PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE PLP, LP

W latach 1945-1946 na teren powojennej Świdnicy zaczęli przybywać pierwsi osadnicy polscy, wielu z nich jako przesiedleńcy . Wśród nich znaleźli się też byli warszawiacy i repatrianci ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Z tej mozaiki osadniczej tworzyło się polskie społeczeństwo w mieście i powiecie świdnickim. Dla jego potrzeb powołano do życia placówki kulturalne i oświatowe. W latach 1945- 1946 działały już w Świdnicy cztery polskie szkoły podstawowe, w tym jedna muzyczna oraz siedem różnego typu ponadpodstawowych. W związku z dynamicznym rozwojem szkolnictwa problemem władz oświatowych stał się brak kadry nauczycielskiej, dotkliwie przetrzebionej w wyniku wojny i okupacji oraz eksterminacji na terenach wschodnich zajętych przez Związek Radziecki. Wobec pilnej potrzeby kształcenia nauczycieli Kuratorium Szkolne we Wrocławiu podjęło decyzje o założeniu 6 maja 1946 roku trzymiesięcznego Kursu Wprowadzającego do zawodu nauczycielskiego, w budynku istniejącej już od 15 kwietnia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościelnej 32.Organizatorem i kierownikiem kursu była mgr Kalina Statkiewicz. Datą o szczególnym znaczeniu w dziejach szkoły był dzień 3 września 1946 roku, kiedy to decyzją Kuratorium Szkolnego we Wrocławiu rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Pedagogiczne w Świdnicy. Oficjalną jego “metrykę” stanowiło Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 22 listopada 1946 roku. Po skromnej inauguracji roku szkolnego 1946/47 rozpoczęła się nauka w Liceum tylko w dwu klasach: do pierwszej licealnej zapisało się 13 uczniów, a na pierwszy semestr dwuletnich klas przygotowawczych – 14 uczniów. Dwuletnie klasy przygotowawcze oparte były na strukturze semestralnej. Semestr czwarty kończył się pisemnym i ustnym egzaminem, umożliwiało to przejście do pierwszej klasy licealnej. W pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczyło 4 nauczycieli: mgr Kalina Statkiewicz- pierwszy dyrektor szkoły, Franciszek Czekaj- nauczyciel rysunków i zajęć praktycznych, Katarzyna Krakowińska- nauczycielka geografii i Kazimierz Rosłanowski- nauczyciel biologii, fizyki i matematyki. Z czasem liczba nauczycieli wzrosła do 11, uczniów do 50, a nowym dyrektorem został Stefan Góralski, który kierował placówką do 1951r. 10 października przy Liceum został zorganizowany 6-miesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny dla kandydatów posiadających tzw. Małą Maturę. Na kurs zapisało się 17 słuchaczy w wieku 17-35 lat. Nieodłącznym elementem kształcenia przyszłych nauczycieli była konieczność odbywania praktyk pedagogicznych, dlatego też mieszcząca się w tym samym budynku Szkoła Podstawowa nr 2 została przekształcona na Szkołę Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego (grudzień 1946).Kierownikiem tej szkoły został Zygmunt Morawski. 27 czerwca 1947 roku młodzież i grono nauczycielskie uroczyście obchodziło zakończenie pierwszego w dziejach liceum roku szkolnego.

W wyniku zmian reorganizacyjnych, obejmujących wszystkie licea pedagogiczne w roku szkolnym1947/48, nastąpiło połączenie dotychczasowych dwuletnich klas przygotowawczych, opartych na systemie semestralnym, w jedną całość organizacyjno- programową z klasami licealnymi i utworzenie 4- letniego liceum pedagogicznego opartego na bazie siódmej klasy szkoły podstawowej. Taka forma organizacyjna obowiązywała od roku szkolnego 1956/57, kiedy to czteroletnie licea pedagogiczne zostały przekształcone w pięcioletnie. Po przeniesieniu dotychczasowego dyrektora szkoły mgr Stefana Góralskiego do Jeleniej Góry funkcję tę pełni przejściowo w latach 1951- 52 mgr Wojciech Polak i Edward Mierzwiński, a od października 1952 r. stanowisko dyrektora objął mgr Franciszek Zalewski, uzyskując później stopień doktora nauk przyrodniczych. Pierwszym etatowym zastępcą został Zygmunt Potoczny, a od 1960 r. mgr Janina Kocemba, która pozostała na tym stanowisku do 1985 r. W roku 1951/52 zrezygnowano z używania w nazwie szkoły przymiotnika “państwowe”, pozostając przy nazwie Liceum Pedagogiczne. Równolegle z podstawowym systemem kształcenia nauczycieli od kwietnia 1947 r. rozpoczęła działalność Regionowa Komisja Kształcenia Nauczycieli Niewykwalifikowanych rekrutująca kandydatów z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego. W latach 1960-1962 i 1965- 1967 przy liceum był zorganizowany Państwowy Kurs Nauczycielski dla absolwentów liceów ogólnokształcących. W styczniu 1963 r . zorganizowano w liceum punkt konsultacyjny dla słuchaczy wydziału zaocznego i eksternistycznego z filologii polskiej, geografii i matematyki. Natomiast w latach 1952-1958 istniały również stacjonarne klasy Liceum Pedagogicznego oraz klasy Komisji Rejonowej, które kształciły nauczycieli systemem zaocznym, z niemieckim językiem wykładowym. W dniach 28-29 maja 1962 r. nadano szkole imię Marii Skłodowskiej- Curie. Uroczystość ta połączona była z wręczeniem sztandaru oraz trzecim Zjazdem Absolwentów.