30 września 2019 upływa termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych, dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7 lutego 2020 upływa termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego.

4 marca 2020 ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych.

24 kwietnia 2020 zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych.

4-21 maja 2020 część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE.

4-22 maja 2020 część ustna egzaminu z języków obcych nowożytnych.

7-22 maja 2020 część ustna egzaminu z języka polskiego.

1-19 czerwca 2020 egzamin maturalny w terminie dodatkowym.

1-6 czerwca 2020 ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym.

3 lipca 2020 przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.

do 14 lipca 2020 złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

do 10 sierpnia 2020 informacja na stronie OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

25 sierpnia 2020 pisemny egzamin poprawkowy.

24-25 sierpnia 2020 ustny egzamin poprawkowy.

11 września 2020 przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.