27 Sierpień

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Posted in Bez kategorii

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Poniedziałek 2 września godz. 9:00

Plac przed budynkiem B

20 Maj

Przerwa na Czytanie

Posted in Bez kategorii

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w IV ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”. Jedni czytali w ławkach, a innych aparaty „złapały”, w różnych, czasami dziwnych miejscach szkoły…

Jak widać czytanie inspiruje.

8 Kwiecień

U przyjaciół na Ukrainie

Posted in Bez kategorii

Grupa młodzieży i opiekunów ze Skłodowskiej od czwartku, 4 kwietnia, przebywała na Ukrainie, w obwodzie lwowskim. Pojechała tam z darami do parafii pw. św. Piotra i Pawła w Przemyślanach i szkoły podstawowej w Chlebowicach Świrskich. Odwiedziła przyjaciół, m.in. księdza Piotra Smolkę i parafian oraz uczniów. Cały piątkowy dzień minął im pod znakiem wielu wzruszeń, zwiedzania oraz spotkań z dawno niewidzianymi przyjaciółmi.

Semper Fidelis – Lwów

Sobota to dzień, w którym uczniowie z Liceum Skodowskiej spełnili jedno ze swoich marzeń. Odwiedzili „zawsze wierne” miasto Lwów. Trudno było zwiedzić tu cokolwiek w kilka godzin, zwłaszcza gdy ulubionym sposobem zwiedzania jest niespieszne spacerowanie po mieście. Udało się jednak zobaczyć co nieco. Lwowski rynek, z urokliwymi kamieniczkami, zaciszne i wąskie uliczki ze sklepikami pełnymi pamiątek, słynny bazar na krakowskiej i operę. Ważnym punktem była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim, jednym z najstarszych w Europie, panteonie narodowym, którego autonomiczną część stanowi Cmentarz Orląt Lwowskich.

29 Marzec

Ochrona danych osobowych

Posted in Bez kategorii

MONITORING WIZYJNY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852-01-11 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na podstawie m.in.:

 • 6 ust. 1 lit. f RODO, w myśl przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tym uzasadnionym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły oraz ewentualne późniejsze wyciąganie konsekwencji prawnych wobec sprawców wykroczeń lub przestępstw;
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO).
 • prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO),

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane w postaci wizerunku pozyskujemy przez działający w szkole monitoring wizyjny.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane mogą być udostępnione organom powołanym do ścigania wykroczeń i przestępstw – Policji, Prokuraturze oraz innym organom, jeżeli mają ku temu podstawę prawną.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nagrania z monitoringu są przechowywane do 30 dni od dnia nagrania. Po tym czasie dane są nadpisywane. Jeżeli nagrane zostanie przestępstwo, wykroczenie lub inne zdarzenie narażające na bezpieczeństwo osoby przebywające na terenie szkoły, nagranie będzie przechowywane dłużej – do czasu zakończenia danego postępowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla pracowników, osób wykonujących umowy cywilnoprawne
oraz odbywających staż lub praktykę

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 Świdnica.             Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852-01-11 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na podstawie m.in.:

 • 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zapewnienia prawidłowego wypełnienia przez Administratora praw i obowiązków wynikających z prawa pracy wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • prowadzenia spraw dotyczących zatrudnienia, realizowania pomocy socjalnej, zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych, zapewnienia i doskonalenia zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • zawarcia i trwania umowy o staż lub o praktykę organizowanych przez szkołę.

Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego przetwarzane będą w celach utrzymania kontaktu ze szkołą na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na zasadzie art. 6 lit. a rozporządzenia.

Podanie danych osobowych dotyczących stanu majątkowego lub stanu zdrowia Pani/Pana lub osób uprawnionych do uzyskania świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia tych danych zakresie wskazanym przez administratora może skutkować odmową udzielenia świadczeń

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO).

Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
 • prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa na formularzach, od instytucji powołanych do tego na podstawie prawa oraz ze wszelkich dokumentów, jakie Państwo są obowiązani dostarczyć szkole w związku z zatrudnieniem, stażem lub praktyką.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniony m.in.:

 • organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest szkoła,
 • operatorom pocztowym i kurierskim dostarczającym korespondencję od pracodawcy,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT – system VULCAN, dostawca usług hostingowych strony internetowej http://www.lo3.net.pl

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a po jego ustaniu przez 10 lat.
 • Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (wykonujący prace zlecone ze składką lub bez składki na ubezpieczenie społeczne) – 10 lat po zakończeniu umowy,
 • stażyści i praktykanci – 5 lat od zakończenia stażu lub praktyki.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza EOG. Istnieją wyjątki od tej reguły:

 • gdy organizowana jest wycieczka lub wyjazd zagraniczny do Państwa spoza EOG;
 • gdy zamieszczamy zdjęcia z wydarzeń szkolnych, konkursów i innych imprez na portalach społecznościowych, np. Facebook.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 Świdnica.             Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852-01-11 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe, które są zawarte w przesłanym CV przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w szkole, na które Państwo złożyli aplikację. Jeżeli Państwo wyrazili na to zgodę w dokumentach aplikacyjnych – Państwa dane będą również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania stanowią m.in. takie przepisy jak:

 • 6 ust. 1 lit b i c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub inną umowę,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 221),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO).
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
 • prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa na dokumentach rekrutacyjnych, które Państwo składają. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym w związku z rekrutacją. Dostęp do Państwa danych będą mieli tylko upoważnieni w tym zakresie pracownicy szkoły.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a po tym czasie przez okres 6 miesięcy. Jeżeli przed tym czasem wycofają Państwo zgodę – Państwa dane zostaną natychmiast usunięte.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe – rodziców, prawnych opiekunów oraz uczniów jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852-01-11 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na podstawie m.in.:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji zadań ustawowych,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • inne podstawy prawne: ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego przetwarzane będą w celach utrzymania kontaktu ze szkołą na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na zasadzie art. 6 lit. a rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO).

Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
 • prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to taką zgodę można w każdej chwili cofnąć – wtedy też przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych i ich usunięcia. W szczególności dotyczy to wizerunku.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniony m.in.:

 • organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest szkoła,
 • operatorom pocztowym i kurierskim dostarczającym korespondencję od pracodawcy,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT – system VULCAN, dostawca usług hostingowych strony internetowej http://www.lo3.net.pl

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe (uczniów) będą przechowywane przez cały okres nauki szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza EOG. Istnieją wyjątki od tej reguły:

 • gdy organizowana jest wycieczka lub wyjazd zagraniczny do Państwa spoza EOG;
 • gdy zamieszczamy zdjęcia z wydarzeń szkolnych, konkursów i innych imprez na portalach społecznościowych, np. Facebook.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF

19 Czerwiec

Warszawska przygoda

Posted in Bez kategorii

Trójki, którzy zostali laureatami konkursu plastycznego o Żołnierzach Wyklętych, w nagrodę odwiedzili naszą stolicę. Pojechali tam na zaproszenie Pani Minister Anny Zalewskiej. Mieli okazję zwiedzić Stare Miasto, poznać historię Małego Powstańca i zasiąść w Sejmowych Ławach.

Warto w ten sposób poznawać historię.

6 Czerwiec

Zajęcia przyrodnicze dla uczniów technikum ZS nr 1 w Świdnicy

Posted in Bez kategorii

Warsztaty biologiczne z mikroskopowania oraz warsztaty chemiczne pt. „Kolorowy świat chemii” pokazały młodzieży, jak tajemniczy jest świat biologii i barwny świat chemii i jak wiele odczytać można dzięki zmianie kolorów. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie wykonać proste doświadczenie obrazujące zmianę barwy wskaźników chemicznych w zależności od odczynu roztworu. Dowiedzieli się także, które substancje z życia codziennego mogą pełnić rolę takiego wskaźnika. Obserwowali również pokaz doświadczeń: w jaki sposób kolor pozwala na wykrycie etanolu, gliceryny, glukozy, które same są bezbarwnymi cieczami. Podsumowaniem tych kolorowych warsztatów był test interaktywny, rozwiązywany przy użyciu telefonów komórkowych, który wywołał ogromny entuzjazm wśród uczniów. Osoba, która uzyskała najlepszy wynik otrzymała na pamiątkę probówkę „ze srebrnym lustrem” otrzymanym podczas wykrywania glukozy. Warsztaty biologiczne dotyczyły obserwacji gotowych preparatów mikroskopowych oraz samodzielnie przygotowanych własnych preparatów. Była to niesamowita okazja dla uczniów do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Zajęcia dla młodzieży prowadziły: pani Beata Szumska i pani Dominika Bartosiewicz.