Rejestracji w elektronicznym systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych kandydat może dokonać wybierając adres http://dolnoslaskie.edu.com.pl

Informacje o kryteriach przyjęć kandydatów do

III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Świdnicy

na rok szkolny 2022/2023

    1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1737); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1525).
    2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku.
    3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zostanie podany w późniejszym terminie.
    4. Zarządzenie Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w sprawie ogłoszenia obowiązkowych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału.
    5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty
72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający

oraz dla poszczególnych klas:

I a – klasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną: historia i język angielski,
I b
– klasa artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową: plastyka i język angielski,
I c
– klasa przyrodnicza z edukacją prozdrowotną: biologia i chemia
I d – klasa menedżersko-językowa: geografia i język angielski

7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
18 punktów
za szczególne osiągnięcia.
3 punkty za aktywność społeczną.