18 Październik

Regulamin XXI Powiatowego Konkursu Literackiego „Lir… rodzaj różny”

I. ORGANIZATOR:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

II PATRONAT HONOROWY:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

III. CELE KONKURSU:

a) Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania literaturą,
b) Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat,
c) Pobudzanie wrażliwości,
d) Promocja talentów literackich.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i szkół średnich.
2. Teksty konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

POEZJI- zestaw 2 wierszy,
PROZY- utwór do 10 stron maszynopisu,
„NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU” – zestaw 2 tekstów z pogranicza poezji, rapu i innych gatunków muzycznych.

3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Teksty, które nie zostały nigdzie dotąd publikowane i nagradzane nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, należy je oznaczyć czytelnym godłem (wyrazowym).
5. Na adres organizatora należy nadesłać pięć egzemplarzy zgłoszonych tekstów (druk) oraz płytę lub inny nośnik zawierający zapis elektroniczny nadesłanych prac.
6. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:

* czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
* odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
* margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny).

7. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie powinien znaleźć się formularz zgłoszeniowy, który musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę szkoły. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy (jeżeli uczestnik konkursu nie ma ukończonych 18 lat) powinien oświadczyć, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz oświadczyć, iż zgadza się na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku lub wizerunku małoletniego w wymieniony w oświadczeniu sposób.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część zgłoszenia. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych oznacza, że uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy zapoznali się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb konkursu.
9. W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora-nie pseudonim artystyczny. (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).
10. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.
12. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.

V. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 30 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Aleksandra Kulak
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica

2. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani listownie. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół drogą mailową.
3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

VI. JURY KONKURSU:

Jury konkursu stanowi grupa ekspertów, którą ze strony organizatora stanowią nauczyciele poloniści: Aleksandra Kulak (przewodnicząca), Krzysztof Frączek, Anna Wojtek-Morawska (sekretarz) oraz literaci: doktor nauk humanistycznych, pisarka Barbara Elmanowska, pisarz i nauczyciel polonista w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy Pan Wojciech Koryciński, Grzegorz Skoczylas – poeta.

VII. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (książki oraz specjalnie wydany tomik pokonkursowy) dla laureatów I, II i III miejsca w kategorii PROZY, I, II i III miejsca w kategorii POEZJI, I, II, III miejsca w kategorii NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU.

VIII. LAUREACI

Laureatami konkursu stają się autorzy, których prace ze względu na wysoką wartość artystyczną zostały nagrodzone przez jurorów.

IX. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy konkursu oraz ich przedstawiciele ustawowi są obowiązani do podpisania zgody na publikację utworu, stworzonego przez uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody na publikację utworu jest równoznaczny z zrzeczeniem się uczestnictwa w konkursie.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Administratorem danych jest III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.
5. Przewodnicząca konkursu: Aleksandra Kulak.

 

Regulamin konkursu ze zgłoszeniem – do pobrania w pliku pdf.

17 Październik

Zakwalifikowani do konkursu „Mimozami jesień się zaczyna”

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego XV Powiatowego Konkursu Piosenki „Mimozami jesień się zaczyna” zakwalifikowały się następujące osoby:

Kategoria I – szkoły podstawowe:
Aurelia Duraj, Alicja Hordyj, Maja Krawczyk, Zuzanna Złotnicka, Milena Zelwis.

Kategoria II – szkoły ponadpodstawowe:
Karolina Najdek, Zuzanna Kwiędacz, Weronika Wąsowska, Mateusz Subocz, Justyna Sitarek, Adam Chlebowski, Martyna Hołyńska.

Kategoria III – studia piosenki:
Katarzyna Szulc, Julia Kamińska, Jagoda Kurzawa.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy już w najbliższy czwartek 24 października o godzinie 10.00 na warsztaty, które poprowadzi Łukasz Batóg.

Do zobaczenia w Liceum Skłodowskiej.

7 Październik
16 Wrzesień
2 Wrzesień

Kiermasz podręczników używanych

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W DNIACH 02-13.09.2019

W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00

ZAPRASZAMY

 Zapoznaj się z wykazami podręczników i regulaminem!

 

REGULAMIN GIEŁDY PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

  1. Każdy uczeń III LO może zostawić w komis podręczniki.
  1. Podręczniki powinny być podpisane przez osobę sprzedającą ołówkiem na stronie tytułowej: imię, nazwisko, klasa, cena (czytelnie).
  1. Sprzedający dołącza osobny (czytelny) wykaz sprzedawanych podręczników, ze swoim nazwiskiem, imieniem, klasą, autorem, tytułem, wydawnictwem i ceną podręcznika.
  1. Cenę za podręcznik ustala każdy uczeń indywidualnie.
  1. Od każdego sprzedanego podręcznika biblioteka pobiera opłatę w wysokości 50 gr, która będzie przeznaczona na zakup nowości do biblioteki szkolnej.
  1. Rozliczenie i podręczniki, które nie zostaną sprzedane będzie można odebrać po zakończeniu giełdy w dniu 16.09.2019 w godz. 10-14.00.

 

 

 

27 Sierpień

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Poniedziałek 2 września godz. 9:00

Plac przed budynkiem B

10 Lipiec

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

W zakładce UCZNIOWIE dostępny jest aktualny wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019.

4 Czerwiec

nasTrójka 2019

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO KONKURSU PIOSENKI W RAMACH
V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY „Pejzaże duszy”
nasTrójka 2019

1. Ryngwelska Gabriela
2. Wąsowska Weronika
3. Hajduk Katarzyna
4. Zadka Aleksandra
5. Prymuła Izabela
6. Mikołajek Izabela
7. Błoch Natalia
8. Pietryniak Małgorzata
9. Woźniak Ewelina
10. Cędrowicz Maja
11. Zawrotniak Tayiana
12. Hojak Kludia
13. Kubik Alicja

19 Grudzień

Święto samorządności w Liceum Skłodowskiej

W środę, 19 grudnia 2018 roku, odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Było to dla społeczności szkolnej ważne wydarzenie, ponieważ uczniowie dokonywali wyboru swoich przedstawicieli. Przeprowadzone tego dnia wybory, poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje propozycje, dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącym SU III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie został Kacper Grzęda z klasy IIa. Do zarządu SU weszli ponadto: Dorian Łysoń z klasy IId, Julia Mikołajczyk z klasy IIc oraz Arkadiusz Homenda z klasy IIb.
Rzecznikiem praw uczniowskich wybrany został Szymon Kubatek z klasy IIb.

Nowo wybranym władzom SU serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

Opiekunki SU, pani profesor Agnieszka Guziak i pani profesor Joanna Szałek.