4 Grudzień

Omnibus 2019

W poniedziałek 9 grudnia odbędzie się Finał Szkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Omnibus” 2019.

Lista osób, które się zakwalifikowały:

Nadia Konopka, klasa 3c – 26 pkt
Inga Kotowicz, klasa 1cg – 25 pkt
Jakub Nejman, klasa 3a – 25 pkt
Kacper Grzęda, klasa 3a – 25 pkt
Krzysztof Plicner, klasa 1c – 24 pkt
Magdalena Błaszczyk, klasa 1bg – 24 pkt
Zuzanna Wierzchowska, klasa 1cg – 23 pkt
Karolina Pitura, klasa 2c – 23 pkt
Dawid Kopciuch, klasa 2c – 23 pkt
Aleksandra Zając, klasa 3a – 23 pkt
Pola Demarc, klasa 3b – 23 pkt
Zuzanna Prałat, klasa 1ag – 23 pkt

Prezentujemy pytania przygotowawcze do konkursu.

18 Październik

Regulamin XXI Powiatowego Konkursu Literackiego „Lir… rodzaj różny”

I. ORGANIZATOR:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

II PATRONAT HONOROWY:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

III. CELE KONKURSU:

a) Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania literaturą,
b) Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat,
c) Pobudzanie wrażliwości,
d) Promocja talentów literackich.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i szkół średnich.
2. Teksty konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

POEZJI- zestaw 2 wierszy,
PROZY- utwór do 10 stron maszynopisu,
„NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU” – zestaw 2 tekstów z pogranicza poezji, rapu i innych gatunków muzycznych.

3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Teksty, które nie zostały nigdzie dotąd publikowane i nagradzane nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, należy je oznaczyć czytelnym godłem (wyrazowym).
5. Na adres organizatora należy nadesłać pięć egzemplarzy zgłoszonych tekstów (druk) oraz płytę lub inny nośnik zawierający zapis elektroniczny nadesłanych prac.
6. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:

* czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
* odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
* margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny).

7. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie powinien znaleźć się formularz zgłoszeniowy, który musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę szkoły. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy (jeżeli uczestnik konkursu nie ma ukończonych 18 lat) powinien oświadczyć, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz oświadczyć, iż zgadza się na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku lub wizerunku małoletniego w wymieniony w oświadczeniu sposób.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część zgłoszenia. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych oznacza, że uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy zapoznali się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb konkursu.
9. W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora-nie pseudonim artystyczny. (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).
10. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.
12. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.

V. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 30 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Aleksandra Kulak
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica

2. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani listownie. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół drogą mailową.
3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

VI. JURY KONKURSU:

Jury konkursu stanowi grupa ekspertów, którą ze strony organizatora stanowią nauczyciele poloniści: Aleksandra Kulak (przewodnicząca), Krzysztof Frączek, Anna Wojtek-Morawska (sekretarz) oraz literaci: doktor nauk humanistycznych, pisarka Barbara Elmanowska, pisarz i nauczyciel polonista w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy Pan Wojciech Koryciński, Grzegorz Skoczylas – poeta.

VII. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (książki oraz specjalnie wydany tomik pokonkursowy) dla laureatów I, II i III miejsca w kategorii PROZY, I, II i III miejsca w kategorii POEZJI, I, II, III miejsca w kategorii NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU.

VIII. LAUREACI

Laureatami konkursu stają się autorzy, których prace ze względu na wysoką wartość artystyczną zostały nagrodzone przez jurorów.

IX. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy konkursu oraz ich przedstawiciele ustawowi są obowiązani do podpisania zgody na publikację utworu, stworzonego przez uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody na publikację utworu jest równoznaczny z zrzeczeniem się uczestnictwa w konkursie.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Administratorem danych jest III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.
5. Przewodnicząca konkursu: Aleksandra Kulak.

 

Regulamin konkursu ze zgłoszeniem – do pobrania w pliku pdf.

17 Październik

Zakwalifikowani do konkursu „Mimozami jesień się zaczyna”

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego XV Powiatowego Konkursu Piosenki „Mimozami jesień się zaczyna” zakwalifikowały się następujące osoby:

Kategoria I – szkoły podstawowe:
Aurelia Duraj, Alicja Hordyj, Maja Krawczyk, Zuzanna Złotnicka, Milena Zelwis.

Kategoria II – szkoły ponadpodstawowe:
Karolina Najdek, Zuzanna Kwiędacz, Weronika Wąsowska, Mateusz Subocz, Justyna Sitarek, Adam Chlebowski, Martyna Hołyńska.

Kategoria III – studia piosenki:
Katarzyna Szulc, Julia Kamińska, Jagoda Kurzawa.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy już w najbliższy czwartek 24 października o godzinie 10.00 na warsztaty, które poprowadzi Łukasz Batóg.

Do zobaczenia w Liceum Skłodowskiej.

7 Październik
16 Wrzesień
2 Wrzesień

Kiermasz podręczników używanych

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W DNIACH 02-13.09.2019

W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00

ZAPRASZAMY

 Zapoznaj się z wykazami podręczników i regulaminem!

 

REGULAMIN GIEŁDY PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

  1. Każdy uczeń III LO może zostawić w komis podręczniki.
  1. Podręczniki powinny być podpisane przez osobę sprzedającą ołówkiem na stronie tytułowej: imię, nazwisko, klasa, cena (czytelnie).
  1. Sprzedający dołącza osobny (czytelny) wykaz sprzedawanych podręczników, ze swoim nazwiskiem, imieniem, klasą, autorem, tytułem, wydawnictwem i ceną podręcznika.
  1. Cenę za podręcznik ustala każdy uczeń indywidualnie.
  1. Od każdego sprzedanego podręcznika biblioteka pobiera opłatę w wysokości 50 gr, która będzie przeznaczona na zakup nowości do biblioteki szkolnej.
  1. Rozliczenie i podręczniki, które nie zostaną sprzedane będzie można odebrać po zakończeniu giełdy w dniu 16.09.2019 w godz. 10-14.00.

 

 

 

27 Sierpień

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Poniedziałek 2 września godz. 9:00

Plac przed budynkiem B

10 Lipiec

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

W zakładce UCZNIOWIE dostępny jest aktualny wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019.

4 Czerwiec

nasTrójka 2019

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO KONKURSU PIOSENKI W RAMACH
V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY „Pejzaże duszy”
nasTrójka 2019

1. Ryngwelska Gabriela
2. Wąsowska Weronika
3. Hajduk Katarzyna
4. Zadka Aleksandra
5. Prymuła Izabela
6. Mikołajek Izabela
7. Błoch Natalia
8. Pietryniak Małgorzata
9. Woźniak Ewelina
10. Cędrowicz Maja
11. Zawrotniak Tayiana
12. Hojak Kludia
13. Kubik Alicja