Rada Rodziców   Regulamin   Aneks

Aneks nr l z dnia 17.02.2004 r. do Regulaminu Rady Rodziców przy III LO w   Świdnicy

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy z dnia 27 października 1992 roku.

l. Treści zawarte we wstępie i rozdziale I Regulaminu o brzmieniu : Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o SystemieOświaty 2 dnia 7 września 1991 r. w III LO w Świdnicy działa Rada Rodziców.

Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogól rodziców uczniów III LO w Świdnicy,

Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem III LO w Świdnicy,

Regulamin zatwierdza walne zgromadzenie rodziców uczniów IllLO w Świdnicy,

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa niniejszy Regulamin, zostają zastąpione treścią : Rozdział I § l. 1-4

2 W rozdziale II w:

-par 2 do treści : Szczególnym celem   Rady Rodziców jest działanie na rzecz  dydaktyczno-wychowawczej funkcji Szkoły dodano  poprzez tworzenie płaszczyzny współdziałania   rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania

-w par 3 treść.  Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności zastąpiono treścią: Podstawowe zadania Rady

Rodziców to,   oraz treści:

-zapewnienie rodzicom , we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś    zastąpiono treściami: zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez szerzenie znajomości i aktualnej wiedz)', zwłaszcza w zakresie:

w par. 3.5/   treści: wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły -określenie struktur działania ogółu rodziców i Rady rodziców zastąpiono   treścią   par.2 .4 i 5 Wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, z zachowaniem zasady rzetelności i obiektywizmu. Określenie struktur działania ogółu rodziców i rady rodziców.

3. W rozdziale III zmieniono brzmienie tytułu rozdziału: Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców zastępując: Struktura, organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw.

Zmieniono numerację par. 5 na par 4, 2

Wprowadzono par. 5. 1-6 zawierający zadania poszczególnych ogniw rady rodziców.

4    W rozdziale VII par. 16. 2   w treści dotyczącej Ramowego preliminarza wydatków rady rodziców w części A.pkt. l treść: 30 % środków zebranych przez rodziców uczniów danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców została zmieniona na : 20 % środków zebranych przez rodziców uczniów danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców.