Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852-01-11 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na podstawie m.in.:

  • 6 ust. 1 lit. f RODO, w myśl przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tym uzasadnionym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły oraz ewentualne późniejsze wyciąganie konsekwencji prawnych wobec sprawców wykroczeń lub przestępstw;
  • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

  • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
  • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO).
  • prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO),

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane w postaci wizerunku pozyskujemy przez działający w szkole monitoring wizyjny.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane mogą być udostępnione organom powołanym do ścigania wykroczeń i przestępstw – Policji, Prokuraturze oraz innym organom, jeżeli mają ku temu podstawę prawną.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nagrania z monitoringu są przechowywane do 30 dni od dnia nagrania. Po tym czasie dane są nadpisywane. Jeżeli nagrane zostanie przestępstwo, wykroczenie lub inne zdarzenie narażające na bezpieczeństwo osoby przebywające na terenie szkoły, nagranie będzie przechowywane dłużej – do czasu zakończenia danego postępowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF