przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 Świdnica.             Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852-01-11 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe, które są zawarte w przesłanym CV przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w szkole, na które Państwo złożyli aplikację. Jeżeli Państwo wyrazili na to zgodę w dokumentach aplikacyjnych – Państwa dane będą również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania stanowią m.in. takie przepisy jak:

 • 6 ust. 1 lit b i c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub inną umowę,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 221),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO).
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
 • prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa na dokumentach rekrutacyjnych, które Państwo składają. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym w związku z rekrutacją. Dostęp do Państwa danych będą mieli tylko upoważnieni w tym zakresie pracownicy szkoły.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a po tym czasie przez okres 6 miesięcy. Jeżeli przed tym czasem wycofają Państwo zgodę – Państwa dane zostaną natychmiast usunięte.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF