Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2022 roku na podstawie Uchwały Nr 16/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 roku.

Załącznik do Uchwały nr 2/2019/2020
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu

logoIIILOSTATUT
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Świdnicy

Spis treści:
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele i zadania Szkoły
Rozdział III Organy Szkoły
Rozdział IV Organizacja Szkoły
Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
Rozdział VI Uczniowie Szkoły
Rozdział VII Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia
Rozdział VIII Postanowienia końcowe

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie obowiązującego prawa oświatowego.

§2

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Kościelnej 32;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
3) Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć Radę Pedagogiczną III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
4) statucie – należy przez to rozumieć Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden oddział w szkole;
8) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;
10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Świdnicki;
11) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§3

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy. Nazwa liceum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
2. III Liceum Ogólnokształcące mieści się w budynku przy ul. Kościelnej 32, w Świdnicy.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Świdnicki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Cykl kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym trwa cztery lata.
5. W strukturze Szkoły funkcjonują klasy o trzyletnim toku kształcenia. Do zakończenia nauki w tych klasach, czyli do 31 sierpnia 2022 r. obowiązują wszystkie zapisy Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.
6. W szkole mogą być tworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Zasady funkcjonowania tych klas określa Statut Szkoły oraz Regulamin oddziałów przygotowawczych.

Rozdział II
Cele i zadania Szkoły

§4

1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Realizując to zadanie Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.
2. Podstawowym celem działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie, który określają podstawy programowe, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości.
3. Szkoła umożliwia swoim uczniom w szczególności:

1) dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w szkołach wyższych i innych formach kształcenia;
2) wdrożenie do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodoznawczej;
3) rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych;
4) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
5) rozwijanie zainteresowań poprzez korzystanie z pracowni, z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej;
7) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;
8) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi, siebie;
9) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
10) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności;
11) nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się komputerami i metodami informatycznymi;
12) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków;
13) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;
14) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
15) przygotowanie do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata:

a) tendencja do integracji,
b) globalizacja życia społecznego,
c) wzrost roli wiedzy i wymiany informacji,
d) szybki postęp naukowo-techniczny;

16) kształtowanie sprawności komunikacyjnych stosownie do sytuacji;
17) wspieranie samorządności uczniowskiej, zachęcanie do stosowania niektórych demokratycznych procedur w życiu Szkoły;
18) kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy i rozwijanie troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności za tworzenie współczesnego świata oraz podejmowanie edukacji ekologicznej;
19) realizację indywidualnych programów nauczania i kształcenia uczniom szczególnie uzdolnionym, w formie indywidualnego toku nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
20) realizację zindywidualizowanego toku nauczania;
21) efektywne współdziałanie w zespole i budowanie więzi międzyludzkich.

4. Szkoła realizuje swe zadania poprzez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

§5

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków i możliwości finansowych Szkoły oraz wieku i związanych z nim potrzeb rozwojowych uczniów, a także potrzeb środowiska lokalnego, z którego się wywodzą. Zadanie to realizowane jest zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-profilaktycznym, o którym mowa w art. 26 ust 1 ustawy.

§6

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę odpowiednio do potrzeb oraz możliwości, w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę.
2. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, w szczególności odpowiedzialność taką ponosi:

1) nauczyciel, na prowadzonych przez siebie zajęciach;
2) opiekun grupy, na wycieczce szkolnej;
3) nauczyciel pełniący dyżur (wg harmonogramu dyżurów) na przerwach międzylekcyjnych.

3. W celu stworzenia uczniom i pracownikom, podczas ich pobytu w Szkole, warunków zapewniających bezpieczeństwo, wszystkie osoby przebywające na jej terenie mają obowiązek przestrzegania przepisów z zakresu BHP i p. poż. oraz wewnętrznych zarządzeń porządkowych Dyrektora, a ponadto zachowywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych osób.
4. Ze względu na bezpieczeństwo na terenie Szkoły w szczególności zabronione jest:

1) wnoszenie lub posiadanie jakiejkolwiek broni czy amunicji, niebezpiecznych narzędzi, substancji toksycznych lub żrących, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, alkoholu i innych środków odurzających, lekarstw (z wyjątkiem przepisanych przez lekarza, zażywanych w związku z prowadzoną terapią);
2) wprowadzanie psów i innych zwierząt, które są w stanie wyrządzić krzywdę ludziom;
3) przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, satanistyczne lub inne popularyzujące przemoc;
4) prowadzenie pokątnego handlu, uprawianie hazardu, organizowanie bez zezwolenia Dyrektora akcji reklamowych czy promocyjnych;
5) zwoływanie bez wiedzy i zgody Dyrektora wieców, manifestacji lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności agitacyjnej;
6) organizowanie bez zgody Dyrektora wszelkich imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych;
7) przebywanie osób, które swym zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, zakłócają porządek lub powodują zgorszenie.

5. W celu uniknięcia zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego lub sanitarnego poszczególnych pomieszczeń, instalacji czy wyposażenia, bądź niewłaściwego korzystania z nich, w szkole organizowane są w szczególności:

1) okresowe przeglądy i kontrole oraz badania wynikające z odrębnych przepisów;
2) bieżący monitoring obiektu i jego wyposażenia;
3) szkolenia BHP i p. poż. dla nauczycieli i innych pracowników;
4) zajęcia instruktażowe i profilaktyczne prowadzone z uczniami.

6. Zasady ochrony zdrowia i higieny pracy są uwzględniane przez Dyrektora Szkoły przy ustalaniu tygodniowego rozkładu zajęć, określającego organizację zajęć edukacyjnych oraz przez wszystkich nauczycieli przy planowaniu i prowadzeniu przydzielonych im zajęć.
7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Szkoła współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem i innymi instytucjami, powołanymi do realizacji zadań z tego zakresu.
8. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają prawo i obowiązek zgłaszać Dyrektorowi swe uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące sytuacji stwarzających jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa na terenie szkoły bądź w związku z organizowanymi przez Szkołę zajęciami.

§7

1. Szkoła przyznaje pomoc materialną uczniom w trudnej sytuacji życiowej na wniosek zainteresowanego lub wychowawcy, w zakresie posiadanych środków.
2. Szkoła zapewnia szczególne formy opieki (wzmożony dozór wychowawczy, wizyty domowe, kontakt z poradniami) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.

§8

1. Realizując swe statutowe cele i zadania, Szkoła współpracuje z rodzicami. Współpraca ta organizowana jest w formach i zakresie ustalonych w planie pracy Szkoły oraz w regulaminie i planie działalności Rady Rodziców.
2. Kontakty rodziców ze szkołą odbywają się w szczególności poprzez:

1) zebrania ogólne organizowane przez Dyrektora Szkoły;
2) zebrania klasowe organizowane przez wychowawców poszczególnych oddziałów;
3) spotkania określonych grup rodziców zwoływane przez pedagoga szkolnego, innych nauczycieli lub przedstawicieli Rady Rodziców w zależności od poruszanej tematyki lub zgłoszonych potrzeb;
4) spotkania indywidualne odbywające się z inicjatywy Dyrektora, poszczególnych nauczycieli czy rodziców, dotyczące poszczególnych uczniów i ich problemów;
5) konsultacje drogą telefoniczna bądź elektroniczną na zaakceptowanych wcześniej przez zainteresowane strony warunkach.

3. Kontakty, o których mowa w ust. 2, są organizowane w uzgodnionych terminach i odbywają się w sposób niezakłócający przebiegu zajęć edukacyjnych.
4. Dla umożliwienia współdziałania rodziców z nauczycielami w zakresie wychowania i kształcenia szkoła zapewnia im prawo do:

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi dotyczącymi danej klasy i Szkoły;
2) zaznajomienia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
3) uzyskiwania rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i ewentualnych przyczyn trudności;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły oraz przekazywania ich organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny lub organowi prowadzącemu.

Rozdział III
Organy Szkoły

§9

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

2. Zakres kompetencji i zasady współdziałania organów Szkoły wynikają, z ustawy oraz Karty Nauczyciela.
3. Każdy z organów Szkoły ma możliwość:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem;
2) uczestnictwa w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;
3) wymiany bieżących informacji związanych z planowanymi i podejmowanymi działaniami.

4. Współpraca wszystkich organów Szkoły opiera się na zasadach porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiających każdemu z nich swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
5. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
6. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej, podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

§10

1. Dyrektor kieruje Szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami władz oświatowych, organu prowadzącego oraz organu nadzorującego działalność Szkoły.
2. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym Szkoły pełniącym funkcje zarządcze i na zasadzie jednoosobowego kierownictwa wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia oraz odpowiedzialność, określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dla:

a) kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu, jaką jest Szkoła, którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz;
b) kierownika jednostki budżetowej, jaką jest Szkoła;
c) pracodawcy dla zatrudnionych w Szkole pracowników;
d) Dyrektora Szkoły;
e) organu nadzoru pedagogicznego dla Szkoły;
f) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie Ustawy.

3. Dyrektor kieruje sprawami Szkoły poprzez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie uprawnień i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych.
4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z organami statutowymi Szkoły oraz rozstrzyga kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji.
5. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w Szkole.
6. Dyrektor podejmuje decyzje o zmianie organizacji pracy Szkoły w danym dniu.
7. Jeżeli ogólna liczba oddziałów jest nie mniejsza niż 10, w szkole istnieje stanowisko wicedyrektora.
8. Do zadań wicedyrektora w szczególności należy:

a) bieżąca organizacja pracy szkoły, w tym ustalenie zastępstw za nieobecnych pracowników;
b) nadzorowanie pracy nauczycieli i innych pracowników;
c) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Szkoły.

§11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Zgodnie z ustawą do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostka budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) wnioski Samorządu Uczniowskiego dotyczące spraw szkolnych.

§12

1. W Szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, której skład i tryb wyboru określa ustawa oraz regulamin Rady Rodziców.
2. Kompetencje Rady Rodziców określone są w ustawie i w innych przepisach prawa oświatowego, do których należy w szczególności, uchwalanie wraz z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego.
3. Rada Rodziców wyłania ze swojego grona prezydium, w którym reprezentowane są (jedna osoba z każdego oddziału) zarówno klasy trzyletniego jak i czteroletniego liceum. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§13

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Przedstawicielem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU) wybierana na okres jednego roku w powszechnych, równych i tajnych wyborach, zgodnie z ordynacją wyborczą samorządu.
3. RSU może zaproponować kandydata na swojego opiekuna spośród nauczycieli.
4. RSU współtworzy plan pracy szkoły, ma prawo znać plan pracy Rady Pedagogicznej oraz uczestniczyć w jej posiedzeniach, które odnoszą się do spraw wnoszonych przez młodzież, pomocy materialnej młodzieży lub dotyczą wspólnej realizacji podjętych zadań.
5. Młodzież poprzez RSU może zgłaszać Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej postulaty dotyczące zajęć pozalekcyjnych i organizacji czasu wolnego uczniów.
6. Samorząd ma prawo uzyskać pomoc od Dyrektora Szkoły, wychowawców klas i innych nauczycieli oraz rodziców w realizacji zadań wynikających z planu pracy.
7. RSU ma prawo powołać własne organy (Sąd Koleżeński, Rzecznika Praw Uczniowskich, Rady Samorządów Klasowych i inne).
8. RSU może udzielać poręczenia za ucznia, któremu ma być wymierzona kara.
9. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
10. Dyrektor ma prawo odwołać ze stanowiska przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ucznia, jeżeli jego działania są sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.
11. Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
12. Samorząd ze swojego składu wyłania, w sposób określony w regulaminie samorządu, Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich, zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Szkole określa regulamin wolontariatu, ustalony przez Szkolną Radę Wolontariatu.

§14

1. Sytuacje konfliktowe występujące w Szkole między poszczególnymi organami, rozwiązywane są na drodze bezpośrednich negocjacji. Żaden z organów nie ma prawa odmówić lub uchylać się od udziału w negocjacjach. Negocjacje prowadzi się zgodnie z następującymi zasadami:

1) strony typują do udziału w negocjacjach swych przedstawicieli w ustalonej obustronnie liczbie, w razie potrzeby mogą również wspólnie powołać arbitra;
2) jeżeli negocjacje nie przyniosą rozwiązania konfliktu, decyzję w sprawie będącej jego przedmiotem podejmuje Dyrektor Szkoły, o ile nie jest stroną sporu;
3) w razie nie rozstrzygnięcia sporu wewnątrz Szkoły lub zakwestionowania decyzji Dyrektora, każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia skargi do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. W celu harmonijnej współpracy i unikania konfliktów pomiędzy organami Szkoły powinna być zachowana bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Realizacji tego celu służą:

1) obowiązek zapoznawania z treścią swych uchwał, decyzji, wniosków pozostałych zainteresowanych organów;
2) zapraszanie przez poszczególne organy przedstawicieli innych organów do udziału w swych posiedzeniach;
3) organizowanie, w razie potrzeb, wspólnych posiedzeń dwóch lub więcej organów (inicjatywa w tej sprawie przysługuje każdemu z nich);
4) utrzymywanie roboczych kontaktów między przewodniczącymi poszczególnych organów i Dyrektorem Szkoły w celu uzgodnień, wyjaśnień, zasięgania opinii czy współdecydowania w sprawach bieżących.

Rozdział IV
Organizacja Szkoły

§15

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez ministra oświaty.
2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich oraz zakończenia I półrocza i zakończenia roku szkolnego określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§16

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania, ustalonym na podstawie programów wybranych z zestawu dla danej klasy, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Dla każdego oddziału, a w uzasadnionych sytuacjach dla zespołu lub grupy, o których mowa w §21 ust. 2, Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim wyznacza na początku etapu edukacyjnego od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym. Przy wyborze tych przedmiotów uwzględnia się zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły.

§17

1. Nauczyciele i uczniowie są informowani o rozkładzie zajęć dydaktycznych i jego zmianach poprzez dziennik elektroniczny oraz w formie papierowej, tzn. rozkład zajęć nauczycieli jest wywieszony w pokojach nauczycielskich w budynku A i B, natomiast rozkład zajęć uczniów na korytarzach szkolnych w budynku A i B.

§18

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności, ustalenie dla tego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, wyznaczonych do realizacji w zakresie rozszerzonym.
2. Zespół, o którym mowa w pkt. 1, współpracuje ponadto z wychowawcą danego oddziału, wspierając go w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, podnoszeniu efektów nauczania oraz integrowaniu zespołu uczniowskiego.
3. Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu.
4. W III Liceum Ogólnokształcącym działają następujące zespoły przedmiotowe:

1) polonistyczny;
2) języka angielskiego;
3) języka niemieckiego;
4) historyczny (historia, WOS, historia i społeczeństwo, religia, etyka, filozofia);
5) przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości);
6) przyrodniczy (biologia, geografia, przyroda, chemia);
7) sportowo-obronny (WF, EDB, wychowanie zdrowotne);
8) artystyczny (muzyka, plastyka, WOK, grafika komputerowa, historia sztuki);
9) wychowawców klas: I, II, III i IV;
10) psychologiczno-pedagogiczny.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego w szczególności obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych zasad oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5) współdziałanie w organizowaniu imprez szkolnych, konkursów, zawodów i innych przedsięwzięć zgodnych z planem pracy Szkoły w danym roku szkolnym;
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w liceum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

6. W III Liceum Ogólnokształcącym działają następujące zespoły zadaniowe:

1) zespół do spraw badania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) zespół do spraw promocji Szkoły;
3) koordynator do spraw bezpieczeństwa;
4) komisja wniosków;
5) komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
6) komisja do spraw Statutu;
7) zespół do zadań wychowawczo – profilaktycznych;
8) zespół doradztwa zawodowego.

7. Do zadań przewodniczących zespołów należy w szczególności:

1) opracowywanie planów pracy zespołu;
2) organizowanie spotkań zespołu;
3) organizowanie lekcji koleżeńskich;
4) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia;
5) analizowanie pracy zespołu;
6) sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności zespołu oraz wniosków do dalszej pracy.

§19

1. Spośród zatrudnionych w Szkole nauczycieli Dyrektor wyznacza dla każdego oddziału wychowawcę, któremu powierza opiekę nad uczniami tego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej obowiązki wychowawcy powierza się na okres całego etapu edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy może wynikać jedynie z sytuacji losowych bądź zmian kadrowych w Szkole albo z umotywowanego, pisemnego wniosku przedstawionego Dyrektorowi przez Radę Rodziców lub Samorząd Uczniowski. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

§20

1. W czasie zajęć organizowanych w formach pozaszkolnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Szczegółowy zakres ich uprawnień i obowiązków określa rozporządzenie w sprawie organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki, wydane przez ministra oświaty.

§21

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej, organizowane w oddziałach.
2. Oddziały klasowe mogą być dzielone na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa lub wówczas, gdy jest to uzasadnione względami organizacyjnymi. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§22

1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach lekcji oddzielonych przerwami. Maksymalna długość przerwy wynosi 20, a minimalna 5 minut.
2. Czas trwania zajęć określają odrębne przepisy.
3. W uzasadnionych przypadkach skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§23

1. Koła zainteresowań i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. O utworzeniu grup fakultatywnych i kół zainteresowań decydują potrzeby uczniów i środki finansowe Szkoły. Zatwierdza je Dyrektor, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§24

1. Szkoła może przyjmować, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§25

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada w szczególności:\

1) klasopracownie;
2) bibliotekę i czytelnię;
3) salę gimnastyczną i siłownię;
4) gabinet pedagoga;
5) gabinet psychologa szkolnego;
6) gabinet pielęgniarki szkolnej;
7) archiwum;
8) szatnię i sanitariaty.

§26

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz pomaga w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
2. Biblioteka pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły oraz inne osoby – na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
4. Bibliotekarz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Do jego zadań w szczególności należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:

a) zaznajamianie wszystkich uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej,
b) umożliwienie czytelnikom swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek,
c) przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru książek i innych materiałów bibliotecznych, prowadzenie rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury oraz udzielania porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
d) wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi oraz korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych,
e) kształtowanie umiejętności korzystania z bibliotek publicznych i literatury fachowej,
f) wyrabianie nawyku czytania czasopism i prasy,
g) organizowanie różnych form pracy czytelniczej,
h) organizowanie współpracy z biblioteką publiczną i biblioteką pedagogiczną;

2) w zakresie organizacji pracy bibliotecznej:

a) planowanie i sprawozdawczość,
b) opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki,
c) prowadzenie ewidencji zajęć w dzienniku biblioteki szkolnej,
d) racjonalne gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na działalność biblioteki;

3) w zakresie gromadzenia i ochrony zbiorów:

a) gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z potrzebami Szkoły,
b) troska o właściwe, zgodne z zasadami bibliotekarstwa i BHP, rozmieszczenie regałów i poszczególnych partii zbiorów bibliotecznych,
c) stosowanie różnych zabiegów chroniących książki przed ich przedwczesnym zużyciem,
d) bieżące naprawy uszkodzonych książek;

4) w zakresie ewidencji zbiorów:

a) prowadzenie ewidencji zbiorów w księgach inwentarzowych i rejestrze ubytków,
b) opracowanie biblioteczne zbiorów, prowadzenie na bieżąco katalogów,
c) inwentaryzacja zbiorów w postaci skontrum.

5. Biblioteka czynna jest w dniach i godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły. Informacja na ten temat podana jest do wiadomości czytelników na drzwiach biblioteki.
6. Zasady udostępniania zbiorów normuje regulamin biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora i podany do wiadomości czytelników w widocznym miejscu.
7. Bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia kontroli wypożyczeń, ewidencji odwiedzin, statystyki czytelnictwa na obowiązujących formularzach.
8. Do obowiązków bibliotekarza należy:

1) czuwanie nad właściwym wyposażeniem biblioteki w meble i sprzęt według norm obowiązujących w bibliotekarstwie;
2) troszczenie się o właściwe urządzenie i wykorzystywanie pomieszczeń bibliotecznych oraz dbanie o ich estetykę;
3) prenumerata czasopism na dany rok kalendarzowy;
4) wykonywanie innych obowiązków i prac zleconych doraźnie przez Dyrektora Szkoły (m.in. prowadzenie lekcji zastępczych umożliwiających realizację zadań związanych z pracą pedagogiczną z czytelnikiem).

9. Do uprawnień bibliotekarza należy:

1) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach dotyczących biblioteki;
2) dokonywanie selekcji zbiorów bibliotecznych;
3) egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych książek oraz ekwiwalentu za książki zagubione lub zniszczone.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§27

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.

§28

1. Zgodnie art. 42 Karty Nauczyciela, nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzoną mu funkcją.
2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
3. Nauczyciel obowiązany jest dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Nauczyciel w ocenie wiedzy, zachowania i postawy jest bezstronny i obiektywny oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.
5. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z osiągnięciami współczesnej pedagogiki, rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.

§29

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć dydaktycznych, w czasie przerw (wg harmonogramu dyżurów) oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, podczas których pełni rolę opiekuna.

§30

1. Do obowiązków nauczyciela, zgodnie z powierzonym mu stanowiskiem, należy w szczególności:

1) aktywny udział w pracy Szkoły, Rady Pedagogicznej i jej komisjach;
2) prawidłowe, staranne i bieżące prowadzenie dokumentacji szkolnej (m.in. wpisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen);
3) współpraca z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami w realizacji celów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) natychmiastowe informowanie Dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby w razie zaistnienia w szkole wypadku;
6) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowanie uczniów zagrażające bezpieczeństwu uczniów;
7) natychmiastowe informowanie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

§31

1. Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły, tworząc warunki wspomagające rozwój ucznia, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia ról w dorosłym życiu.
2. Wychowawca dostosowuje formy pracy do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

§32

1. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) zapewnia opiekę i kierowanie pracą powierzonego sobie oddziału;
2) poznaje właściwości psychiczne i fizyczne poszczególnych wychowanków oraz warunki życiowe ich środowisk społecznych;
3) sprawuje nadzór nad zachowaniem, pracą i nauką młodzieży, w razie potrzeby służy pomocą;
4) współdziała w wytwarzaniu harmonijnej, koleżeńskiej atmosfery wśród wychowanków;
5) stosuje jednolity system wychowawczy, skoordynowany z działalnością Szkoły;
6) planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę oraz ustala treści zajęć tematycznych;
7) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych z trudnościami i niepowodzeniami);
8) współpracuje z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;
9) na pierwszym zebraniu klasowym roku szkolnego informuje o rodziców terminach wywiadówek.

2. Do innych obowiązków wychowawcy należy:

1) założenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen w terminie ustalonym przez Dyrektora oraz prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji;
2) rozliczenie się z dokumentacji pedagogicznej za rok szkolny do 1 lipca;
3) wypisywanie świadectw ukończenia kolejnej klasy lub ukończenia Szkoły;
4) usprawiedliwianie nieobecności uczniów w terminie dwutygodniowym;
5) zapoznanie uczniów klas pierwszych ze Statutem i regulaminami Szkoły oraz z historią Szkoły;
6) natychmiastowe informowanie Dyrektora Szkoły o drastycznym wykroczeniu regulaminowym ucznia;
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i problemów uczniów, w tym także zdrowotnych, w celu organizowania im odpowiednich form pomocy w Szkole i w placówkach pozaszkolnych;
8) składanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w formie ustnej i pisemnej, sprawozdań z przebiegu i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy;
9) współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniająca prawo rodziców do:

a) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w tym sprawdzianów i egzaminów;
b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
b) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci;
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły.

§33

1. Dla zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania ich w planowaniu kariery zawodowej w szkole zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny.
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

4. Ponadto do obowiązków pedagoga i psychologa należą:

1) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu oraz Powiatowym Urzędem Pracy;
2) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
3) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania uczniów.

Rozdział VI
Uczniowie Szkoły

§34

1. Uczeń ma prawo do:

1) poszanowania jego godności, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach prywatnych;
2) zapoznania się z obowiązującymi go programami nauczania (treści, cele i stawiane wymagania);
3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, umożliwiającego zachowanie odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły;
6) swobodnego wyrażania myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dóbr innych osób;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
8) jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, ustalonej zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania promowania uczniów;
9) zgłaszania władzom Szkoły, nauczycielom, Radzie Rodziców, przedstawicielom uczniowskim wniosków, uwag i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów, oraz uzyskiwania informacji o sposobie ich załatwienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia sprawy;
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
11) pomocy w przypadkach trudności w nauce;
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz w RSU;
14) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
15) indywidualnego lub zindywidualizowanego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku naruszenia praw ucznia ma on lub jego rodzice możliwość złożenia skargi w określonym trybie.

1) Jeżeli skarga dotyczy innego ucznia lub nauczyciela rozpatruje ją wychowawca klasy, a w przypadku, gdy skarżący jest nieusatysfakcjonowany sposobem załatwienia sprawy, może wystąpić o jej rozstrzygnięcie do Dyrektora Szkoły.
2) Jeżeli w ciągu 14 dni od zgłoszenia skargi Dyrektorowi problem nie zostanie rozwiązany, osoba zgłaszająca skargę może zwrócić się o interwencję do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3) W przypadku, gdy skarga dotyczy wychowawcy, zgłasza się ją Dyrektorowi Szkoły, a dalszy tryb postępowania jest taki sam, jak określony w ust. 3. i 4.
4) Skargi dotyczące Dyrektora kieruje się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§35

1. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i rzetelnie się do nich przygotowywać;
2) przestrzegać zasad kultury i współżycia – okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i innym osobom;
3) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, innych środków psychoaktywnych i e papierosów;
4) dbać o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz szanować mienie Szkoły;
5) odpowiadać materialnie za wyrządzone szkody na terenie Szkoły;
6) przestrzegać zasady higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego;
7) wykonywać polecenia dotyczące spraw szkolnych, wydawane przez dyrekcję szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
8) posiadać przy sobie legitymację szkolną;
9) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i innych zajęć, jak również nagrywania filmów i wykonywania zdjęć, za pomocą tych urządzeń, na terenie całej szkoły;
10) dbać o honor i tradycje szkoły;
11) dbać o piękno mowy ojczystej.

2. Strój szkolny:

1) na terenie Szkoły obowiązuje strój i wygląd schludny i estetyczny;
2) w dniach wyznaczonych przez Dyrektora obowiązuje strój galowy: np. dziewczęta -biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie;
3) uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do przychodzenia do Szkoły w pełnym umundurowaniu, także w dni mundurowe (pozostałe zasady określa Regulamin Pracy Kapituły Stopni Mundurowych oraz Regulamin Klas Mundurowych).

§36

1. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę, pracę na rzecz Szkoły i środowiska, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia.
2. Formami nagradzania są:

1) pochwała wychowawcy w obecności zespołu klasowego;
2) pochwała Dyrektora wobec uczniów na apelu szkolnym;
3) list pochwalny dla rodziców;
4) nagrody rzeczowe.

§37

1. Uczeń może być ukarany za:

1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły;
2) nieuczestniczenie w zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia;
3) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego;
4) brak odpowiedzialności za własne zdrowie i życie;
5) nieposzanowanie sprzętu szkolnego;
6) umyślne popełnienie czynu kwalifikowanego jako przestępstwo lub wykroczenie.

2. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi w Szkole są:

1) upomnienie udzielone przez wychowawcę lub Dyrektora;
2) nagana udzielona przez wychowawcę lub Dyrektora;
3) przeniesienie do innej klasy;
4) skreślenie z listy uczniów – usunięcie ze Szkoły.

§38

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) rezygnacja z dalszej nauki na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub pełnoletniego ucznia;
2) przeniesienie się ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców lub na wniosek pełnoletniego ucznia.

2. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów w szczególności za:

1) notoryczne wagary, za które uważane jest opuszczenie w ciągu semestru ponad 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia;
2) działania naruszające godność i nietykalność osobistą drugiego człowieka (pobicie, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, molestowanie, wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do praktyk seksualnych, obelżywe, wulgarne odnoszenie się do innych osób;
3) picie alkoholu lub zażywania narkotyków, środków odurzających na terenie Szkoły;
4) przebywanie na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających;
5) rozpowszechnianie narkotyków, środków odurzających lub alkoholu na terenie Szkoły;
6) udowodnione popełnienie kradzieży, usiłowanie kradzieży lub celowe zniszczenie mienia Szkoły, bądź własności innych osób;
7) udowodnione wymuszenie rozbójnicze, stosowanie przemocy fizycznej, szantażu lub gróźb karalnych wobec innych osób;
8) udowodnienie kradzieży, zniszczenia lub sfałszowania dokumentacji przebiegu nauczania;
9) zniszczenie, zbezczeszczenie godła lub flagi państwowej, sztandaru Szkoły lub symboli i miejsc kultu religijnego oraz miejsc pamięci narodowej;
10) uniemożliwianie normalnej pracy Szkoły (np.: groźba podłożenia bomby),
11) nieupoważnione korzystanie ze sprzętu i zasobów informacyjnych (hakerstwo);
12) skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa karnego.

§39

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§40

1. Uczeń, jego rodzice mają prawo wnieść odwołanie w sprawie zasadności, trybu lub rodzaju wymierzonej kary bądź nagrody:

1) do wychowawcy za pośrednictwem samorządu klasowego;
2) do Dyrektora i Rady Pedagogicznej poprzez wniesienie podania;
3) do rzecznika praw uczniowskich, w przypadku naruszenia praw ucznia;

2. Odwołanie powinno być wniesione nie później niż po 7 dniach od dnia ukarania bądź nagrodzenia, w formie pisemnej z uzasadnieniem;
3. W przypadku skreślenia z listy uczniów prawo odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu przysługuje za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu.

§41

1. W przypadku otrzymania dostarczonego do Rady Pedagogicznej przez Samorząd Uczniowski pisemnego poręczenia, kara może być zawieszona na okres ustalony przez wymierzającego karę.

Rozdział VII
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia

§42

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach klasowych, podczas indywidualnych spotkań (pierwsze środy miesiąca), informują uczniów oraz rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne;
3) końcowe.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi do wglądu w czasie lekcji lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. Uczeń może wykonać zdjęcie pracy lub poprosić o wykonanie kserokopii;
2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione rodzicom ucznia do wglądu podczas wywiadówek, konsultacji, a także w ustalonym wcześniej z nauczycielem terminie. Rodzic może wykonać zdjęcie pracy lub poprosić o wykonanie kserokopii.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Ocenianie uczniów w oddziale przygotowawczym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oddziałów przygotowawczych.

§43

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;
6) na wniosek nauczyciela prowadzącego z uczniem zajęcia w Szkole, pedagoga, psychologa, rodziców lub pełnoletniego ucznia;
7) wniosek, o którym mowa w ust. 6, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły – Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, grafiki komputerowej i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§44

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania ucznia, według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.

2. Nie stosuje się przy ocenach półrocznych, rocznych i proponowanych plusów i minusów.
3. Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne są plusy i minusy zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
4. Skala ocen ze sprawdzianów:

5. Nauczyciele obowiązani są różnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.
6. Poza oceną wyrażoną znakiem cyfrowym nauczyciel powinien umieścić w dzienniku kategorię i opis oceny (wg tabeli). Ponadto w dzienniku lekcyjnym nauczyciel może zapisać nieobecności – nb, i nieprzygotowanie – np.
7. Ustala się wagi do poszczególnych kategorii ocen wspólne wszystkim przedmiotom:

8. Oprócz wymienionych wyżej kategorii ocen, nauczyciel może ustalić inne, zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Muszą być one ujęte w PZO i odpowiadać zaproponowanej w ust. 7 skali. Muszą również uwzględniać stopień zaangażowania ucznia oraz zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.
9. Oceny za prace klasowe i sprawdziany muszą być wpisane do dziennika kolorem czerwonym.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się uwzględniając poziom spełniania wymagań edukacyjnych w następujący sposób:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie wykraczającym;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie dopełniającym;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzającym;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie koniecznym;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń niespełniający wymagań edukacyjnych na poziomie koniecznym.

11. Ocenę za I półrocze nauczyciel wystawia, biorąc pod uwagę średnią ważoną wg poniższej skali:

1) niedostateczny – 1-1,74;
2) dopuszczający – 1,75-2,74;
3) dostateczny – 2,75-3,74;
4) dobry – 3,75-4,74;
5) bardzo dobry – 4,75-5,40;
6) celujący – 5,41-6,00.

Natomiast ocenę roczną nauczyciel wystawia, biorąc pod uwagę średnią ważoną z I i II półrocza.

12. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu, zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
13. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach.
14. Ustala się następujący sposób powiadamiania ucznia i rodziców:

1) zebranie klasowe rodziców, na którym należy odnotować w dzienniku obecność rodziców (potwierdzoną ich podpisem w dokumentacji wychowawcy);
2) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca w innej formie (np. telefonicznie lub listownie) informuje o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania;
3) wychowawca ma obowiązek odnotować w dzienniku termin poinformowania rodziców, a rodzice zobowiązani są dostarczyć podpisane pismo do wychowawcy w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania.
4) Oceny ostateczne powinny być wpisane do dziennika na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
5) Przeprowadzenie pisemnych sprawdzianów wiadomości kończy się na 7 dni przed wystawieniem ocen półrocznych lub rocznych.

§45

1. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności to:

1) kartkówka – to krótka, trwająca do 20 minut forma pytania z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, bazujących jednak na uprzednio wyuczonym materiale – nie wymaga ona wcześniejszego przygotowania przez prowadzącego ani wcześniejszej zapowiedzi;
2) sprawdzian – to forma pisemnego sprawdzenia materiału obejmująca większą ilość lekcji, zapowiedziana i zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
3) z języka polskiego i matematyki, oprócz kartkówki i sprawdzianu, nauczyciel może przeprowadzić dwugodzinną pracę klasową zapowiedzianą i zapisaną w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy sprawdziany, przy czym nie dotyczy to kartkówek – pierwszeństwo mają sprawdziany wcześniej wpisane do dziennika lekcyjnego.
3. W tym samym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
4. Nie można robić następnego sprawdzianu, jeżeli poprzedni nie został poprawiony, oceniony i oddany uczniom do wglądu.
5. Uczeń powinien otrzymać poprawioną i ocenioną pracę pisemną w terminie:

1) 1 tygodnia – kartkówka;
2) 2 tygodni – sprawdzian;
3) 3 tygodni – dwugodzinny sprawdzian (praca klasowa).

6. W przypadku niedotrzymania terminu przez nauczyciela oceny niedostateczne zostaną wpisane do dziennika z wagą 0.
7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie i pracy klasowej zobowiązany jest, przez nauczyciela uczącego, do zaliczenia w formie pisemnej materiału objętego sprawdzianem do 2 tygodni (w zależności od specyfiki przedmiotu, powodu i czasu nieobecności). Jeżeli nie wywiąże się z w/w obowiązku nauczyciel ma prawo, bez uprzedzenia, przeprowadzić sprawdzenie wiadomości objętych sprawdzianem na najbliższych zajęciach z danego przedmiotu. Wyjątek stanowi długotrwała choroba ucznia.
8. Waga poprawionej oceny jest wyższa o 1.
9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania, którego ilość regulują przedmiotowe zasady oceniania.

§46

1. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania ucznia tak, aby można było ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen cząstkowych, których liczba zależy od tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu:

1) przy 1 godzinie przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 3 ocen;
2) przy 2 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 4 ocen;
3) przy 3 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 5 ocen;
4) przy 4 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 6 ocen.

§47

1. Zgodnie z ustawą w Szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania (śródroczna, roczna) ustalana jest w oparciu o zapisy zawarte w §35 i uwzględnia w szczególności 4 podstawowe aspekty postaw, które informują o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i poza nim. Są nimi:

1) Poczucie odpowiedzialności i stosunek do obowiązków. Uczeń:

a) dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu Szkoły,
b) zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu Szkoły,
c) często nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie przestrzega ustaleń Statutu Szkoły;

2) Frekwencja. Uczeń:

a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i do 4 spóźnień nieusprawiedliwionych;
b) ma nieliczne godziny nieusprawiedliwione (maksimum 5);
c) ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

3) Postawa społeczna. Uczeń:

a) chętnie pomaga innym, aktywnie i twórczo działa na rzecz klasy, Szkoły lub środowiska,
b) zazwyczaj pomaga innym, włącza się w życie klasy, Szkoły lub środowiska,
c) neguje lub utrudnia realizację inicjatyw na rzecz klasy lub Szkoły;

4) Kultura osobista i postawa etyczna. Uczeń:

a) jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,
b) zazwyczaj jest taktowny, potrafi panować nad swoimi emocjami, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,
c) często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, często bywa nieuczciwy, rzadko reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych osób, jest nietolerancyjny.

3. Półroczną / roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie następującej tabeli:

ocena zachowania

4. Postawa wobec nałogów uzależnień – sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki i inne środki odurzające na terenie Szkoły i podczas imprez organizowanych przez Szkołę podlega karom opisanym w §37 Statutu Szkoły.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Sposób zasięgania opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia ustala wychowawca w porozumieniu z zespołem klasowym.
8. Sposób zasięgania przez wychowawcę opinii nauczycieli przed dokonaniem oceny zachowania określa Dyrektor Szkoły.
9. Wychowawca klasy w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego roku szkolnego informuje uczniów o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten jest dokumentowany odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z kryteriami oceniania, przedstawionymi uczniom na początku roku szkolnego. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. Tryb rozpatrywania zastrzeżeń, skład komisji odwoławczej i sposób dokumentowania procedury odwołania określają odrębne przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.
12. Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień uczniów na zajęciach szkolnych:

1) 5 spóźnień nieusprawiedliwionych – 1 godzina nieusprawiedliwiona (półrocznie);
2) godziny nieobecne nieusprawiedliwione rozliczane są na bieżąco:

a) wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwia wychowawca na podstawie usprawiedliwienia dostarczonego przez ucznia natychmiast po zakończeniu nieobecności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, w tym pojedyncze godziny po konsultacji z nauczycielem przedmiotu,
b) przy 6 godz. (w ciągu roku szkolnego) nieusprawiedliwionych rozmowa wychowawcy klasy z rodzicami,
c) od 20 godzin nieusprawiedliwionych (w ciągu roku szkolnego) – rozmowa Dyrektora z rodzicami i uczniem,
d) 30 godzin nieusprawiedliwionych (w ciągu roku szkolnego) – pisemne zawiadomienie rodziców o zagrożeniu relegowaniem ze Szkoły.

3) jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że godziny nieusprawiedliwione zostały ustalone niezgodnie z przepisami, mogą zgłosić zastrzeżenia (na piśmie z uzasadnieniem) do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym godziny zostały uznane za nieusprawiedliwione.

13.Ostateczne oceny z zachowania powinny być wpisane do dziennika najpóźniej w dniu rady klasyfikacyjnej.

§48

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się do wychowawcy klasy.
2. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
4. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych:

1) za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły;
2) warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,
d) połowa ocen uzyskanych przez ucznia jest równa lub wyższa od oceny, o którą uczeń się ubiega,
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

3) Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów w §48 ust. 4 pkt 2 lit. a, b, a nauczyciel przedmiotu §48 ust. 4 pkt 2 lit. c,d,e.
4) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych §55 ust 4 pkt 2 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca i nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego, z materiału określonego przez nauczyciela, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
6. Podczas egzaminu sprawdzającego obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, grafiki komputerowej, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje
w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
11. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu sprawdzającego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy egzamin sprawdzający został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników egzaminu sprawdzającego.

§49

1. Zgodnie z ustawą, jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia (na piśmie) do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
3. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;
4) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny.
7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§50

1. Zgodnie z ustawą, jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia (na piśmie) do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
4. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, z materiału określonego przez nauczyciela, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
5. Podczas sprawdzianu wiadomości i umiejętności obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, grafiki komputerowej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

9. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian wiadomości i umiejętności został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. Ocena roczna ustalona przez komisję nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny, niezależnie od wyników sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§51

1. Zgodnie z ustawą, ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, grafiki komputerowej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 30.IX.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że egzamin poprawkowy nie przebiegał zgodnie z przepisami. Termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§52

1. Zgodnie z ustawą, jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym), wychowawca we współpracy z pedagogiem informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub półroczu, za które przeprowadzana jest klasyfikacja.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. Egzaminowi temu podlega również uczeń zmieniający szkołę lub klasę na początku lub w trakcie roku szkolnego, u którego w toku dotychczasowej nauki nie wystąpił dany przedmiot, w celu wyrównania tzw. różnic programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

8. W przypadku gdy, nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, grafiki komputerowej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów nie otrzymuje promocji do klasy następnej lub nie kończy szkoły.
16. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zda egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą Dyrektora Szkoły powtarza klasę lub ma prawo do odwołania się od oceny.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
20. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§53

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§54

1. Szkoła posiada logo. Zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa zarządzeniem Dyrektor.
2. Logo Szkoły prezentowane jest w szczególności:

1) nad głównym wejściem do budynku szkolnego;
2) na papierze firmowym;
3) na zaproszeniach;
4) na stronie internetowej Szkoły.

3. W Szkole obchodzi się uroczyście:

1) Święto Konstytucji 3 Maja;
2) Święto Niepodległości;
3) Dzień Edukacji Narodowej;
4) Święto Patronki Szkoły;
5) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

4. W czasie uroczystości szkolnych w Szkole obowiązuje strój galowy opisany w §35.

§55

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania oraz wydaje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Obieg dokumentów w szkole odbywa się zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

§56

1. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§57

1. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie określonym dla jego uchwalenia.
2. Po wprowadzeniu zmian do statutu Dyrektor w ciągu 14 dni udostępnia w Szkole i na stronie internetowej Szkoły ujednolicony tekst Statutu.
3. Statut jest dostępny nauczycielom, uczniom i rodzicom w czytelni szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły.
4. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest dostępny na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu budynku głównego Szkoły.

§58

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.