30 września 2020 upływa termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych, dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7 lutego 2021 upływa termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego.

4 marca 2021 ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych.

30 kwietnia 2021 zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych.

4-20 maja 2021 część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE.

7-20 maja 2021 część ustna egzaminu z języków obcych nowożytnych.

7-20 maja 2021 część ustna egzaminu z języka polskiego.

1-16 czerwca 2021 egzamin maturalny w terminie dodatkowym.

1-12 czerwca 2021 ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym.

5 lipca 2021 przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.

do 12 lipca 2021 złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

do 10 sierpnia 2021 informacja na stronie OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

24 sierpnia 2021 pisemny egzamin poprawkowy.

23-24 sierpnia 2021 ustny egzamin poprawkowy.

10 września 2021 przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.