Statut   WSO  Regulamin Internatu  Regulamin naboru

 

STATUT

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Świdnicy

 

 

Rozdział I

 

OGÓLNE  INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 1

 

1.        Pełna nazwa Szkoły brzmi:  III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2.        Nazwa liceum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2

 

III Liceum Ogólnokształcące mieści się w budynku przy ul. Kościelnej 32 w Świdnicy

 

§ 3

 

III Liceum Ogólnokształcące -zwane dalej Szkołą - jest placówką publiczną. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Świdnicki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy  prowadzi internat.

 

§ 4

 

Cykl kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym trwa trzy lata.

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

2.        Podstawowym celem działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie, który określają podstawy programowe, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły.

3.        Szkoła umożliwia swoim uczniom:

a)      dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w szkołach wyższych i innych formach kształcenia,

b)     wdrożenie do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy ogólnej i  zawodowej,

c)      rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych,

d)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

e)      rozwijanie zainteresowań poprzez korzystanie z pracowni z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki oraz  urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

f)      kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

g)     naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

h)     traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi, siebie,

i)       poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

j)       planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności,

k)      nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego  posługiwania się komputerami i metodami informatycznymi,

l)       odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,

m)   przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

n)      kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

o)      przygotowanie do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata:

-           tendencja do integracji,

-           globalizacja życia społecznego ,

-           wzrost roli wiedzy i wymiany informacji,

-           szybki postęp naukowo-techniczny,

p)     kształtowanie sprawności komunikacyjnych stosownie do sytuacji,

q)     utrwalanie nawyków samokształceniowych,

r)        wspieranie samorządności uczniowskiej, zachęcanie do stosowania niektórych demokratycznych procedur w życiu szkoły,

s)      kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy oraz rozwijanie troski o  środowisko naturalne, odpowiedzialności za tworzenie współczesnego świata oraz podejmowanie edukacji ekologicznej,

t)       realizację indywidualnych programów nauczania i kształcenia uczniom szczególnie uzdolnionym w formie indywidualnego toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

u)     efektywne współdziałanie w zespole i budowanie więzi międzyludzkich.

4.        Szkoła realizuje swe zadania poprzez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki.

 

§ 6

 

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 256 poz. 2572 ze zmianami)- zwanej dalej ustawą- stosownie do warunków i możliwości finansowych Szkoły oraz wieku i związanych z nim potrzeb rozwojowych uczniów, a także potrzeb środowiska lokalnego z którego się wywodzą. Zadanie to realizowane jest zgodnie z przyjętym programem wychowawczym i programem profilaktyki, które uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§ 7

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom opiekę odpowiednio do potrzeb oraz możliwości w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę.

2.      Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, w szczególności odpowiedzialność taką ponosi:

a)      nauczyciel, na prowadzonych przez siebie zajęciach,

b)     opiekun grupy, na wycieczce szkolnej,

c)      nauczyciel pełniący dyżur (wg harmonogramu dyżurów) na przerwach  międzylekcyjnych.

3.        W celu stworzenia uczniom i pracownikom, podczas ich pobytu w Szkole, warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkie osoby przebywające na jej terenie mają obowiązek przestrzegania przepisów z zakresu BHP i p. poż. oraz wewnętrznych zarządzeń porządkowych dyrektora Szkoły, a ponadto zachowywać się  w sposób nie powodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych osób.

4.        Ze względu na bezpieczeństwo na terenie Szkoły zabronione jest:

a)      wnoszenie lub posiadanie jakiejkolwiek broni czy amunicji, niebezpiecznych narzędzi, substancji toksycznych lub żrących, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, alkoholu i innych środków odurzających, lekarstw (z wyjątkiem przepisanych przez lekarza, zażywanych w związku z prowadzoną terapią),

b)     wprowadzanie psów i innych zwierząt, które są w stanie wyrządzić krzywdę ludziom,

c)      przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, satanistyczne lub inne popularyzujące przemoc,

d)     prowadzenie pokątnego handlu, uprawianie hazardu , organizowanie bez zezwolenia dyrektora akcji reklamowych czy promocyjnych,

e)      zwoływanie bez wiedzy i zgody  dyrektora wieców, manifestacji lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności agitacyjnej,

f)      organizowanie bez zgody dyrektora wszelkich imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,

g)     przebywanie osób, które swym zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, zakłócają porządek lub powodują zgorszenie.

5.        W celu uniknięcia zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego lub sanitarnego poszczególnych pomieszczeń, instalacji czy wyposażenia, bądź niewłaściwego korzystania z nich w Szkole organizowane są:

a)      okresowe przeglądy i kontrole oraz badania wynikające z odrębnych przepisów,

b)     bieżący monitoring obiektu i jego wyposażenia,

c)      szkolenia BHP i p. poż. dla nauczycieli i innych pracowników,

d)     zajęcia instruktażowe i profilaktyczne prowadzone z uczniami.

6.        Zasady ochrony zdrowia i higieny pracy są uwzględniane przez dyrektora Szkoły przy ustalaniu tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych oraz przez wszystkich nauczycieli przy planowaniu i prowadzeniu przydzielonych im zajęć.

7.        Dla zapewnienia bezpieczeństwa Szkoła współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem i innymi instytucjami powołanymi do realizacji zadań z tego zakresu.

8.        Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają prawo i obowiązek zgłaszać dyrektorowi swe uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące sytuacji stwarzających jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa na terenie Szkoły bądź w związku z organizowanymi przez Szkołę zajęciami.

9.        Szkoła ubezpiecza corocznie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej przez radę rodziców firmie ubezpieczeniowej. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice uczniów .

 

§ 8

 

1.      Szkoła przyznaje pomoc materialną uczniom w trudnej sytuacji życiowej na wniosek  zainteresowanego lub wychowawcy w zakresie posiadanych środków.

2.        Szkoła zapewnia szczególne formy opieki (wzmożony dozór wychowawczy, wizyty domowe, kontakt z poradniami) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.

 

§ 9

 

1.      Realizując swe statutowe cele i zadania Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami uczniów). Współpraca ta organizowana jest w formach i zakresie ustalonych w planie pracy Szkoły oraz w regulaminie i planie działalności rady rodziców.

2.        Kontakty rodziców ze Szkołą odbywają się poprzez:

a)      zebrania ogólne organizowane przez dyrektora Szkoły,

b)     zebrania klasowe organizowane przez wychowawców poszczególnych oddziałów,

c)      spotkania określonych grup rodziców zwoływane przez pedagoga szkolnego, innych nauczycieli lub przedstawicieli rady rodziców w zależności od poruszanej tematyki lub zgłoszonych potrzeb,

d)     zebrania rady rodziców organizowane przez jej przewodniczącego,

e)       spotkania indywidualne odbywające się z inicjatywy dyrektora, poszczególnych nauczycieli czy rodziców dotyczące poszczególnych uczniów i ich problemów,

f)      konsultacje drogą telefoniczna bądź elektroniczną na zaakceptowanych wcześniej przez zainteresowane strony warunkach. 

3.        Kontakty, o których mowa w ust. 2 są organizowane w uzgodnionych terminach i odbywają się w sposób niezakłócający przebiegu zajęć edukacyjnych.

4.        Dla umożliwienia współdziałania rodziców z nauczycielami w zakresie wychowania i kształcenia szkoła zapewnia im prawo do:

a)      zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi dotyczącymi danej klasy i Szkoły,

b)     zaznajomienia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych,

c)      uzyskiwania w każdym czasie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i ewentualnych przyczyn trudności,

d)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)      wyrażania opinii na temat pracy Szkoły oraz przekazywania ich organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny lub organowi prowadzącemu.

 

Rozdział III

 

ORGANY  SZKOŁY

 

§ 10

 

1.      Organami Szkoły są:

-           dyrektor Szkoły,

-            rada pedagogiczna,

-            rada rodziców,

-            rada samorządu uczniowskiego

2.        Zakres kompetencji i zasady współdziałania organów szkoły wynikają, z ustawy   oraz Karty Nauczyciela.

3.        Każdy z organów Szkoły ma możliwość:

a)      swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem,

b)     uczestnictwa w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,

c)      wymiany bieżących informacji związanych z planowanymi i podejmowanymi działaniami. 

§ 11 

 

1.      Współpraca wszystkich organów Szkoły opiera się na zasadach porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając każdemu z nich swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.        Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i radę samorządu uczniowskiego.

3.        Rada rodziców i rada samorządu uczniowskiego przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej, podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 

§ 12 

  

1.      Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły, jest jej przedstawicielem na zewnątrz oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Szkoły, odpowiada za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły oraz kształtowanie twórczej i życzliwej atmosfery pracy.

2.        Stanowisko dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący w trybie i na warunkach określonych w ustawie.

3.        W ramach swych kompetencji i udzielonych pełnomocnictw dyrektor Szkoły:

a)      współdziała z organem prowadzącym Szkołę w zakresie realizacji zadań   wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski w  zakresie i na zasadach określonych w ustawie,

b)     przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia radzie pedagogicznej projekty planów pracy Szkoły, kieruje ich realizacją i składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji oraz udziela informacji o działalności dydaktyczno -wychowawczej Szkoły dwa razy w roku  szkolnym,

c)      ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

d)     realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e)      opracowuje plan finansowy Szkoły i przedstawia go do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców oraz odpowiada za  realizację planu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f)      wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwał zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

g)     sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach o organizacji nadzoru pedagogicznego wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty,

h)     współpracuje z samorządem uczniowskim,

i)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

j)       podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły oraz przenoszenia uczniów do innych oddziałów,

k)     zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

l)       realizuje zadania związane z oceną pracy nauczyciela, jego awansem zawodowym oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę,

m)   załatwia sprawy osobowe pracowników oraz określa zakres ich odpowiedzialności  materialnej, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

n)     współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

o)     administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

p)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

q)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego porządku   oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,

r)       sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,

s)      organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

t)       nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz   prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych,

u)     organizuje przeglądy techniczne szkoły oraz prace konserwacyjno-remontowe,

v)     organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.

4.        Dyrektor Szkoły może tworzyć nauczycielskie zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe oraz na wniosek członków zespołu  powoływać ich przewodniczących.

5.        Dyrektor na wniosek rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może wydać decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

6.        Dyrektor podejmuje decyzje o zmianie organizacji pracy szkoły w danym dniu.

7.        Dyrektor Szkoły może przekazać część swoich kompetencji niezastrzeżonych ustawą na osoby pełniące funkcje kierownicze w Szkole.

8.        W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze odpowiednio do potrzeb organizacyjnych i decyzji organu prowadzącego w tym zakresie. Funkcje te powierza i odwołuje z nich dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i rady pedagogicznej.

 

§ 13

 

1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.        W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.        Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, którego zadaniem jest przygotowanie, prowadzenie oraz zawiadamianie wszystkich członków o terminie i porządku posiedzenia.

4.        Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.        Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Szkołę  lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6.        Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowę jej członków.

7.        Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

b)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

e)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

f)      Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

 

8.        Rada pedagogiczna opiniuje:

a)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)     propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c)      propozycje dyrektora Szkoły w sprawach powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych oraz odwoływania z powierzonych funkcji kierowniczych,

d)     projekt planu finansowego Szkoły,

e)      wnioski dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

f)      wnioski samorządu uczniowskiego dotyczące spraw szkolnych,

g)     zaproponowany przez nauczyciela program nauczania

9.        Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły.

10.    Rada pedagogiczna uchwala statut Szkoły lub wprowadzane do niego zmiany .

11.    Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

§ 14

 

1.      W Szkole działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów,   której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin Rady Rodziców.

2.        Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) ustawy o systemie oświaty i inne przepisy prawa oświatowego.

3.        W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz innych źródeł.

4.        Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

 

§ 15

 

1.      W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.        Przedstawicielem samorządu uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego (RSU) wybierana na okres jednego roku w powszechnych, równych i tajnych wyborach zgodnie z ordynacją wyborczą samorządu uczniowskiego.

3.        RSU może zaproponować kandydata na swojego opiekuna spośród nauczycieli.

4.        RSU współtworzy plan pracy Szkoły, ma prawo znać plan pracy rady pedagogicznej oraz uczestniczyć w jej posiedzeniach, które odnoszą się do spraw wnoszonych przez młodzież, pomocy materialnej młodzieży lub dotyczą wspólnej realizacji podjętych zadań.

5.        Młodzież poprzez RSU może zgłaszać dyrektorowi Szkoły i radzie pedagogicznej postulaty dotyczące zajęć pozalekcyjnych i organizacji czasu wolnego uczniów.

6.        Samorząd uczniowski ma prawo uzyskać pomoc od dyrektora Szkoły, wychowawców klas i innych nauczycieli oraz rodziców w realizacji zadań wynikających z planu pracy.

7.        RSU ma prawo powołać własne organy (Sąd Koleżeński, Rzecznik Praw Uczniowskich , Rady Samorządów Klasowych i inne).

8.        RSU może udzielać poręczenia za ucznia, któremu ma być wymierzona kara.

9.        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

10.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

11.    Dyrektor ma prawo odwołać ze stanowiska przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ucznia, jeżeli jego działania są sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

12.    Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania    własnych zainteresowań,

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w  porozumieniu z dyrektorem,

f)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 16

 

1.      Sytuacje konfliktowe występujące w Szkole między poszczególnymi organami rozwiązywane są na drodze bezpośrednich negocjacji. Żaden z organów nie ma prawa odmówić lub uchylać się od udziału w negocjacjach. Negocjacje prowadzi się zgodnie  z następującymi zasadami:

a)      strony typują do udziału w negocjacjach swych przedstawicieli w ustalonej obustronnie liczbie,  w razie potrzeby mogą również wspólnie powołać arbitra,

b)     jeżeli negocjacje nie przyniosą rozwiązania konfliktu, decyzję w sprawie będącej jego przedmiotem podejmuje dyrektor Szkoły, o ile nie jest stroną sporu,

c)      w razie nierozstrzygnięcia sporu wewnątrz Szkoły lub zakwestionowania decyzji dyrektora, każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia skargi do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

2.        W celu  harmonijnej współpracy i unikania konfliktów pomiędzy organami Szkoły powinna być zachowana bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Realizacji tego celu służą:

a)      obowiązek zapoznawania z treścią swych uchwał, decyzji, wniosków pozostałych zainteresowanych organów,

b)     zapraszanie przez poszczególne organy przedstawicieli innych organów do udziału w swych posiedzeniach,

c)      organizowanie, w razie  potrzeb, wspólnych posiedzeń dwóch lub więcej organów (inicjatywa w tej sprawie przysługuje każdemu z nich),

d)     utrzymywanie roboczych kontaktów między przewodniczącymi poszczególnych organów i dyrektorem Szkoły w celu uzgodnień, wyjaśnień, zasięgania opinii czy współdecydowania w sprawach bieżących .


 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 17

 

1.      Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2.        Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestr pierwszy kończy się w styczniu  (w zależności od organizacji roku szkolnego), a semestr drugi - w ostatnim dniu zajęć przed feriami letnimi.

 

§ 18

  

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły. Arkusz organizacji szkoły jest dokumentem opracowywanym przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku, określającym szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Zatwierdza go organ prowadzący szkołę, a opiniuje kurator oświaty w zakresie jego zgodności z prawem.

2.        W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący Szkołę.

 

§ 19

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania na podstawie programów wybranych z zestawu dla danej klasy, spośród  dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.        Liczba uczniów w każdym oddziale określana jest w arkuszu organizacyjnym Szkoły.     O możliwej minimalnej i maksymalnej liczebności oddziału decyduje organ prowadzący.

3.        Dla każdego oddziału, a w uzasadnionych sytuacjach dla zespołu lub grupy, o których mowa w § 21 ust. 2 i 3 dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim wyznacza na początku etapu edukacyjnego od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Przy wyborze tych przedmiotów uwzględnia się zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły.

 

§ 20

 

1.      Szczegółowe zasady rekrutacji określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana corocznie przez Dyrektora, uwzględniając przede wszystkim wyniki egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.      Do zadań komisji należy proponowanie dyrektorowi nachylenia klas w kolejnym roku szkolnym oraz zasad organizowania naboru, w tym wskazanie przedmiotów, których oceny będą przeliczane na punkty rekrutacyjne.

3.      Posiedzenia komisji są protokołowane, a wyniki jej prac poddane pod głosowanie przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 21

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 22

 

1.      Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej, organizowane w oddziałach.

2.        Oddziały klasowe mogą być dzielone na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa lub wówczas gdy jest to uzasadnione względami organizacyjnymi. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty.

3.        Nauczanie języków obcych, prowadzenie zajęć wyznaczonych do realizacji w zakresie rozszerzonym, zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczniów może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych. Przy tworzeniu tych zespołów uwzględnia się poziom umiejętności wchodzących w ich skład uczniów. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Tworzenie zespołów mniej licznych możliwe jest wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 23

 

1.      Zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach lekcji.

2.        Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.        Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.

 

§ 24

  

1.      Koła zainteresowań i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.        O utworzeniu grup fakultatywnych i kół zainteresowań decydują potrzeby uczniów i środki finansowe Szkoły. Zatwierdza je dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§ 25

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 26

 

Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada:

-           klasopracownie,

-           bibliotekę i czytelnię,

-           salę gimnastyczną i siłownię,

-           gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,

-           gabinet pielęgniarki szkolnej,

-           archiwum,

-           szatnię i sanitariaty.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

§ 27

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły oraz wspierającą doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków multimedialnych.

2.        Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni.

3.        Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły oraz inne osoby - na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

4.        Bibliotekarz podlega bezpośrednio dyrektorowi Szkoły. Do jego zadań należy:

a)      w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:

-           zaznajamianie wszystkich uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej,

-           umożliwienie czytelnikom swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek,

-           przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru książek i innych materiałów bibliotecznych, prowadzenie rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury oraz udzielania  porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

-           wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi oraz korzystanie z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych,

-           kształtowanie umiejętności korzystania z bibliotek publicznych i literatury fachowej,

-           wyrabianie nawyku czytania czasopism i prasy,

-           organizowanie różnych form pracy czytelniczej,

-           organizowanie współpracy z biblioteką publiczną i biblioteką pedagogiczną,

b)     w zakresie organizacji pracy bibliotecznej:

-           planowanie i sprawozdawczość,

-           opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki,

-           prowadzenie ewidencji zajęć w dzienniku biblioteki szkolnej,

-           racjonalne gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na działalność biblioteki,

-           komputeryzacja biblioteki,

c)      w zakresie gromadzenia zbiorów:

-           troska o właściwe, zgodne z zasadami bibliotekarstwa i bhp rozmieszczenia regałów i poszczególnych partii zbiorów bibliotecznych,

-           stosowanie różnych zabiegów chroniących książki przed ich przedwczesnym  zużyciem,

-             bieżące naprawy uszkodzonych książek.

d)     w zakresie ewidencji zbiorów:

-           prowadzenie ewidencji zbiorów w księgach inwentarzowych i rejestrze ubytków,

-           opracowanie biblioteczne zbiorów, prowadzenie na bieżąco katalogów  (alfabetycznego, rzeczowego).

e)      w zakresie prowadzenia służby informacyjnej:

-           wydzielanie i oznaczanie księgozbioru podręcznego,

-           tworzenie i systematyczne uzupełnianie kartotek bibliograficznych,

-           prowadzenie ewidencji udzielanych porad.

5.        Biblioteka czynna jest w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora Szkoły. Informacja na ten temat podana jest do wiadomości czytelników.

6.        Zasady udostępniania zbiorów normuje regulamin biblioteki zatwierdzony przez radę pedagogiczną i podany do wiadomości czytelników w widocznym miejscu.

7.        Bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia kontroli wypożyczeń, ewidencji odwiedzin, statystyki czytelnictwa na obowiązujących formularzach.

8.        Do obowiązków bibliotekarza należy:

a)      czuwanie nad właściwym wyposażeniem biblioteki w meble i sprzęt według norm obowiązujących w bibliotekarstwie,

b)     troszczenie się o właściwe urządzenie i wykorzystywanie pomieszczeń bibliotecznych   oraz dbanie o ich estetykę,

c)      prenumerata czasopism na dany rok kalendarzowy,

d)     wykonywanie innych obowiązków i prac zleconych doraźnie przez dyrektora Szkoły (m.in. prowadzenie lekcji zastępczych umożliwiających realizację zadań związanych z pracą pedagogiczną z czytelnikiem).

9.        Do uprawnień bibliotekarza należy:

a)      wnioskowanie do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach dotyczących biblioteki,

b)     dokonywanie selekcji zbiorów bibliotecznych,

c)      egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych książek oraz ekwiwalentu za książki zagubione lub zniszczone.

 

 

 Rozdział VI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

§ 28

 

1.      W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.

2.        Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l określają:

1)      ustawa Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej,

2)      ustawa Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do niego.

 

§ 29

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzoną mu funkcją.

2.        Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

3.        Nauczyciel obowiązany jest dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych   narodów, ras i światopoglądów.

4.        Nauczyciel w ocenie wiedzy, zachowania i postawy jest bezstronny i obiektywny oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.

5.        Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z osiągnięciami współczesnej pedagogiki, rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.

 

§ 30

 

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność prawną za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece podczas zajęć dydaktycznych, w czasie przerw (wg harmonogramu dyżurów) oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w których pełni rolę opiekuna.

 

§ 31

 

Nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi swoją wiedzę merytoryczną poprzez: kursy specjalistyczne i doskonalące, samokształcenie,  zdobywanie kolejnych szczebli awansu zawodowego, studia podyplomowe i inne dostępne formy doskonalenia zawodowego.

 

§ 32

 

Do obowiązków nauczyciela, zgodnie z powierzonym mu stanowiskiem, należy :

a)      aktywny udział w pracy Szkoły, rady pedagogicznej i jej komisjach,

b)      prawidłowe, staranne i bieżące  prowadzenie dokumentacji szkolnej (m.in. wpisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen),

c)      współpraca z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami w realizacji celów  pracy dydaktyczno - wychowawczej,

d)     poddawanie się okresowym badaniom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)      natychmiastowe informowanie dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby w razie zaistnienia w szkole wypadku,

f)       reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowanie uczniów zagrażające bezpieczeństwu uczniów,

g)      natychmiastowe informowanie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących  znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

h)      reprezentowanie Szkoły zgodnie z poleceniem dyrektora w celu realizacji jej zadań statutowych.

 

 

 

§ 33

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla tego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, wyznaczonych  do realizacji w zakresie rozszerzonym.

2.        Zespół, o którym mowa w ust. 1 współpracuje ponadto z wychowawcą danego oddziału wspierając go w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, podnoszeniu efektów nauczania oraz integrowaniu zespołu uczniowskiego.

3.        Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe w celu :

a)      organizowania współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji przedmiotów nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

b)      wspólnego opracowania kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania   wyników nauczania,

c)      organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)     współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

4.        Dyrektor Szkoły może tworzyć ponadto zespoły wychowawcze i inne zespoły problemowo-zadaniowe zgodnie z bieżącymi potrzebami Szkoły.

5.        Pracą każdego utworzonego w Szkole zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

 

§ 34

 

1.      Spośród zatrudnionych w Szkole nauczycieli dyrektor wyznacza dla każdego oddziału wychowawcę , któremu powierza opiekę nad uczniami tego oddziału.

2.        Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej obowiązki wychowawcy powierza się na okres całego etapu edukacyjnego .

3.        Zmiana wychowawcy może wynikać jedynie z sytuacji losowych bądź zmian kadrowych w Szkole albo z umotywowanego, pisemnego wniosku przedstawionego dyrektorowi przez radę rodziców lub  samorząd uczniowski. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

 

§ 35

 

1.      Wychowawca będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły, tworząc warunki wspomagające rozwój ucznia, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia ról w dorosłym życiu.

2.        Wychowawca dostosowuje formy pracy do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

§ 36

 

1.      Wychowawca w celu realizacji zadań:

a)      zapewnia opiekę i kierowanie pracą powierzonego sobie oddziału,

b)      poznaje właściwości psychiczne i fizyczne poszczególnych wychowanków oraz warunki życiowe ich środowisk społecznych,

c)      sprawuje nadzór nad zachowaniem się, pracą i nauką młodzieży, w razie potrzeby służy pomocą,

d)     współdziała w wytwarzaniu harmonijnej, koleżeńskiej atmosfery wśród wychowanków,

e)      stosuje jednolity system wychowawczy skoordynowany z działalnością Szkoły,

f)       planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę oraz ustala treści zajęć tematycznych,

g)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych z trudnościami i niepowodzeniami),

h)      współpracuje z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych.

2.        Do innych obowiązków wychowawcy należy:

a)      założenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen w terminie ustalonym przez dyrektora oraz prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji,

b)      rozliczenie się z dokumentacji pedagogicznej za rok szkolny do 1 lipca,

c)      wypisywanie świadectw ukończenia kolejnej klasy lub ukończenia Szkoły,

d)     usprawiedliwianie nieobecności uczniów w terminie dwutygodniowym,

e)      zapoznanie uczniów klas pierwszych ze statutem i regulaminami Szkoły oraz z historią Szkoły,

f)       natychmiastowe informowanie dyrektora Szkoły o drastycznym wykroczeniu regulaminowym ucznia,

g)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i problemów uczniów, w tym także zdrowotnych, w celu organizowania im odpowiednich form pomocy w Szkole i w placówkach pozaszkolnych,

h)      składanie na posiedzeniach rady pedagogicznej, w formie ustnej i pisemnej, sprawozdań z przebiegu i efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy,

i)        współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniająca prawo rodziców do:

-           znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sprawdzianów i egzaminów,

-           uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

-           uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci,

-           wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły. 

§ 37

W czasie zajęć organizowanych w formach pozaszkolnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel - kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Szczegółowy zakres ich uprawnień i obowiązków określa rozporządzenie w sprawie organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty.

 

§ 38 

 

Dla zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania ich w planowaniu kariery zawodowej w Szkole zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych:

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

d)     podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

e)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

f)       planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

g)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Do zadań psychologa należy w szczególności:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

b)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

d)     zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

e)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

f)       wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

3. Ponadto do obowiązków pedagoga i psychologa należą:

a)      współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu oraz Powiatowym Urzędem Pracy,

b)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

c)      współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania uczniów.

 

 

Rozdział VII

 

UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§ 39

1.      Do Szkoły uczęszczają absolwenci szkół gimnazjalnych - nie dłużej, niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym kończą 21 lat.

2.        Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w rozporządzeniu  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych wydanym przez ministra właściwego do spraw oświaty .

 

§ 40

 

1.      Uczeń ma prawo do:

a)      poszanowania jego godności, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach prywatnych,

b)      zapoznania się z obowiązującymi go programami nauczania (treści, cele i stawiane wymagania),

c)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, umożliwiającego zachowanie odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)     organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły,

e)      swobodnego wyrażania myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dóbr innych osób,

f)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

g)      jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania ustalonej zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

h)      zgłaszania władzom Szkoły, nauczycielom, radzie rodziców, przedstawicielom uczniowskim wniosków, uwag i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów, oraz uzyskiwania informacji o sposobie ich załatwienia w terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia sprawy,

i)        korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

j)        pomocy w przypadkach trudności w nauce,

k)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

l)        wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim,

m)    korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

n)      indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.        W przypadku naruszenia praw ucznia ma on lub jego rodzice (prawni opiekunowie ) możliwość złożenia skargi.

3.        Jeżeli skarga dotyczy innego ucznia lub nauczyciela rozpatruje ją wychowawca klasy, a w przypadku, gdy skarżący jest nieusatysfakcjonowany sposobem załatwienia sprawy, może wystąpić o jej rozstrzygnięcie do dyrektora Szkoły. Jeżeli w ciągu 14 dni od zgłoszenia skargi dyrektorowi problem nie zostanie rozwiązany, osoba zgłaszająca skargę może zwrócić się o interwencję do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.        W przypadku gdy skarga dotyczy wychowawcy - zgłasza się ją dyrektorowi Szkoły, a dalszy tryb postępowania jest taki sam jak określony w ust.3. Skargi dotyczące dyrektora kieruje się do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 41

 

1.      Uczeń ma obowiązek:

a)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i rzetelnie się do nich przygotowywać,

b)      przestrzegać zasad kultury i współżycia - okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom,

c)      dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i e‑papierosów,

d)     dbać o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz szanować mienie Szkoły,

e)      odpowiadać materialnie za wyrządzone szkody na terenie Szkoły,

f)       przestrzegać zasady higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego,

g)      wykonywać polecenia dotyczące spraw szkolnych, wydawane przez dyrekcję Szkoły, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

h)      posiadać przy sobie legitymację szkolną.

i)        podczas zajęć szkolnych nosić na widocznym miejscu identyfikator  ze zdjęciem.

j)        przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i innych zajęć jak również nagrywania filmów i wykonywania zdjęć, za pomocą tych urządzeń, na terenie całej szkoły.

2.        Strój szkolny:

a)   na terenie szkoły obowiązuje strój i wygląd schludny i estetyczny,

b)   w dniach wyznaczonych przez dyrektora obowiązuje strój galowy.

 

§ 42

 

1.      Dla uczniów Szkoły uczących się poza miejscem zamieszkania Szkoła prowadzi internat.

2.        Do internatu mogą być przyjmowani uczniowie i słuchacze innych szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.

3.        Internat prowadzi działalność w dniach zajęć szkolnych i w razie potrzeby - w dniach wolnych od zajęć szkolnych.

4.        Prawa i obowiązki wychowanków oraz szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa regulamin internatu.

 

 

 

Rozdział VIII

 

NAGRODY I KARY

 

 

§  43

 

1.      Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę, pracę na rzecz Szkoły i środowiska, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia.

 

2.        Formami nagradzania są:

-           pochwała wychowawcy w obecności zespołu klasowego,

-           pochwała dyrektora wobec uczniów na apelu szkolnym,

-           list pochwalny dla rodziców,

-           nagrody rzeczowe.

 

 

 

§ 44

 

1.      1. Uczeń może być ukarany za:

a)      nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły,

1)      nieuczestniczenie w zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia,

2)      nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,

3)      brak odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,

4)      nieposzanowanie sprzętu szkolnego,

5)      umyślne popełnienie czynu kwalifikowanego jako przestępstwo lub wykroczenie.

2.        Karami dyscyplinarnymi stosowanymi w Szkole są:

a)      upomnienie udzielone przez wychowawcę lub dyrektora,

6)      nagana udzielona przez wychowawcę lub dyrektora,

7)      przeniesienie do innej klasy,

8)      skreślenie z listy uczniów - usunięcie ze Szkoły.

 

§ 45

 

1.      Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Decyzja wydawana jest zgodnie z postanowieniami rozdz. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) oraz ustawy o systemie oświaty.

2.        Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

a)      rezygnacja z dalszej nauki na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia,

b)     przeniesienie się ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek pełnoletniego ucznia,

c)      notoryczne wagary, za które uważane jest opuszczenie w ciągu semestru ponad 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia,

d)     działania naruszające godność i nietykalność osobistą drugiego człowieka (pobicie, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, molestowanie, wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do praktyk seksualnych, obelżywe, wulgarne odnoszenie się wobec innych   osób),

e)      picie alkoholu lub zażywania narkotyków, środków odurzających na terenie Szkoły,

f)      przebywanie na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających,

g)     rozpowszechnianie narkotyków, środków odurzających lub alkoholu na terenie Szkoły,

h)     udowodnione popełnienie kradzieży, usiłowanie kradzieży lub celowe zniszczenie mienia Szkoły, bądź własności innych osób,

i)       udowodnione wymuszenie rozbójnicze, stosowanie przemocy fizycznej, szantażu lub gróźb karalnych wobec innych osób,

j)       udowodnienie kradzieży, zniszczenia lub sfałszowania dokumentacji przebiegu nauczania,

k)     zniszczenie, zbezczeszczenie, godła lub flagi państwowej, sztandaru Szkoły lub symboli i miejsc kultu religijnego oraz miejsc pamięci narodowej,

l)       uniemożliwianie normalnej pracy Szkoły (np.: groźba podłożenia bomby),

m)   nieupoważnione korzystanie ze sprzętu i zasobów informacyjnych (hakerstwo),

n)     skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienia przestępstwa karnego.

 

§  46

 

1.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2.        Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 47

 

1.      Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają  prawo wnieść odwołanie w sprawie zasadności, trybu lub rodzaju wymierzonej kary:

-           do wychowawcy poprzez samorząd klasy,

-           do dyrektora i rady pedagogicznej poprzez wniesienie podania,

-           do rzecznika praw uczniowskich, w przypadku naruszenia praw ucznia,

2.        Odwołanie powinno być wniesione nie później niż po 7 dniach od dnia ukarania. W przypadku skreślenia z listy uczniów prawo odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu przysługuje za pośrednictwem dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu.

  

§ 48

 

W przypadku otrzymania dostarczonego do rady pedagogicznej przez samorząd uczniowski pisemnego poręczenia, kara może być zawieszona na okres ustalony przez wymierzającego karę.

 


 

Rozdział IX

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

§ 49

 

1.      Ocenianiu podlegają:

-           osiągnięcia edukacyjne ucznia;

-           zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

3.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4.        Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

-           poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

-           pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

-           motywowanie ucznia do dalszej pracy,

-           dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

-           umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

5.        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

-           formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

-           ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

-           ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-           ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-           przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

-           ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej   zachowania.

-           ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym   opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 50

 

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach klasowych, podczas indywidualnych spotkań (pierwsze środy miesiąca), informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów):

-           o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

-           o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-           o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.        Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4.        Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 51

  

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 49 ust. 1 w  stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.        Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4.        Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

5.        Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

6.        W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7.        W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".                       

 

§ 52

  

1.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ocenie zachowania ucznia według następującej skali:

- stopień celujący -                 6

- stopień bardzo dobry-         5

- stopień dobry -                    4

- stopień dostateczny -           3

- stopień dopuszczający -       2

- stopień niedostateczny -      1

Nie stosuje się przy ocenach semestralnych i  końcoworocznych plusów  i minusów (-).

Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne są plusy i minusy zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

2.        Nauczyciel poza oceną wyrażoną znakiem cyfrowym powinien umieścić w dzienniku legendę zawierającą następujące informacje: odpowiedź - o, kartkówka - k, sprawdzian - s, aktywność - a oraz inne według uznania nauczyciela. Ponadto w dzienniku lekcyjnym nauczyciel może zapisać nieobecności - nb, i nieprzygotowanie - np. Oceny za prace klasowe  i sprawdziany muszą być wpisane do dziennika kolorem czerwonym.

3.        Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według następującej skali:

- stopień celujący -                 6

- stopień bardzo dobry -        5

- stopień dobry -                    4

- stopień dostateczny -           3

- stopień dopuszczający -       2

- stopień niedostateczny -      1

4.        Ustala się następujące kryteria ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych:

1.   Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

-           W zakresie istotnych dla danego przedmiotu umiejętności wyraźnie wykracza nad poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą.

-           Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 98-100%punktów.

2.   Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

-           Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie.

-           Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 84% - 97% punktów.

3.   Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

-           Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumieniu większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania.

-           Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 70% - 83% punktów.

4.   Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

-           Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu.

-           Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności , czasem przy pomocy nauczyciela.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 50 - 69% punktów.

5.   Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

-           W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

-           Rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 30% - 49% punktów.

6.   Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń , który:

-           Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

-           Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje poniżej 30% punktów.

 

5.        Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu w zależności od organizacji roku szkolnego.

6.        Na dwa tygodnie przed klasyfikacją  końcoworoczną nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach. Ustala się następujący sposób powiadamiania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów):

-           Zebranie klasowe rodziców, na którym należy odnotować w dzienniku obecność rodziców( potwierdzoną ich podpisem);

-           O terminie wywiadówek rodzice są powiadamiani na pierwszym zebraniu klasowym roku szkolnego;                     

-           W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu  wychowawca, w innej formie (np. telefonicznie lub listownie) informuje o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania;

-           Wychowawca ma obowiązek odnotować w dzienniku termin poinformowania rodziców. Rodzice zobowiązani są dostarczyć podpisane pismo do wychowawcy w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania. 

 

7.        Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy i nauczycieli uczących w tej klasie.

8.        Oceny ostateczne powinny być wpisane do dziennika na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

9.        Przeprowadzenie pisemnych sprawdzianów wiadomości kończy się na 7 dni przed wystawieniem ocen semestralnych lub rocznych.

 

§ 53

 

Nauczyciele obowiązani są różnicować formy sprawdzania wiadomości  i  umiejętności w taki sposób, aby uczeń w ciągu semestru uzyskiwał:

1)      ocenę za odpowiedź ustną;

2)      ocenę za kartkówkę;

3)      ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej;

4)      ocenę za różne formy pracy na lekcji np. udział w dyskusji, prezentacja, praca ze źródłami itp.;

5)      ocenę za różne formy pracy domowej.

 

§ 54

 

Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności to:

 

1.      kartkówka to krótka, trwająca do 20 minut forma pytania z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, bazujących jednak na uprzednio wyuczonym  materiale - nie wymaga ona wcześniejszego przygotowania przez prowadzącego ani wcześniejszej zapowiedzi,

2.        sprawdzian (klasówka) to forma pisemnego sprawdzenia materiału obejmująca większą ilość lekcji, zapowiedziana i zapisana w dzienniku z co  najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem,

3.        z języka polskiego, oprócz kartkówki i sprawdzianu, uczeń ma prawo do dwugodzinnej klasówki( pisemnego sprawdzianu wiadomości o charakterze literacko- eseistycznym) zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

4.        w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy sprawdziany (klasówki), przy czym nie dotyczy to kartkówek- pierwszeństwo mają sprawdziany wcześniej wpisane do dziennika lekcyjnego,

5.        w tym samym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian (klasówka),

6.        nie można robić następnego sprawdzianu, jeżeli poprzednie nie został poprawiony, oceniony i oddany uczniom do wglądu,

7.        uczeń powinien otrzymać poprawioną i ocenioną pracę pisemną w terminie:

-           1 tygodnia - kartkówka

-           2 tygodni - sprawdzian

-           3 tygodni - dwugodzinny sprawdzian (praca klasowa),

8.        w przypadku niedotrzymania terminu przez nauczyciela oceny niedostateczne nie mogą być wpisane do dziennika,

9.        uczeń nieobecny na sprawdzianie i pracy klasowej zobowiązany jest przez nauczyciela uczącego do zaliczenia w formie pisemnej materiału objętego sprawdzianem  do 2 tygodni (w zależności od specyfiki przedmiotu). Jeżeli nie wywiąże się z w/w obowiązku otrzyma ocenę niedostateczną;

10.    uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania, którego ilość regulują przedmiotowe kryteria oceniania.

 

§ 55

 

 Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania ucznia tak, aby można było ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen cząstkowych, których  liczba zależy  od tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu:

-           przy 1 godzinie przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 3 ocen;

-           przy 2 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 4 ocen;

-           przy 3 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 5 ocen;

-           przy 4 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 6 ocen;

 

§ 56

 

Ocena zachowania.

Ocena klasyfikacyjna zachowania (semestralna / roczna) uwzględnia w szczególności 4 podstawowe aspekty postawy, które informują o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i poza nim (aspekty te są opisane w 3 stopniowej skali). Są nimi:

 

1.      Poczucie odpowiedzialności i stosunek do obowiązków

Uczeń:

a)      dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu szkoły,

b)      zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu szkoły,

c)      często nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie przestrzega ustaleń Statutu szkoły.

2.        Frekwencja

Uczeń:            .

a)      nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i do 4 spóźnień nieusprawiedliwionych;

b)      ma nieliczne godziny nie­usprawiedliwione (maksimum 5);

c)      ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

 

3.        Postawa społeczna

Uczeń:

a)      chętnie pomaga innym, aktywnie i twórczo działa na rzecz klasy, szkoły lub środowiska;

b)      zazwyczaj pomaga innym, włącza się w życie klasy, szkoły lub środowiska;

c)      neguje lub utrudnia realizację inicjatyw na rzecz klasy lub szkoły.

 

4.        Kultura osobista i postawa etyczna

Uczeń:

a)      jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,

b)      zazwyczaj jest taktowny, potrafi panować nad swoimi emocjami, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,

c)      często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, często bywa nieuczciwy, rzadko reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych osób, jest nietolerancyjny.

 

5.        Semestralną / roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie następującej tabeli:

 

Ocena zachowania

WZO­ROWE

BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE

NIEODPO -WIEDNIE

NAGANNE

Poziomy osiągnięte przez ucznia w po­szczególnych obszarach (aspektach)

aaaa

aaab aabb

abbb bbbb

abbc bbbc aaac aabc

accc bbcc aacc abcc

cccc bccc

 

6.        Postawa wobec nałogów uzależnień

Sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki i inne środki odurzające na terenie szkoły i podczas imprez organizowanych przez szkołę podlega karom opisanym w §45 Statutu szkoły.

 

7.        W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

8.        W szkole obowiązują jednakowe dla wszystkich uczniów kryteria oceny zachowania.

9.        Ocena dobre" jest oceną wyjściową.

10.    Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

11.    Sposób zasięgania opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia ustala wycho­wawca w porozumieniu z zespołem klasowym.

12.    Sposób zasięgania przez wychowawcę opinii nauczycieli przed dokonaniem oceny zachowania określa Dyrektor szkoły.

13.    Wychowawca klasy w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego roku szkolnego informuje uczniów o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten jest dokumentowany odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

14.    W odniesieniu do uczniów, którzy popełnili w ciągu semestru (roku szkolnego) wykroczenie i zostali ukarani przez wychowawcę lub Dyrektora jedną z kar przewidzianych w Statucie, obowiązują następujące ustalenia:

-           kara statutowa nałożona przez wychowawcę klasy - ocena nie może być wyższa niż poprawne";

-           kara statutowa nałożona przez Dyrektora szkoły - ocena ulega obniżeniu co najmniej do oceny nieodpowiednie", a w przypadku kary nagany - do oceny naganne".

 

15.    Popełnienie przez ucznia wykroczenia które - zgodnie ze Statutem (§45) - jest zagrożone skreśleniem z listy uczniów, powoduje obniżenie oceny zachowania co najmniej do oceny nieodpowiednie".

16.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-           oceny z zajęć edukacyjnych,

-           promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

17.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z przepisami prawa jest ostateczna.

18.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z kryteriami oceniania przedstawionymi uczniom na początku roku szkolnego. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

19.    Tryb rozpatrywania zastrzeżeń, skład komisji odwoławczej i sposób dokumentowa­nia procedury odwołania określają odrębne przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

20.    Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień uczniów na zajęciach szkolnych:

 

-           5 spóźnień nieusprawiedliwionych - 1 godzina nieusprawiedliwiona (semestralnie),

-           godziny nieobecne  nieusprawiedliwione rozliczane są na bieżąco,

-           wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwia wychowawca na podstawie usprawiedliwienia dostarczonego przez ucznia natychmiast po zakończeniu nieobecności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, w tym pojedyncze godziny po konsultacji z nauczycielem przedmiotu,

-           przy 6 godz.(w ciągu roku szkolnego) nieusprawiedliwionych rozmowa wychowawcy klasy z rodzicami;

-           od 20 godzin nieusprawiedliwionych ( w ciągu roku szkolnego)  - rozmowa dyrektora z rodzicami i uczniem;

-           30 godzin nieusprawiedliwionych( w ciągu roku szkolnego)  - pisemne zawiadomienie rodziców o zagrożeniu  relegowaniem ze szkoły. 

21.    Ostateczne oceny z zachowania powinny być wpisane do dziennika najpóźniej w dniu rady klasyfikacyjnej.

22.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 57

  

1.      Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  wnioskować (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie  oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

 

2.        Z wnioskiem o podwyższenie  oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki :

a)      ma bardzo wysoką frekwencję (co  najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności  na zajęciach,  z  których wnioskuje o podwyższenie oceny,

b)      wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,

c)      jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,

d)     brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania  o ocenę najwyższą),

e)      przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra,

f)        zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.

Jeśli uczeń  nie spełnia powyższych warunków, wniosek  będzie rozpatrzony negatywnie.

 

3.        Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

4.        We wniosku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)  określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

5.        W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu  zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

6.        Podczas sprawdzianu zaliczeniowego  obowiązują  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

7.        Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem  egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.        Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu,  ustaloną ocenę w wyniku egzaminu  potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu

9.        Egzamin w formie zadań  praktycznych przeprowadza  i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela  tego samego przedmiotu. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

a)      imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego egzamin,

b)      termin egzaminu,

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu,

e)      uzyskaną ocenę.

Protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

10.    Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego  może być niższa niż przewidywana.

11.    Uczeń  lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają  prawo  wnioskować (na piśmie) do wychowawcy o podwyższenie  oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.

12.    We wniosku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) określają  ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

13.    Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

a)      zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

b)      pozytywnej opinii samorządu klasowego,

c)      otrzymania pochwały dyrektora szkoły,

Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności.

 

d)     Ponadto uczeń powinien spełniać następujące warunki w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, przy czym uczeń musi wykazać się  aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych dla podwyższania oceny:

-           na ocenę wzorową  - 90 % frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum, sukces odniesiony w konkursie międzyszkolnym lub olimpiadzie przedmiotowej

-           na ocenę bardzo dobrą  - 90 % frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum

-           na ocenę dobrą - 90 % frekwencja, przestrzeganie  Statutu Liceum, wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą

-            na ocenę poprawną - 90 % frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum, praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni wyznaczonej przez wychowawcę

-           na ocenę nieodpowiednią - 90 %  frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum, aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych

 

14.    W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

15.    Postępowanie przeprowadza  wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z tego postępowania protokół zawierający :

a)      imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,

b)      termin postępowania,

c)      informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć,  pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

d)     wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,

e)      uzyskaną ocenę.

 

§ 58

 

1.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć

3.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-           dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

-           nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony   z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, będący załącznikiem arkusza ocen, zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.        Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż  do 30.IX.

9.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10.    Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

11.    Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora szkoły , jeżeli uznają , że egzamin poprawkowy nie  przebiegał zgodnie z przepisami. Termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5  dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12.    Uczeń kończy szkołę: jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

13.    Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

14.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 59

 

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), wychowawca we współpracy z pedagogiem  informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.

2.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.        Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. Egzaminowi temu podlega również uczeń zmieniający szkołę lub klasę na początku lub w trakcie roku szkolnego, u którego w toku dotychczasowej nauki nie wystąpił dany przedmiot w celu wyrównania tzw. różnic programowych.

6.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8.        Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, będący załącznikiem do arkusza ocen zawierający: skład komisji , termin  egzaminu ,pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

11.    Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zda egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą dyrektora szkoły powtarza klasę lub ma prawo do odwołania się od oceny.

12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

 

§ 60

 

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.        W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.        Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.        W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący  takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog lub psycholog

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       przedstawiciel rady rodziców.

 

5.        Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

6.        Ustalona przez komisję, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.        Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1.   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt1,

c)      zadania (pytania sprawdzające),

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2.   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.        Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.    Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 


 

Rozdział X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

§ 61

  

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 62

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 63

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 64

 

Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 65

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 12.11.2013r.

 


Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy