

-        list pochwalny do rodziców (opiekunów) oraz szkoły,

2.    Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność internacką oraz nie wywiązywanie się z obowiązków, wobec wychowanka może być zastosowany jeden z następujących środków:

-     upomnienie w indywidualnej rozmowie z wychowawcą,

-     upomnienie lub nagana udzielona przez Kierownika internatu,

-     powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się wychowanka,

-     pisemne powiadomienie szkoły,

-     wniosek o obniżenie oceny z zachowania,

-     warunkowe pozostawieniem wychowanka w internacie,

-     usunięcie z internatu.

 

3.          Przy wymierzaniu kary może nie obowiązywać w/w kolejność.

4.          Skreślenie wychowanka z listy mieszkańców internatu w trybie nadzwyczajnym może nastąpić

     w następujących w następujących sytuacjach:

 

-     wnoszenie lub spożywanie alkoholu na terenie internatu,

-     powrót do placówki w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

-     posiadanie lub bycie pod wpływem środków psychoaktywnych,

-     posiadanie lub używanie środków pirotechnicznych,

-     kradzież na terenie internatu,

-     niszczenie mienia internatu,

-     stosowanie na terenie internatu jakichkolwiek form przemocy lub agresji wobec współmieszkańców,

-     lekceważące i aroganckie zachowanie wobec pracowników internatu,

-     notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanka określonych w niniejszym regulaminie,

-     otrzymanie trzeciej nagany od kierownika internatu.

 

5.          Rada Wychowawców Internatu może podjąć decyzję o pozostawieniu w internacie wychowanka podejrzanego o dokonanie czynu zabronionego prawem do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.

6. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Rada Wychowawców Internatu, od tej decyzji wychowanek ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni. O decyzji dotyczącej usunięcia z internatu informuje wychowanka kierownik internatu lub upoważniony przez niego wychowawca.

7. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie.

 

 

 


 Załącznik Nr 1

Regulamin wyborów Młodzieżowej Rady Internatu

III   Liceum  Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

1.    Młodzieżowa Rada Internatu (zwana dalej MRI) reprezentuje całą społeczność internacką, występuje w obronie jej słusznych interesów, dąży do poprawy warunków materialno-bytowych wszystkich mieszkańców internatu.

2.    MRI odpowiada na równi z Kierownictwem oraz Radą Wychowawców Internatu za umożliwienie wszystkim jego mieszkańcom spędzania czasu wolnego w sposób zdrowy, kulturalny i pożyteczny.

3.          Zorganizowaniem wyborów zajmuje się ustępująca MRI.

4.          Wybory powinny odbyć się do 15.X. każdego roku. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa Rada Wychowawców Internatu.

5.          Wybory powinny być tak zorganizowane i przeprowadzone, aby każdy mieszkaniec internatu miał możliwość wziąć w nich udział.

6.          Wybór MRJ przebiega kilkustopniowo:

I etap:

-      Mieszkańcy każdego piętra wyłaniają spośród siebie dwóch kandydatów,

II etap:

-      Wyłonieni kandydaci przygotowują własne programy wyborcze i popularyzują je w środowisku internackim w kulturalnej formie przez okres 7 dni, np. plakaty, ulotki;

III etap:

-      udział kandydatów w wieczorze wyborczym (mieszkańcy mogą zadawać pytania dotyczące przyszłej działalności na rzecz internatu);

IV etap:

-      powszechne tajne wybory MRI;  przygotowane listy zawierają  nazwiska 6 kandydatów, każdy mieszkaniec internatu ma prawo wybrać dwie osoby. Głos jest nieważny, jeśli zostało zaznaczonych więcej niż 2 osoby, albo oddano głos w sposób nieczytelny lub niejasny. Głosy wrzucane są do urny wyborczej.

V etap:

-      ogłoszenie wyników wyborów (głosy są liczone komisyjnie, a wyniki ogłaszane w możliwie najszybszym terminie).

Osoba, która uzyska największą liczbę głosów pełni funkcję przewodniczącego MRI. Kolejne dwie osoby są jego zastępcami. Pozostali przedstawiciele wychowanków  biorący udział w wyborach tworzą zespół  MRI.

 

 

 

Załącznik Nr 2

Regulamin przyjęć do internatu

III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

1.  Miejsce w internacie przyznawane jest na jeden rok szkolny.

2.         Rekrutacja do internatu odbywa się na podstawie podań złożonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych uczniów.

3.         W przypadku posiadania wolnych miejsc uczniowie mogą być przyjęci do internatu w czasie trwania roku szkolnego.

4.         Rada Wychowawców Internatu może podjąć uchwałą o przyjęciu warunkowym lub nie przyjęciu wychowanka/wychowanki, którzy w poprzednich latach rażąco naruszali Regulamin Internatu III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

5.         W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas pierwszych i maturalnych oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji rodzinnej.

6.         Podania o przyjęcie do internatu należy składać do kierownika internatu w terminie do 15 lipca lub sekretariacie szkoły (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu)

7.         Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków kwaterowanych po raz pierwszy w internacie zobowiązani są

-           do podpisania podania o przyjęcie do internatu

-           dołączenia do niego dokumentów wymaganych do czasowego zameldowania dziecka w internacie na okres nauki szkolnej (tzn. skróconego odpisu aktu urodzenia z potwierdzeniem stałego miejsca zamieszkania oraz numerem PESEL lub dowodu osobistego kandydata),

-           złożenia oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu).

8.         Zamieszkanie w internacie tworzy bezwzględny obowiązek korzystania ze stołówki internackiej:

- w przypadku specjalistycznych zaleceń dietetycznych, potwierdzonych opinią lekarza alergologa, w/w zalecenia będą konsultowane z ajentem  stołówki internackiej. Jeśli ajent nie będzie w stanie sprostać wymogom dietetycznym rodzić zobowiązany jest do wskazania innego punktu żywieniowego.


Załącznik Nr 3

Rozkład dnia internatu

III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

  630                       - Pobudka

  630  - 700            - Toaleta poranna,  sprzątanie pokoi  mieszkalnych

  700  -  800           - Śniadanie, wyjście do szkoły

1400 1600          - Obiad

1500 - 1700           - Czas wolny

1700 1830          - Czas przeznaczony na naukę własną

1830 - 1915           - Kolacja

1915 - 2100         - Czas wolny

2100 2130          - Toaleta wieczorna

2200   630          - Cisza nocna


Załącznik Nr 4

Przepisy

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wychowanków internatu

III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

1.                  Nie wolno manipulować przy instalacji elektrycznej bez obecności i wiedzy konserwatora.

2.                  Nie wolno podłączać żadnych przewodów i innych niesprawnych urządzeń elektrycznych.

3.                  Zabrania się używania w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i mikrofalowych, tosterów

            i opiekaczy, grzejników elektrycznych i czajników

4.                  Nie wolno przechowywać w pokojach materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

5.                  W przypadku powstania pożaru zawiadomić wychowawcę, bezwzględnie podporządkować się prowadzącemu akcję ewakuacyjną i przeciwpożarową.

6.                  Nie wolno biegać po klatkach schodowych i zjeżdżać po poręczach.

7.                  Nie wolno siadać na parapetach okiennych i wychylać się z okien.

8.                  Należy informować dyżurującego wychowawcę o chorobie własnej lub kolegi.

9.                  Zabrania się wchodzenia i wychodzenia oknem i po piorunochronach oraz wychodzenia na dach.

10.            Należy niezwłocznie poinformować pracowników administracyjnych internatu
o
uszkodzonej instalacji elektrycznej i innych urządzeniach, które stwarzają niebezpieczeństwo.

11.           Nie wolno manipulować przy gaśnicach oraz zabezpieczeniach i instalacji p/poż.

12.           Zabrania się zamykania drzwi (od wewnątrz) w czasie pobytu w pokoju.

13.           Mieszkańcy powinni zamykać okna i drzwi podczas nieobecności w pokoju.

14.           Należy wykonywać wszystkie polecenia wychowawców i kierownictwa internatu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

15.           Zabrania się na terenie placówki palenia papierosów,  kadzidełek,  świec itp.

16.           Na podstawie decyzji SANEPIDU na terenie internatu obowiązuje zakaz przetrzymywania jakichkolwiek zwierząt.

17.           Przynależność do klubów sportowych (wyczynowych ) wymaga pisemnej zgody rodziców.

 


Załącznik Nr 5

 

Regulamin korzystania ze stołówki przy internacie

III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

 

1.        Warunkiem pobytu w internacie jest korzystanie z internackiej stołówki.

2.        Posiłki wydawane są w godzinach:

Śniadanie         od poniedziałku do piątku      w godz.  7.00  -   8.00

Obiad              od poniedziałku do piątku      w godz. 14.00  -  16.00

Kolacja            od poniedziałku do czwartku             w godz. 18.30  -  19.15

3.                  Wpłaty za wyżywienie należy dokonać bezpośrednio u prowadzących stołówkę.

4.                  Wychowanek ma prawo do odpisu za niewykorzystane posiłki .

5.                  Aby uzyskać odliczenie należy zawiadomić prowadzących stołówkę dzień przed planowaną nieobecnością. Odliczenie następuje przy odpłatności za kolejny miesiąc.

6.                  Na stołówce nie mogą przebywać osoby, które nie korzystają z żywienia.

7.                  Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców ze stołówki.

8.                  Na stołówce obowiązuje samoobsługa.

9.                  Wychowankowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego spożywania posiłków oraz zachowania ładu i porządku w czasie trwania posiłku

i po jego zakończeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                              

      INTERNAT  III  LICEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

im.  Marii Skłodowskiej-Curie

 

ul. Kościelna 28

58-100 Świdnica

         tel. 74 / 852 01 33

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

 

Nazwisko i imiona (ucznia) .

 

Adres zamieszkania ( pobyt stały): .

 

Województwo powiat..

 

 Kod pocztowymiejscowość.

 

 Ulica..nr domu..nr lokalu.

 

Data zameldowania na pobyt stały..

 

Uwaga! Warunkiem zameldowania w internacie jest dostarczenie w dniu przyjęcia do internatu aktu urodzenia wraz

z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania ( w przypadku osób niepełnoletnich ). W przypadku osób pełnoletnich wystarczy dowód osobisty.

 

Data i miejsce urodzenia..

 

PESEL..

 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów

 

.

 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów

 

ojciec/opiekun......

 

matka/opiekun......

 

tel. matki.          tel. ojca

 

Nazwa szkoły......

 

 Klasa.

 

Stan zdrowia dziecka - na jakie leki dziecko jest uczulone:

 

...

 

..

 

 Numer rodzinnej legitymacji ubezpieczeniowej lub numer renty /emerytury

 

Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu Internatu.

 

 

 

 

 

( data i podpis ucznia)                                                                                       ( data i podpis rodzica)


INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

 

Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w internacie.

 

Opłaty za Internat wynoszą:

 

opłata stała za zakwaterowani  - . zł.  

 

stawka dzienna za wyżywienie zł.  

 

W przypadku nieobecności syna/córki w internacie, rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot należności za wyżywienie licząc od obiadu następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności wychowanka i zwróceniu bonów żywnościowych za nieobecne dni.

 

Termin płatności upływa z dniem 15-tego danego miesiąca.

 

Opłatę stałą za zakwaterowanie należy wpłacać w kasie szkoły lub na konto:

 

BZ WBK SA   Oddział 1 Świdnica  43 1090 2369 0000 0001 2178 8859

 

- jednorazowa kaucja zł.

 

Obowiązująca jednorazowa kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez syna/córkę. W przypadku spowodowania zniszczeń większych niż wynosi kaucja, rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów w terminie dwóch tygodni od daty dokonania wyceny przez kierownika internatu. W przypadki nie wpłacenia ustalonej kwoty po upływie dwóch tygodni, decyzją Rady Wychowawcze Internatu syn/córka zostanie skreślony z listy wychowanków. Kaucja podlega zwrotowi wraz z rezygnacją z dalszego pobytu w internacie po odliczeniu kwoty należnej za ewentualne zniszczenia.

 

Uwaga! Warunkiem przyjęcia do internatu syna/córki jest wpłacenie kaucji do kierownika internatu w dniu przyjęcia do internatu.

 

                                                                               

 

 

 

...

 

(podpis rodzica / opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Oświadczenie  rodziców  ( opiekunów prawnych)

 

Oświadczamy, że w czasie pobytu  ..

                                                                                                                                                (Imię i nazwisko ucznia)

 

w  internacie III Liceum Ogólnokształcącego w  Świdnicy  ul. Kościelna 28 :

 

- wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody*  na wyjścia naszego dziecka poza teren internatu w czasie wolnym,

- zobowiązujemy się do odebrania naszego dziecka w sytuacji, kiedy w rażący sposób złamie Regulamin  internatu   ( m. in.  spożycie alkoholu, bójka, dewastacja itp.),

- w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia naszego dziecka:

   wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody *   na podjęcie decyzji przez wychowawcę w celu udzielenia

   niezbędnej pomocy medycznej,

  wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody, aby  wychowawca pełnił opiekę podczas udzielania pomocy

   medycznej naszemu  dziecku,

  wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody*   na podjęcie decyzji przez wychowawcę w sytuacji koniecznej, na

   wykonanie zabiegu medycznego wymagającego zgody i podpisu rodziców  - po uprzednim kontakcie

   telefonicznym lekarza i wychowawcy z nami.

 

Akceptujemy Regulamin  internatu  III Liceum Ogólnokształcącego  w Świdnicy.

 

 

 

Świdnica, dnia .                                                                        ...

                                                                                                                                                                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*  niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                    

 
Regulamin Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy