PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

W ŚWIDNICY

 

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć,

że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.”

Maria Skłodowska-Curie

I. PODSTAWA PRAWNA.

II. ISTOTA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy jest dokumentem, którego źródła tkwią w systemie zhierarchizowanych wartości wspólnych dla rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego wynikającym z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści programu są spójne z obowiązującymi w szkole dokumentami: statutem i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Jego podstawę stanowi założenie wpisane w definicję wychowania jako działania skoncentrowanego na wspieraniu ucznia w rozwoju zmierzającemu ku pełnej dojrzałości w sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Istotne jest także założenie, że proces ten musi być wspierany działaniami z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Dokument tworzy przemyślaną i spójną ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz podstawą programową strukturę. Szczegółowo określa zadania realizowane przez odpowiednie organy szkoły. Uwzględnia cele kształcenia i sposoby realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. Te ostatnie zaś określa jako kompleksową interwencję kompensującą niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 1. wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 2. ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 3. inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszych programów: wychowawczego i profilaktycznego realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,
 • wniosków i analiz pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczych,
 • spostrzeżeń nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podstawowym celem skonstruowanego programuu jest wspieranie młodzieży w rozwoju i zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Istotny nacisk został także położony na związek całej społeczności szkolnej z tradycją III Liceum Ogólnokształcącego wpisującą się w system wartości narodowych.

Kluczowe reguły realizacji niniejszego programu obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i ich współpracę w trakcie realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły,
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

Program obejmuje:

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów.
 2. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

III. MISJA SZKOŁY.

„Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje

ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając

sobie sprawę ze swej osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie…”

Maria Skłodowska-Curie

Zadaniem szkoły jest wychowanie dobrego, uczciwego człowieka: świadomego swoich możliwości i ograniczeń, kreatywnego, przywiązanego do narodowych tradycji, ale także otwartego na świat, posiadającego niezbędne kompetencje, by mógł funkcjonować w społeczeństwie, współtworzyć jego struktury w poszanowaniu praw własnych i innych obywateli. Szkoła tworzy warunki do pełnego rozwoju młodego człowieka poprzez zapewnienie bezpieczeństwa oraz budowanie dobrych relacji, które są podstawą klimatu szkoły. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do ich potrzeb oraz wspiera planowanie kariery życiowej.

Paradygmaty prowadzenia działalności wychowawczej i profilaktycznej w III LO w Świdnicy:

 1. Nastolatek jest osobą i niezbywalnie przysługuje mu prawo do bezwarunkowego poszanowania godności, prawo do opiniowania spraw, które go dotyczą oraz prawo do bycia podmiotem w relacjach z dorosłymi.
 2. Nastolatek ma obowiązek przestrzegać prawo oraz szanować prawa innych osób.
 3. Nastolatek (poza sytuacjami zagrażającymi jego optymalnemu rozwojowi) powinien ponosić konsekwencje swojego postępowania.
 4. Wiek dojrzewania to przełomowy okres rozwojowy dla nastolatka, naturalny czas usamodzielniania i osiągania przewagi samowychowania nad wychowaniem.
 5. Nowoczesne technologie są ważną częścią środowiska życia nastolatka.
 6. Najważniejszymi sprzymierzeńcami wewnętrznymi (czynnikami chroniącymi) w rozwoju nastolatka są: indywidualna motywacja, adekwatna samoocena, poczucie zrozumienia przez dorosłych i rówieśników, prawdziwe przekonania i pozytywne schematy działania.
 7. Najważniejszymi sprzymierzeńcami zewnętrznymi w rozwoju nastolatka są pozytywni liderzy grupy rówieśniczej, dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi, szkoła i inne środowiska rozumiejące specyfikę wieku dojrzewania, zdrowe więzi z rodzicami.
 8. Najpoważniejsze bariery wewnętrzne w rozwoju nastolatka (czynniki ryzyka): braki rozwojowe, nieprzepracowane doświadczenia krzywdzenia, fałszywe przekonania i negatywne schematy działania, nieadekwatna samoocena, poczucie niezrozumienia przez dorosłych.
 9. Najpoważniejsze bariery zewnętrzne: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak prawidłowych relacji z dorosłymi, niedostosowany do możliwości nastolatka system edukacyjny, rodzice abdykujący ze swojej roli lub nadopiekuńczy lub przesadnie kontrolujący.
 10. W okresie dorastania młodzież odczuwa szczególnie silną potrzebę akceptacji, szacunku i uznania. Jest podatna na wszelkie wpływy otoczenia. Jeżeli na tym etapie młody człowiek nie otrzyma wsparcia i zrozumienia może podejmować niewłaściwe decyzje, tym bardziej że często nie chce uznawać autorytetów i nastawiony jest buntowniczo do uznawanych społecznie norm. Pojawiają się zachowania uznawane za ryzykowne. Trzeba wiedzieć, że pełnią one określoną rolę w życiu nastolatka, gdyż umożliwiają mu:
  • Zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicznych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności).
  • Realizację ważnych celów rozwojowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych).
  • Radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja lęku i frustracji).

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA.

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego:

 • z powodzeniem kontynuuje naukę w szkole wyższej,
 • jest komunikatywny, otwarty i empatyczny,
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,
 • doskonale funkcjonuje w zespołach zadaniowych,
 • nie boi się wyzwań – jest przedsiębiorczy i kreatywny,
 • to człowiek tolerancyjny,
 • jest świadomy współczesnych zagrożeń, potrafi rozsądnie korzystać z dostępnych mediów,
 • nie jest agresywny wobec siebie i innych,
 • uważa „patriotyzm” za najwyższą wartość,
 • myśli kategoriami człowieka Europy i świata,
 • jest świadomym twórcą i odbiorcą kultury,
 • umie dopominać się o swoje prawa, szanując jednocześnie prawa innych,
 • dba o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • jest dumny z bycia uczniem i absolwentem III LO.

V. CELE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH:

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • duchowej (aksjologicznej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w obszarze profilaktyki polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Wymienione powyżej działania obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH .

 1. Dyrektor szkoły:
  • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • dba o prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym realizację szkolnego programu doradztwa zawodowego,
  • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
  • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
  • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
  • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
  • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
  • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
  • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
  • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
  • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
  • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Nauczyciele:
  • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
  • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
  • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
  • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
  • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
  • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
  • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
  • rozpoznają mocne strony, wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawcy klas:
  • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
  • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
  • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
  • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
  • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
  • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
  • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
  • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami w celu zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
  • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
  • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
  • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
  • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
  • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
  • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Zespół wychowawców:
  • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
  • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
  • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
  • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
  • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 1. Pedagog szkolny/psycholog:
  • diagnozuje środowisko wychowawcze,
  • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
  • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
  • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
  • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
  • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Rodzice:
  • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
  • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
  • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
  • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
  • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
  • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
  • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Samorząd uczniowski:
  • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
  • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
  • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
  • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
  • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
  • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
  • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
  • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

VII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO.

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego rozumiana jest jako proces zbierania istotnych informacji, poszukiwania sposobów doskonalenia prowadzonych oddziaływań oraz poddawania refleksji prowadzonych działań zgodnie z przyjętymi przez szkołę wartościami, misją i sylwetką absolwenta. Zgodnie z tym założeniem ewaluacja prowadzona jest przez cały rok szkolny przez wszystkich członków rady pedagogicznej różnymi metodami dostosowanymi do konkretnego zadania, działania czy potrzeby. Główne metody ewaluacji to:

 • obserwacja
 • wywiad
 • analiza dokumentów
 • ankiety i kwestionariusze

Posługując się wiedzą zebraną z analizy potrzeb środowiska szkolnego pod kątem czynników chroniących i czynników ryzyka oraz biorąc pod uwagę priorytety Ministerstwa Edukacji na dany rok szkolny wybierane są dwa cele, które będą stanowiły obszary w sposób szczególny monitorowane. Działania podejmowane w tych sferach będą objęte szczegółową ewaluacją, w postaci nie tylko tej prowadzonej na bieżącą według aktualnych potrzeb, ale także poprzez specjalnie zaprojektowane narzędzia kwestionariuszowe, celem wywołania autorefleksji, prowadzącej do wniosków i rekomendacji w tych obszarach.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

 1. Harmonogram działań.
 2. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

Na podstawie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawcy przygotowują programy klasowe.