Rejestracji w elektronicznym systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych kandydat może dokonać wybierając adres http://dolnoslaskie.edu.com.pl

Informacje o kryteriach przyjęć kandydatów do

III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Świdnicy

na rok szkolny 2020/2021

    1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1737).
    2. Warunki rekrutacji  określają Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 oraz Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2020.
    3. Zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/20 w województwie dolnośląskim zostanie opublikowane w późniejszym terminie.
    4. Harmonogram naboru 2020/2021 zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku.
    5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty
72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający

oraz dla poszczególnych klas:

I a – klasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną: historia, język angielski,
I b
– klasa artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową: plastyka, język angielski,
I c
– klasa przyrodnicza z edukacją prozdrowotną: biologia, chemia,

7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
18 punktów
za szczególne osiągnięcia.
3 punkty za aktywność społeczną.