STUDIUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (SWP)

W związku ze zwiększeniem zadań wychowania przedszkolnego jako pierwszego etapu kształcenia w zintegrowanym systemie oświaty dotychczasowe pięcioletnie Licea Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w dniu 1 września 1973r., przekształcone zostały w sześcioletnie Studium Wychowania Przedszkolnego. Zmiany organizacyjno-programowe zmusiły dyrekcję i grono pedagogiczne do poszerzenia dotychczasowej bazy dydaktycznej, m.in. zorganizowania nowych pracowni, zakupu pomocy naukowych. Nowy regulamin przewidywał przyjmowanie do tego typu szkół również chłopców. Według założeń obowiązywała dwustopniowość kształcenia przy równoczesnym ukierunkowaniu zawodowym w zakresie takich przedmiotów jak: wychowanie plastyczne, techniczne, fizyczne, biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia i pedagogika.

Na identycznych zasadach zaczęło działać od roku szkolnego 1975/76 2-letnie pomaturalne studium, oparte na bazie liceum ogólnokształcącego. W tym czasie w SWP zaistniała konieczność powołania drugiego zastępcy dyrektora do spraw praktyki pedagogicznej i kształcenia zawodowego, którym została mgr Teresa Łyczkowska.

Wraz ze wzrostem liczby słuchaczy nastąpiło zwiększenie zaplecza do odbywania praktyk pedagogicznych, dzięki temu otworzono przedszkola ćwiczeń: nr 3 przy ul.Okrężnej, nr 9 przy ul. Wrocławskiej.

W czerwcu 1977 r. nastąpiło uroczyste rozdanie pierwszych dyplomów dla słuchaczy SWP.

W latach 1974-1984 SWP w Świdnicy było jedyną tego typu szkołą w woj. wałbrzyskim zaspakajającą potrzeby kadrowe tego terenu.