UCHWAŁA NR 4/2016/2017

Rady pedagogicznej
III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia statutu

Na podstawie art. 42 ust. 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy nadany uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2016 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum.

§4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpis