Statut   WSO  Regulamin Internatu  Regulamin naboru


 

STATUT

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Świdnicy

 

 

Rozdział IX

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

§ 49

 

1.      Ocenianiu podlegają:

-           osiągnięcia edukacyjne ucznia;

-           zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

3.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4.        Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

-           poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

-           pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

-           motywowanie ucznia do dalszej pracy,

-           dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

-           umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

5.        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

-           formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

-           ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

-           ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-           ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-           przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

-           ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej   zachowania.

-           ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym   opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 50

 

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach klasowych, podczas indywidualnych spotkań (pierwsze środy miesiąca), informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów):

-           o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

-           o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-           o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.        Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4.        Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 51

  

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 49 ust. 1 w  stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.        Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4.        Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

5.        Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

6.        W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7.        W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".                       

 

§ 52

  

1.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ocenie zachowania ucznia według następującej skali:

- stopień celujący -                 6

- stopień bardzo dobry-         5

- stopień dobry -                    4

- stopień dostateczny -           3

- stopień dopuszczający -       2

- stopień niedostateczny -      1

Nie stosuje się przy ocenach semestralnych i  końcoworocznych plusów  i minusów (-).

Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne są plusy i minusy zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

2.        Nauczyciel poza oceną wyrażoną znakiem cyfrowym powinien umieścić w dzienniku legendę zawierającą następujące informacje: odpowiedź - o, kartkówka - k, sprawdzian - s, aktywność - a oraz inne według uznania nauczyciela. Ponadto w dzienniku lekcyjnym nauczyciel może zapisać nieobecności - nb, i nieprzygotowanie - np. Oceny za prace klasowe  i sprawdziany muszą być wpisane do dziennika kolorem czerwonym.

3.        Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według następującej skali:

- stopień celujący -                 6

- stopień bardzo dobry -        5

- stopień dobry -                    4

- stopień dostateczny -           3

- stopień dopuszczający -       2

- stopień niedostateczny -      1

4.        Ustala się następujące kryteria ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych:

1.   Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

-           W zakresie istotnych dla danego przedmiotu umiejętności wyraźnie wykracza nad poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą.

-           Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 98-100%punktów.

2.   Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

-           Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie.

-           Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 84% - 97% punktów.

3.   Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

-           Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumieniu większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania.

-           Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 70% - 83% punktów.

4.   Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

-           Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu.

-           Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności , czasem przy pomocy nauczyciela.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 50 - 69% punktów.

5.   Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

-           W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

-           Rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje 30% - 49% punktów.

6.   Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń , który:

-           Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

-           Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

-           W sprawdzianach punktowanych i testach uzyskuje poniżej 30% punktów.

 

5.        Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu w zależności od organizacji roku szkolnego.

6.        Na dwa tygodnie przed klasyfikacją  końcoworoczną nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach. Ustala się następujący sposób powiadamiania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów):

-           Zebranie klasowe rodziców, na którym należy odnotować w dzienniku obecność rodziców( potwierdzoną ich podpisem);

-           O terminie wywiadówek rodzice są powiadamiani na pierwszym zebraniu klasowym roku szkolnego;                     

-           W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu  wychowawca, w innej formie (np. telefonicznie lub listownie) informuje o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania;

-           Wychowawca ma obowiązek odnotować w dzienniku termin poinformowania rodziców. Rodzice zobowiązani są dostarczyć podpisane pismo do wychowawcy w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania. 

 

7.        Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy i nauczycieli uczących w tej klasie.

8.        Oceny ostateczne powinny być wpisane do dziennika na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

9.        Przeprowadzenie pisemnych sprawdzianów wiadomości kończy się na 7 dni przed wystawieniem ocen semestralnych lub rocznych.

 

§ 53

 

Nauczyciele obowiązani są różnicować formy sprawdzania wiadomości  i  umiejętności w taki sposób, aby uczeń w ciągu semestru uzyskiwał:

1)      ocenę za odpowiedź ustną;

2)      ocenę za kartkówkę;

3)      ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej;

4)      ocenę za różne formy pracy na lekcji np. udział w dyskusji, prezentacja, praca ze źródłami itp.;

5)      ocenę za różne formy pracy domowej.

 

§ 54

 

Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności to:

 

1.      kartkówka to krótka, trwająca do 20 minut forma pytania z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, bazujących jednak na uprzednio wyuczonym  materiale - nie wymaga ona wcześniejszego przygotowania przez prowadzącego ani wcześniejszej zapowiedzi,

2.        sprawdzian (klasówka) to forma pisemnego sprawdzenia materiału obejmująca większą ilość lekcji, zapowiedziana i zapisana w dzienniku z co  najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem,

3.        z języka polskiego, oprócz kartkówki i sprawdzianu, uczeń ma prawo do dwugodzinnej klasówki( pisemnego sprawdzianu wiadomości o charakterze literacko- eseistycznym) zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

4.        w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy sprawdziany (klasówki), przy czym nie dotyczy to kartkówek- pierwszeństwo mają sprawdziany wcześniej wpisane do dziennika lekcyjnego,

5.        w tym samym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian (klasówka),

6.        nie można robić następnego sprawdzianu, jeżeli poprzednie nie został poprawiony, oceniony i oddany uczniom do wglądu,

7.        uczeń powinien otrzymać poprawioną i ocenioną pracę pisemną w terminie:

-           1 tygodnia - kartkówka

-           2 tygodni - sprawdzian

-           3 tygodni - dwugodzinny sprawdzian (praca klasowa),

8.        w przypadku niedotrzymania terminu przez nauczyciela oceny niedostateczne nie mogą być wpisane do dziennika,

9.        uczeń nieobecny na sprawdzianie i pracy klasowej zobowiązany jest przez nauczyciela uczącego do zaliczenia w formie pisemnej materiału objętego sprawdzianem  do 2 tygodni (w zależności od specyfiki przedmiotu). Jeżeli nie wywiąże się z w/w obowiązku otrzyma ocenę niedostateczną;

10.    uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania, którego ilość regulują przedmiotowe kryteria oceniania.

 

§ 55

 

 Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania ucznia tak, aby można było ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen cząstkowych, których  liczba zależy  od tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu:

-           przy 1 godzinie przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 3 ocen;

-           przy 2 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 4 ocen;

-           przy 3 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 5 ocen;

-           przy 4 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 6 ocen;

 

§ 56

 

Ocena zachowania.

Ocena klasyfikacyjna zachowania (semestralna / roczna) uwzględnia w szczególności 4 podstawowe aspekty postawy, które informują o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i poza nim (aspekty te są opisane w 3 stopniowej skali). Są nimi:

 

1.      Poczucie odpowiedzialności i stosunek do obowiązków

Uczeń:

a)      dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu szkoły,

b)      zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu szkoły,

c)      często nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie przestrzega ustaleń Statutu szkoły.

2.        Frekwencja

Uczeń:            .

a)      nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i do 4 spóźnień nieusprawiedliwionych;

b)      ma nieliczne godziny nie­usprawiedliwione (maksimum 5);

c)      ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

 

3.        Postawa społeczna

Uczeń:

a)      chętnie pomaga innym, aktywnie i twórczo działa na rzecz klasy, szkoły lub środowiska;

b)      zazwyczaj pomaga innym, włącza się w życie klasy, szkoły lub środowiska;

c)      neguje lub utrudnia realizację inicjatyw na rzecz klasy lub szkoły.

 

4.        Kultura osobista i postawa etyczna

Uczeń:

a)      jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,

b)      zazwyczaj jest taktowny, potrafi panować nad swoimi emocjami, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,

c)      często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, często bywa nieuczciwy, rzadko reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych osób, jest nietolerancyjny.

 

5.        Semestralną / roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie następującej tabeli:

 

Ocena zachowania

WZO­ROWE

BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE

NIEODPO -WIEDNIE

NAGANNE

Poziomy osiągnięte przez ucznia w po­szczególnych obszarach (aspektach)

aaaa

aaab aabb

abbb bbbb

abbc bbbc aaac aabc

accc bbcc aacc abcc

cccc bccc

 

6.        Postawa wobec nałogów uzależnień

Sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki i inne środki odurzające na terenie szkoły i podczas imprez organizowanych przez szkołę podlega karom opisanym w §45 Statutu szkoły.

 

7.        W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

8.        W szkole obowiązują jednakowe dla wszystkich uczniów kryteria oceny zachowania.

9.        Ocena dobre" jest oceną wyjściową.

10.    Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

11.    Sposób zasięgania opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia ustala wycho­wawca w porozumieniu z zespołem klasowym.

12.    Sposób zasięgania przez wychowawcę opinii nauczycieli przed dokonaniem oceny zachowania określa Dyrektor szkoły.

13.    Wychowawca klasy w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego roku szkolnego informuje uczniów o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten jest dokumentowany odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

14.    W odniesieniu do uczniów, którzy popełnili w ciągu semestru (roku szkolnego) wykroczenie i zostali ukarani przez wychowawcę lub Dyrektora jedną z kar przewidzianych w Statucie, obowiązują następujące ustalenia:

-           kara statutowa nałożona przez wychowawcę klasy - ocena nie może być wyższa niż poprawne";

-           kara statutowa nałożona przez Dyrektora szkoły - ocena ulega obniżeniu co najmniej do oceny nieodpowiednie", a w przypadku kary nagany - do oceny naganne".

 

15.    Popełnienie przez ucznia wykroczenia które - zgodnie ze Statutem (§45) - jest zagrożone skreśleniem z listy uczniów, powoduje obniżenie oceny zachowania co najmniej do oceny nieodpowiednie".

16.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-           oceny z zajęć edukacyjnych,

-           promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

17.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z przepisami prawa jest ostateczna.

18.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z kryteriami oceniania przedstawionymi uczniom na początku roku szkolnego. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

19.    Tryb rozpatrywania zastrzeżeń, skład komisji odwoławczej i sposób dokumentowa­nia procedury odwołania określają odrębne przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

20.    Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień uczniów na zajęciach szkolnych:

 

-           5 spóźnień nieusprawiedliwionych - 1 godzina nieusprawiedliwiona (semestralnie),

-           godziny nieobecne  nieusprawiedliwione rozliczane są na bieżąco,

-           wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwia wychowawca na podstawie usprawiedliwienia dostarczonego przez ucznia natychmiast po zakończeniu nieobecności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, w tym pojedyncze godziny po konsultacji z nauczycielem przedmiotu,

-           przy 6 godz.(w ciągu roku szkolnego) nieusprawiedliwionych rozmowa wychowawcy klasy z rodzicami;

-           od 20 godzin nieusprawiedliwionych ( w ciągu roku szkolnego)  - rozmowa dyrektora z rodzicami i uczniem;

-           30 godzin nieusprawiedliwionych( w ciągu roku szkolnego)  - pisemne zawiadomienie rodziców o zagrożeniu  relegowaniem ze szkoły. 

21.    Ostateczne oceny z zachowania powinny być wpisane do dziennika najpóźniej w dniu rady klasyfikacyjnej.

22.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 57

  

1.      Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  wnioskować (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie  oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

 

2.        Z wnioskiem o podwyższenie  oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki :

a)      ma bardzo wysoką frekwencję (co  najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności  na zajęciach,  z  których wnioskuje o podwyższenie oceny,

b)      wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,

c)      jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,

d)     brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania  o ocenę najwyższą),

e)      przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra,

f)        zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.

Jeśli uczeń  nie spełnia powyższych warunków, wniosek  będzie rozpatrzony negatywnie.

 

3.        Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

4.        We wniosku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)  określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

5.        W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu  zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

6.        Podczas sprawdzianu zaliczeniowego  obowiązują  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

7.        Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem  egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.        Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu,  ustaloną ocenę w wyniku egzaminu  potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu

9.        Egzamin w formie zadań  praktycznych przeprowadza  i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela  tego samego przedmiotu. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

a)      imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego egzamin,

b)      termin egzaminu,

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu,

e)      uzyskaną ocenę.

Protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

10.    Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego  może być niższa niż przewidywana.

11.    Uczeń  lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają  prawo  wnioskować (na piśmie) do wychowawcy o podwyższenie  oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.

12.    We wniosku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) określają  ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

13.    Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

a)      zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

b)      pozytywnej opinii samorządu klasowego,

c)      otrzymania pochwały dyrektora szkoły,

Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności.

 

d)     Ponadto uczeń powinien spełniać następujące warunki w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, przy czym uczeń musi wykazać się  aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych dla podwyższania oceny:

-           na ocenę wzorową  - 90 % frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum, sukces odniesiony w konkursie międzyszkolnym lub olimpiadzie przedmiotowej

-           na ocenę bardzo dobrą  - 90 % frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum

-           na ocenę dobrą - 90 % frekwencja, przestrzeganie  Statutu Liceum, wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą

-            na ocenę poprawną - 90 % frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum, praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni wyznaczonej przez wychowawcę

-           na ocenę nieodpowiednią - 90 %  frekwencja, przestrzeganie Statutu Liceum, aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych

 

14.    W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

15.    Postępowanie przeprowadza  wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z tego postępowania protokół zawierający :

a)      imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,

b)      termin postępowania,

c)      informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć,  pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

d)     wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,

e)      uzyskaną ocenę.

 

§ 58

 

1.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć

3.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-           dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

-           nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony   z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, będący załącznikiem arkusza ocen, zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.        Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż  do 30.IX.

9.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10.    Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

11.    Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora szkoły , jeżeli uznają , że egzamin poprawkowy nie  przebiegał zgodnie z przepisami. Termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5  dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12.    Uczeń kończy szkołę: jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

13.    Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

14.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 59

 

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), wychowawca we współpracy z pedagogiem  informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.

2.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.        Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. Egzaminowi temu podlega również uczeń zmieniający szkołę lub klasę na początku lub w trakcie roku szkolnego, u którego w toku dotychczasowej nauki nie wystąpił dany przedmiot w celu wyrównania tzw. różnic programowych.

6.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8.        Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, będący załącznikiem do arkusza ocen zawierający: skład komisji , termin  egzaminu ,pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

11.    Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zda egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą dyrektora szkoły powtarza klasę lub ma prawo do odwołania się od oceny.

12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

 

§ 60

 

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.        W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.        Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.        W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący  takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog lub psycholog

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       przedstawiciel rady rodziców.

 

5.        Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

6.        Ustalona przez komisję, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.        Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1.   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt1,

c)      zadania (pytania sprawdzające),

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2.   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.        Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.    Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 


    Do góry