DYREKTORZY

mgr Kalina Statkiewicz

mgr Kalina Statkiewicz

Urodziła się w 1914 roku w Kole. Ukończyła Pedagogium im. Stanisława Konarskego w Warszawie. Studia na Uniwersytecie Warszawskim podjęte w 1936 roku kontynuowała w tajnym, zorganizowanym systemie i w 1945 roku została magistrem pedagogiki. W czasie okupacji zajmowała się tajnym nauczaniem. Po upadku powstania warszawskiego zajmowała się rannymi i chorymi dziećmi w szpitalu. W latach 1945-1946 organizowała kursy pedagogiczne i gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące w Tucholi. Od 1 kwietnia 1946 roku przebywała w Świdnicy wraz z mężem, który został dyrektorem obecnych zakładów „Pafal”. Tutaj zorganizowała Wstępny Kurs Pedagogiczny, a od 15 września 1946 roku została dyrektorem Państwowego Liceum Pedagogicznego. Przez trzy lata była nauczycielką tego Liceum. W dziejach naszej szkoły pozostawiła wyraźny ślad swej niezwykłej osobowości. Od 1949 roku uczyła w szkole w Warszawie, a następnie kierowała sekcją psychologii i Poradą Psychologiczną w Okręgowym Zespole Medyczno-Programowym Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie.

mgr Stefan Góralski

mgr Stefan Góralski

Urodził się w 1909 roku w Ciszycy Przewozowej w Kieleckiem w rodzinie chłopskiej. Ukończył seminarium Nauczycielskie w Solcu, napoczął studia na wydziale humanistycznym KUL w Lublinie w 1937 roku, ukończył je w 1947 roku. Dyplom nauczyciela szkół średnich otrzymał w 1948 roku. W okresie przedwojennym pracował jako nauczyciel i kierownik w szkołach powszechnych różnych stopni i w szkole specjalnej. Po wojnie w latach 1945-1946 uczył przedmiotów pedagogicznych w Liceum Pedagogicznym w Lublinie. W lipcu 1946 roku kuratorium lubelskie wydelegowało go wraz z grupą 6 nauczycieli jako wykładowcę na kurs dla niewykwalifikowanych nauczycieli Pomorza Zachodniego w Szczecinie. W okresie od 15 września 1946 roku do 1 marca 1951 roku pracował jako organizator i dyrektor Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. Był również współorganizatorem i wykładowcą Wyższego Kursu Nauczycielskiego. W latach 1951-1953 pracował jako dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Został przeniesiony do Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1975 roku. Zmarł w 1994 roku w Kielcach.

mgr Wojciech Polak

mgr Wojciech Polak

Urodził się w 1911 roku we wsi Gorajec w powiecie zamojskim. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie w 1931 roku. Do września 1939 roku pracował jako nauczyciel w szkolnictwie podstawowym z dwuletnią przerwą na ukończenie Collegium Pedagogicum Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Poza pracą oficjalną zajmował się organizacją tajnego nauczania. Brał czynny udział w konspiracyjnym ruchu ludowym ROCH, współredagował tajne pismo „Z Ziemi Wysiedlonych”. Po wyzwoleniu brał udział w organizowaniu Liceum Pedagogicznego w Zamościu. Ukończył studia w Łodzi, uzyskując dyplom magisterski. W 1946 roku przyjechał do Świdnicy. Od 1951 roku pełnił funkcje dyrektora naszej szkoły, po przeniesieniu do Kielc dyrektora Stefana Góralskiego. Następnie przeniósł się do Częstochowy na stanowisko zastępcy, później dyrektora Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli. Po przejściu na emeryturę kontynuował swoje zainteresowania praktyką życia szkolnego i pozaszkolnego, a zwłaszcza organizacją pracy domowej ucznia i obciążeniem pracą nauczycieli w różnych środowiskach. Pasjonowało go również pamiętnikarstwo.

dr Franciszek Zalewski

dr Franciszek Zalewski

W 1947 roku ukończył studia na wydziale nauk matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk w zakresie typologii społeczno-ekonomicznej uzyskał w 1964 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Władze oświatowe skierowały go do pracy w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym we Włoszowej koło Kielc. Uczył tam geografii i biologii w latach szkolnych 1945-1947.Jednocześnie z pracą nauczycielską, w latach 1948-1951 pełnił obowiązki kierownika Okręgowego Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Geografii i Geologii na Dolny Śląsk z siedzibą w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. W roku szkolnym 1951-1952, z polecenia Ministerstwa Oświaty, zorganizował we Wrocławiu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych, dojeżdżając codziennie ze Świdnicy do Wrocławia. W latach szkolnych 1952-1968 piastował funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. Ponadto w okresie od 1953 do 1956 roku zorganizował i prowadził Liceum Pedagogiczne z niemieckim językiem nauczania – jedyną tego typu placówkę w Polsce. W latach 1950-1964 był członkiem Komisji Programowej Geografii i Geologii przy Ministerstwie Oświaty, kierownikiem naukowym centralnych kursów wakacyjnych dla nauczycieli szkół średnich, autorem i recenzentem podręczników, programów i innych materiałów dydaktycznych wydawanych przez PZWS i Naszą Księgarnię. W latach szkolnych 1968-1973 był dyrektorem Studium Nauczycielskiego w Legnicy, a następnie organizował w Raciborzu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Od 1974 roku osiadł na stałe w Opolu, pracując jako zastępca dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych oraz wykładowca geografii ekonomicznej w WSP. W latach 1968-1974 prowadził badania na temat zmian w strukturze społeczno-ekonomicznej Dolnośląskiego Zagłębia Miedziowego, czego efektem buła opublikowana w 1985 roku praca habilitacyjna. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Zmarł w 1995 roku w Opolu.

mgr Jan Musiej

mgr Jan Musiej

Urodził się w 1936 roku w Kornicy. W 1955 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Gdańsku. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce wytypowany na studia. Pasjonował go zawód nauczycielski i dlatego wybrał studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Od szkoły średniej związany był z ruchem młodzieżowym. Studia skończył w 1955 roku i jako mgr historii rozpoczął pracę nauczycielską w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. Uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. Wiele czasu poświęcał pracy w środowisku, pełniąc miedzy innymi funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatowego i Miejskiego TWP, Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego „BOLKO”. W 1968 roku powołany został na Dyrektora Liceum Pedagogicznego w Świdnicy, które pod jego kierunkiem uzyskiwało wysokie wyniki i przekształcone zostało w Studium Pedagogiczne, które w cyklu sześcioletnim i dwuletnim po maturze kształciło nauczycieli przedszkoli oraz dla szkół podstawowych nauczycieli muzyki i plastyki. Pełniąc funkcję dyrektora, umiejętnie wprowadził szkołę w kolejne struktury organizacyjne. Energia, talent organizacyjny, gospodarskie spojrzenie i pracowitość złożyły się na efekty pracy szkoły z okresu jego kierownictwa. Zmodernizowano wszystkie pomieszczenia, sale gimnastyczną i unowocześniono budynki internatu, przebudowano aulę, wyposażono wiele pracowni. Jako nauczyciel ukończył kilka form doskonalenia zawodowego, uzyskując świadectwa studiów podyplomowych. Będąc dyrektorem, ukończył Studium Podyplomowe, złożył egzamin i uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej. W 1994 roku wytypowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, został wybrany radnym Rady Miejskiej w Świdnicy. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem KEN, medalem 40-lecia PR i innymi.

mgr Ryszard Mydłowski

mgr Ryszard Mydłowski

Urodził się 20 kwietnia 1959 roku.
Przebieg pracy zawodowej:
– absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o specjalności nauczycielskiej;
– w latach 1984-1986 nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy;
– w latach 1986-1993 nauczyciel wychowania fizycznego w Studium Nauczycielskim w Świdnicy, a następnie w III LO.
W trakcie pracy w Studium Nauczycielskim zakończył trenerskie studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Następnie  w 1990 roku odbył szkolenie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W roku szkolnym 1990-1991 pełnił funkcję dyrektora studium. W trakcie pełnienia tej funkcji otrzymał nagrodę specjalną Kuratora Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Współzałożyciel Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy.

mgr Janina Szczerbak

mgr Janina Szczebrak

Urodziła się w 1942 roku w Grodzisku. W 1964 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra filologii germańskiej. Od września 1964 roku pracowała w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. W roku 1990-1991 pełniła funkcję wicedyrektora Studium Nauczycielskiego w Świdnicy, a w roku 1991-1992 funkcję dyrektora Studium Nauczycielskiego.
W okresie pracy zawodowej ukończyła następujące formy doskonalenia zawodowego:
– w 1976 roku podyplomowy kurs języka niemieckiego w Lipsku;
– w 1980 roku studia podyplomowe metody nauczania języków obcych;
– w 1981 roku seminarium językowe w Instytucie Goethego w Grafing – Niemcy;
– w 1993 roku seminarium podyplomowe dla nauczycieli języka niemieckiego na Uniwersytecie w Bochum;
– w 1995 roku studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Unii Europejskiej.
Za swoje osiągnięcia pracy wychowawczej i dydaktycznej otrzymała liczne nagrody. Za pracę związkową otrzymała Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego.

mgr Marian Dudek

mgr Marian Dudek

Urodził się 4 lipca 1940 roku w Humniskach koło Rzeszowa. Zdobył staranne wykształcenie pedagogiczne i artystyczne:
– w 1962 roku dyplom Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu na kierunku Rysunek, Prace Ręczne;
– w 1973 roku tytuł magistra nauk pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie Pedagogiki.
Przebieg pracy zawodowej:
– w latach 1959-1962 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie Górnym;
– w latach 1962-1964 nauczyciel w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym nr 1 we Wrocławiu;
– w latach 1964-1966 nauczyciel w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy;
– w latach 1966-1992 nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Studium Nauczycielskim w Świdnicy.
Od 1992 roku nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, a w okresie od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 1993 roku pełnił funkcję dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W szkole pracował do 31 sierpnia 2001 roku.
Za swoje osiągnięcia pracy wychowawczej i dydaktycznej otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, wśród nich znalazły się szczególnie:
– Złoty Krzyż Zasługi (1980 rok),
– Odznaka Honorowa za Zasługi w Sporcie (1983 rok),
– Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988 rok),
– Nagroda Ministra I st. (1978 rok), II st. (1983 rok),
– Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty w Wałbrzychu (lata 1974, 1983 i 1997).

mgr Ryszard Skórka

mgr Ryszard Skórka

Urodził się w 1948 roku w Lwówku Śląskim. W 1969 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Legnicy o kierunku plastycznym. Po ukończeniu Studium Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu podjął pracę w Domu Kultury „Śródmieście” jako kierownik. Od 1974 roku pełnił funkcję kierownika Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Sobótce. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Z. Kołodziejczyka. W 1987 roku podjął pracę jako nauczyciel plastyki w Studium Wychowania Plastycznego w Świdnicy, ucząc historii sztuki, malarstwa i rysunku. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „Wiedzy o Unii Europejskiej”, Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie „Kierowanie Oświatą w warunkach transformacji”. Jest recenzentem programu nauczania dla zawodu „Technik organizacji reklamy” w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie tworzenia podstaw programowych dla szkół policealnych. Od 1999 roku pełnił funkcję Prezesa Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich, a od 2001 roku wiceprezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich. W styczniu 2001 roku, jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. Funkcję dyrektora szkoły pełnił od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

mgr Krzysztof Frączek

mgr Krzysztof Frączek

Prowadzi szkołę od 1 września 2013 roku.