Zarządzenie nr 20/2019

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy z dnia 19.08.2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udostępniania informacji publicznej
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

Mając na uwadze konstytucyjne prawo każdego do uzyskania informacji publicznej o działalności organów władzy publicznej, w związku z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy „Regulamin udostępniania informacji publicznej”, który określa zasady i tryb udostępniania informacji publicznej oraz określa warunki ponownego jej wykorzystywania.

§2

Podstawą prawną opracowania Regulaminu udostępniania informacji publicznej są niniejsze akty prawne:

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198);
b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168);
c) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425);
d) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19);
e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);
f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
g) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);

§3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy do stosowania zasad określonych w „Regulaminie udostępniania informacji publicznej”.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŚWIDNICY

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady, sposób i tryb załatwiania spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej oraz określa warunki ponownego jej wykorzystywania.

2. Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

a) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
b) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
c) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
d) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
e) informacje o majątku, którym dysponuje szkoła;
f) informacje o zasadach i trybie działania organów.

4. Nie udziela się dostępu do:

a) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
b) informacji niejawnych;
c) informacji chronionych ze względu na tajemnicę szkoły;
d) informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;
e) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;f) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§2

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu szkoły następuje poprzez:

a) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.
b) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej na wniosek zainteresowanego;
c) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce oświatowej.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

§3

1. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej mogą być wnoszone w każdej formie, w szczególności w formie pisemnej. Formą pisemną jest również złożenie wniosku w formie wiadomości elektronicznej na adres sekretariat@lo3.net.pl.

2. Jeżeli wniosek nie zawiera imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, a wniosek o udostępnienie informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej, Szkoła wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§4

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu (termin ustawowy).

2. Informacje udostępniane są w sposób i w formie wskazanej we wniosku, a jeżeli forma nie została wskazana, w ten sam sposób, w jaki wniosek został złożony do instytucji.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub formie określonym w ust. 2, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

4. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.

6. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

7. Osobie lub instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§5

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem §8.

§6

W przypadku, gdy udostępnienie informacji, o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych, tzn. przygotowania informacji przetworzonej, Szkoła zobowiązana do jej udzielenia ma prawo:

a) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazani a w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
b) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego przedstawionej przez wnioskodawcę;
c) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§7

Wnioskodawcy przy pierwszym kontakcie przekazywana jest w formie papierowej informacja o przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby załatwienia wniosku, której treść jest następująca:

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Świdnicy przy ul. Kościelnej 32, 58 – 100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 852 01 11 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, bądź pisemnie na adres szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech Chudziński.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na podstawie m.in.:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w myśl którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z przepisów prawa,
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w myśl którego przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
• oraz na podstawie najważniejszej w przedmiotowej sprawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198);

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

• prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
• prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
• ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
• prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO).

Nie przysługują państwu niżej wymienione uprawnienia:

• prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
• prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
• prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO),

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane pozyskujemy na wnioskach, które Państwo do nas kierujecie, w związku z realizowaniem zadania publicznego.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane mogą być udostępnione stronom postępowania oraz organom administracji rządowej i samorządowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, które są wyżej określone, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.”

§8

Zmiany w Regulaminie wprowadzane są na tych samych zasadach, co jego ustalenie.

§9

Regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2019 r.

Powyższa informacja do pobrania w wersji PDF