LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (LO)

Ostatnie dzieje naszej szkoły można podzielić na dwie fazy. Znaczący okazał się rok szkolny 1989/90. Parlamentarne wybory w czerwcu 1989r. przyniosły poważne zmiany polityczne w naszym kraju, te zaś miały ogromny wpływ na dzieje szkoły.

Do września 1990 r szkołą kierował jej wieloletni dyrektor mgr Jan M usiej. W kronice szkoły i dokumentacji Rad Pedagogicznych znajdują się zapisy, świadczące o ustalonym przez lata wcześniejsze modelu pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Rok szkolny 1989/90 obfituje w żarliwe dyskusje, zebrania związków zawodowych – ZNP i “Solidarność”, przez co kreują się nowe podziały wśród Rady Pedagogicznej. Dyrektor Jan Musiej korzysta z prawa odejścia na emeryturę, a w wyniku konkursu od września 1990r . dyrektorem szkoły zostaje mgr Ryszard Mydłowski.

Następne lata okazują się okresem bardzo trudnym. Szkoła staje przed koniecznością zmiany statusu i musi borykać się z poważnymi problemami ekonomicznymi. W kwietniu 1991r. Rada Pedagogiczna SN została zobowiązana do przygotowania programu transformacji studium nauczycielskiego w liceum ogólnokształcące. Jednak w wyniku pertraktacji z KO i MEN dyrektor otrzymał przyrzeczenie, że uczniowie klas II, III, IV będą kontynuowali naukę w studium aż do naturalnego wygaśnięcia jego istnienia. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 1991/92 zostaną przyjęci do III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia takiej szkoły z dniem 01.09.1991r. zostaje wydana 21 czerwca 1991r. Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Janina Szczerbak, która wraz z zespołem nauczycieli przygotowuje program umożliwiający uczniom podjęcie nauki w klasach o profilach: muzycznym, plastycznym, informatycznymi ogólnym oraz o profilu obejmującym wychowanie fizyczne, elementy turystyki i ekologii.

Rok szkolny 1992/93 przynosi kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Z pełnienia tej funkcji rezygnuje mgr Janina Szczerbak, a nowym dyrektorem zostaje mianowany Marian Dudek.

W czerwcu 1992r. opuszczają naszą szkołę ostatni absolwenci SN. Działalność Studium Nauczycielskiego w Świdnicy kończy się z dniem 07.06 1994r.

Od 1 września 1993 roku szkołę obejmuje Ryszard Skórka – wygrywając najpierw konkurs ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu. Obecnie jest on dyrektorem Liceum i Studium Reklamy Wizualnej.

Ostatnie lata to dążenie do osiągnięcia przez szkołę określonej pozycji jako III LO w Świdnicy. Na pozycję tę złożyło się wiele czynników. Udało się całemu zespołowi Rady Pedagogicznej i uczniom wykreować obraz szkoły jako liceum o profilach:

  • muzycznym
  • plastycznym
  • wychowanie fizyczne
  • informatycznym
  • humanistycznym
  • z poszerzonym językiem angielskim
  • menedżersko- językowym

Uczniowie w naszej szkole uczą się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Nauka muzyki i plastyki w klasach profilowanych obejmuje uczniów już w klasach pierwszych, zapewniają to nauczyciele mający bowiem bogate doświadczenie wyniesione już z pracy w SN i dobrze wyposażone pracownie muzyczne i plastyczne. Pierwsi absolwenci z naboru do LO świadectwa dojrzałości otrzymali 10 czerwca 1995r.

Przez cały okres reorganizacji szkoły wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej dbali, by odbyła się ona najmniejszym kosztem ze strony młodzieży. Korzystając z doświadczenia, nowy obraz szkoły tworzyli w oparciu o tradycje rzetelnej pracy pedagogicznej nie tylko w czasie lekcji, ale prowadzili dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych. Stworzono młodzieży możliwości do rozwoju samorządności uczniowskiej, reaktywowano działalność szkolnego chóru. Z inicjatywy nauczycieli i uczniów odbywają się koncerty słowno-muzyczne, uświetniające obchody tradycyjnych świąt szkolnych.

STUDIUM REKLAMY WIZUALNEJ

W trosce o uchronienie przed zaprzepaszczeniem dorobku zlikwidowanego SN, kadra kierownicza szkoły podjęła działanie zmierzające do utworzenia takiej placówki, która korzystając z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego nauczycieli i dobrze wyposażonych pracowni, dałaby absolwentom szkół średnich możliwość dalszego kształcenia się. Na mocy decyzji z dnia 1.09.1993 roku powołane zostało Dwuletnie Policealne Studium Zawodowe Reklamy Wizualnej.

Wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną Studium Reklamy stanowią byli wykładowcy SN i nauczyciele przyjęci z chwilą utworzenia szkoły. Obecnie z słuchaczami SRW pracuje dziewięciu nauczycieli: mgr Ryszard Skórka- dyrektor, mgr Urszula Czerkawska, mgr Andrzej Konik, mgr Jolanta Kornel, mgr Aldona Staroń, mgr Leopold Stendera, mgr Józef Szczurowski, mgr Wanda Szwegler, mgr Tomasz Wyrwa. Uznani są oni za najlepiej przygotowaną i najbardziej wszechstronną kadrę uczących w tego typu szkołach w województwie wałbrzyskim. Dziewięćdziesięciu ośmiu absolwentów SWR znalazło zatrudnienie w agencjach reklamy na terenie całego województwa, w pracowniach plastycznych, pracowniach poligraficznych. Wielu kontynuuje naukę w Wyższych Szkołach Plastycznych. Słuchacze SWR biorą z powodzeniem udział w konkursach plastycznych, przygotowują oprawę plastyczną ważniejszych imprez kulturalnych organizowanych w szkole i środowisku. Studium cieszy się uznaniem w środowisku świdnickim i województwie, a absolwenci mają opinię  ,,fachowców” dobrze przygotowanych do różnych form pracy w tzw. reklamie.