Dla rodziców


Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła kwotę wpłaty od 20 do 40 złotych na rok szkolny. Mile widziane są oczywiście kwoty wyższe. Pieniądze zebrane w ten sposób wydawane są zgodnie z regulaminem i przeznaczane na działalność statutową szkoły, przyczyniając się do podnoszenia jakości kształcenia w III LO.

            Wpłat dokonać można w kasie szkoły » pok. Nr 24 lub na konto Rada Rodziców przy III LO w Świdnicy PKO BP o/ Świdnica  69 1020 5138 0000 9902 0008 5316.

 

Wspierając nas, pomagasz swojemu dziecku.

 
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2013/2014

TERMIN TEMATYKA SPOTKAŃ
2 października 2013 r. Spotkanie nauczycieli - przedmiotowców z rodzicami
/ pierwsza środa /
6 listopada 2013 r.
środa
Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas I - III
Spotkanie rodziców z wychowawcami klas/ omówienie wyników w nauce, frekwencja/
4 grudnia 2013  r. Spotkanie nauczycieli - przedmiotowców z rodzicami
/ pierwsza środa /
22 stycznia 2014 r.
środa
Posemestralne spotkanie
- omówienie wyników za I semestr,
- wyróżnienie najlepszych uczniów
- spotkanie z wychowawcami klas
6 marca 2014  r.
czwartek
Spotkanie nauczycieli - przedmiotowców z rodzicami
2 kwietnia 2014 r.
środa
Zebranie śródsemestralne - kl. I, II, III
1. Zebranie ogólne - informacyjne
2. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas
3. Zebranie z rodzicami maturzystów
- omówienie wyników w nauce
- przygotowanie do matury
maj 2014 Konsultacje indywidualne
4 czerwca 2014 r.
środa
Spotkanie rodziców z wychowawcami klas
Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych