Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2022 roku na podstawie Uchwały Nr 16/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 roku.

Załącznik do Uchwały nr 2/2019/2020
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu

§42

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach klasowych, podczas indywidualnych spotkań (pierwsze środy miesiąca), informują uczniów oraz rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne;
3) końcowe.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi do wglądu w czasie lekcji lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. Uczeń może wykonać zdjęcie pracy lub poprosić o wykonanie kserokopii;
2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione rodzicom ucznia do wglądu podczas wywiadówek, konsultacji, a także w ustalonym wcześniej z nauczycielem terminie. Rodzic może wykonać zdjęcie pracy lub poprosić o wykonanie kserokopii.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Ocenianie uczniów w oddziale przygotowawczym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oddziałów przygotowawczych.

§43

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;
6) na wniosek nauczyciela prowadzącego z uczniem zajęcia w Szkole, pedagoga, psychologa, rodziców lub pełnoletniego ucznia;
7) wniosek, o którym mowa w ust. 6, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły – Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, grafiki komputerowej i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§44

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania ucznia, według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.

2. Nie stosuje się przy ocenach półrocznych, rocznych i proponowanych plusów i minusów.
3. Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne są plusy i minusy zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
4. Skala ocen ze sprawdzianów:

5. Nauczyciele obowiązani są różnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.
6. Poza oceną wyrażoną znakiem cyfrowym nauczyciel powinien umieścić w dzienniku kategorię i opis oceny (wg tabeli). Ponadto w dzienniku lekcyjnym nauczyciel może zapisać nieobecności – nb, i nieprzygotowanie – np.
7. Ustala się wagi do poszczególnych kategorii ocen wspólne wszystkim przedmiotom:

8. Oprócz wymienionych wyżej kategorii ocen, nauczyciel może ustalić inne, zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Muszą być one ujęte w PZO i odpowiadać zaproponowanej w ust. 7 skali. Muszą również uwzględniać stopień zaangażowania ucznia oraz zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.
9. Oceny za prace klasowe i sprawdziany muszą być wpisane do dziennika kolorem czerwonym.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się uwzględniając poziom spełniania wymagań edukacyjnych w następujący sposób:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie wykraczającym;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie dopełniającym;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie rozszerzającym;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na poziomie koniecznym;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń niespełniający wymagań edukacyjnych na poziomie koniecznym.

11. Ocenę za I półrocze nauczyciel wystawia, biorąc pod uwagę średnią ważoną wg poniższej skali:

1) niedostateczny – 1-1,74;
2) dopuszczający – 1,75-2,74;
3) dostateczny – 2,75-3,74;
4) dobry – 3,75-4,74;
5) bardzo dobry – 4,75-5,40;
6) celujący – 5,41-6,00.

Natomiast ocenę roczną nauczyciel wystawia, biorąc pod uwagę średnią ważoną z I i II półrocza.

12. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu, zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
13. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach.
14. Ustala się następujący sposób powiadamiania ucznia i rodziców:

1) zebranie klasowe rodziców, na którym należy odnotować w dzienniku obecność rodziców (potwierdzoną ich podpisem w dokumentacji wychowawcy);
2) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca w innej formie (np. telefonicznie lub listownie) informuje o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania;
3) wychowawca ma obowiązek odnotować w dzienniku termin poinformowania rodziców, a rodzice zobowiązani są dostarczyć podpisane pismo do wychowawcy w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania.
4) Oceny ostateczne powinny być wpisane do dziennika na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
5) Przeprowadzenie pisemnych sprawdzianów wiadomości kończy się na 7 dni przed wystawieniem ocen półrocznych lub rocznych.

§45

1. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności to:

1) kartkówka – to krótka, trwająca do 20 minut forma pytania z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, bazujących jednak na uprzednio wyuczonym materiale – nie wymaga ona wcześniejszego przygotowania przez prowadzącego ani wcześniejszej zapowiedzi;
2) sprawdzian – to forma pisemnego sprawdzenia materiału obejmująca większą ilość lekcji, zapowiedziana i zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
3) z języka polskiego i matematyki, oprócz kartkówki i sprawdzianu, nauczyciel może przeprowadzić dwugodzinną pracę klasową zapowiedzianą i zapisaną w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy sprawdziany, przy czym nie dotyczy to kartkówek – pierwszeństwo mają sprawdziany wcześniej wpisane do dziennika lekcyjnego.
3. W tym samym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
4. Nie można robić następnego sprawdzianu, jeżeli poprzedni nie został poprawiony, oceniony i oddany uczniom do wglądu.
5. Uczeń powinien otrzymać poprawioną i ocenioną pracę pisemną w terminie:

1) 1 tygodnia – kartkówka;
2) 2 tygodni – sprawdzian;
3) 3 tygodni – dwugodzinny sprawdzian (praca klasowa).

6. W przypadku niedotrzymania terminu przez nauczyciela oceny niedostateczne zostaną wpisane do dziennika z wagą 0.
7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie i pracy klasowej zobowiązany jest, przez nauczyciela uczącego, do zaliczenia w formie pisemnej materiału objętego sprawdzianem do 2 tygodni (w zależności od specyfiki przedmiotu, powodu i czasu nieobecności). Jeżeli nie wywiąże się z w/w obowiązku nauczyciel ma prawo, bez uprzedzenia, przeprowadzić sprawdzenie wiadomości objętych sprawdzianem na najbliższych zajęciach z danego przedmiotu. Wyjątek stanowi długotrwała choroba ucznia.
8. Waga poprawionej oceny jest wyższa o 1.
9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania, którego ilość regulują przedmiotowe zasady oceniania.

§46

1. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania ucznia tak, aby można było ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen cząstkowych, których liczba zależy od tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu:

1) przy 1 godzinie przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 3 ocen;
2) przy 2 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 4 ocen;
3) przy 3 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 5 ocen;
4) przy 4 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 6 ocen.

§47

1. Zgodnie z ustawą w Szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania (śródroczna, roczna) ustalana jest w oparciu o zapisy zawarte w §35 i uwzględnia w szczególności 4 podstawowe aspekty postaw, które informują o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i poza nim. Są nimi:

1) Poczucie odpowiedzialności i stosunek do obowiązków. Uczeń:

a) dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu Szkoły,
b) zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu Szkoły,
c) często nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie przestrzega ustaleń Statutu Szkoły;

2) Frekwencja. Uczeń:

a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i do 4 spóźnień nieusprawiedliwionych;
b) ma nieliczne godziny nieusprawiedliwione (maksimum 5);
c) ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

3) Postawa społeczna. Uczeń:

a) chętnie pomaga innym, aktywnie i twórczo działa na rzecz klasy, Szkoły lub środowiska,
b) zazwyczaj pomaga innym, włącza się w życie klasy, Szkoły lub środowiska,
c) neguje lub utrudnia realizację inicjatyw na rzecz klasy lub Szkoły;

4) Kultura osobista i postawa etyczna. Uczeń:

a) jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,
b) zazwyczaj jest taktowny, potrafi panować nad swoimi emocjami, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, jest tolerancyjny,
c) często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, często bywa nieuczciwy, rzadko reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych osób, jest nietolerancyjny.

3. Półroczną / roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie następującej tabeli:

ocena zachowania

4. Postawa wobec nałogów uzależnień – sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki i inne środki odurzające na terenie Szkoły i podczas imprez organizowanych przez Szkołę podlega karom opisanym w §37 Statutu Szkoły.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Sposób zasięgania opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia ustala wychowawca w porozumieniu z zespołem klasowym.
8. Sposób zasięgania przez wychowawcę opinii nauczycieli przed dokonaniem oceny zachowania określa Dyrektor Szkoły.
9. Wychowawca klasy w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego roku szkolnego informuje uczniów o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten jest dokumentowany odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z kryteriami oceniania, przedstawionymi uczniom na początku roku szkolnego. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. Tryb rozpatrywania zastrzeżeń, skład komisji odwoławczej i sposób dokumentowania procedury odwołania określają odrębne przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.
12. Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień uczniów na zajęciach szkolnych:

1) 5 spóźnień nieusprawiedliwionych – 1 godzina nieusprawiedliwiona (półrocznie);
2) godziny nieobecne nieusprawiedliwione rozliczane są na bieżąco:

a) wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwia wychowawca na podstawie usprawiedliwienia dostarczonego przez ucznia natychmiast po zakończeniu nieobecności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, w tym pojedyncze godziny po konsultacji z nauczycielem przedmiotu,
b) przy 6 godz. (w ciągu roku szkolnego) nieusprawiedliwionych rozmowa wychowawcy klasy z rodzicami,
c) od 20 godzin nieusprawiedliwionych (w ciągu roku szkolnego) – rozmowa Dyrektora z rodzicami i uczniem,
d) 30 godzin nieusprawiedliwionych (w ciągu roku szkolnego) – pisemne zawiadomienie rodziców o zagrożeniu relegowaniem ze Szkoły.

3) jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że godziny nieusprawiedliwione zostały ustalone niezgodnie z przepisami, mogą zgłosić zastrzeżenia (na piśmie z uzasadnieniem) do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym godziny zostały uznane za nieusprawiedliwione.

13.Ostateczne oceny z zachowania powinny być wpisane do dziennika najpóźniej w dniu rady klasyfikacyjnej.

§48

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się do wychowawcy klasy.
2. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
4. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych:

1) za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły;
2) warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,
d) połowa ocen uzyskanych przez ucznia jest równa lub wyższa od oceny, o którą uczeń się ubiega,
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

3) Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów w §48 ust. 4 pkt 2 lit. a, b, a nauczyciel przedmiotu §48 ust. 4 pkt 2 lit. c,d,e.
4) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych §55 ust 4 pkt 2 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca i nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego, z materiału określonego przez nauczyciela, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
6. Podczas egzaminu sprawdzającego obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, grafiki komputerowej, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje
w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
11. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu sprawdzającego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy egzamin sprawdzający został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników egzaminu sprawdzającego.

§49

1. Zgodnie z ustawą, jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia (na piśmie) do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
3. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;
4) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny.
7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§50

1. Zgodnie z ustawą, jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia (na piśmie) do Dyrektora Szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
4. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, z materiału określonego przez nauczyciela, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
5. Podczas sprawdzianu wiadomości i umiejętności obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, grafiki komputerowej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

9. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian wiadomości i umiejętności został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. Ocena roczna ustalona przez komisję nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny, niezależnie od wyników sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§51

1. Zgodnie z ustawą, ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, grafiki komputerowej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 30.IX.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że egzamin poprawkowy nie przebiegał zgodnie z przepisami. Termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§52

1. Zgodnie z ustawą, jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym), wychowawca we współpracy z pedagogiem informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub półroczu, za które przeprowadzana jest klasyfikacja.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. Egzaminowi temu podlega również uczeń zmieniający szkołę lub klasę na początku lub w trakcie roku szkolnego, u którego w toku dotychczasowej nauki nie wystąpił dany przedmiot, w celu wyrównania tzw. różnic programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

8. W przypadku gdy, nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, grafiki komputerowej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów nie otrzymuje promocji do klasy następnej lub nie kończy szkoły.
16. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zda egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą Dyrektora Szkoły powtarza klasę lub ma prawo do odwołania się od oceny.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
20. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§53

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§54

1. Szkoła posiada logo. Zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa zarządzeniem Dyrektor.
2. Logo Szkoły prezentowane jest w szczególności:

1) nad głównym wejściem do budynku szkolnego;
2) na papierze firmowym;
3) na zaproszeniach;
4) na stronie internetowej Szkoły.

3. W Szkole obchodzi się uroczyście:

1) Święto Konstytucji 3 Maja;
2) Święto Niepodległości;
3) Dzień Edukacji Narodowej;
4) Święto Patronki Szkoły;
5) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

4. W czasie uroczystości szkolnych w Szkole obowiązuje strój galowy opisany w §35.

§55

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania oraz wydaje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Obieg dokumentów w szkole odbywa się zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

§56

1. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§57

1. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie określonym dla jego uchwalenia.
2. Po wprowadzeniu zmian do statutu Dyrektor w ciągu 14 dni udostępnia w Szkole i na stronie internetowej Szkoły ujednolicony tekst Statutu.
3. Statut jest dostępny nauczycielom, uczniom i rodzicom w czytelni szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły.
4. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest dostępny na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu budynku głównego Szkoły.

§58

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.